Uprzejmie informujemy, że w dniu 23.03.2018 r. doradca restrukturyzacyjny Marcin Kubiczek wziął czynny udział w panelu wykładowym pt. “5 spojrzeń na prepack” podczas szkolenia organizowanego przez Okręgową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie.

Wypowiedzi dor. restr. Marcina Kubiczka dotyczyły przede wszystkim roli biegłego w procesie przygotowanej likwidacji, ponieważ warto przypomnieć, że w myśl art. 56a ust. 3 PrUpad, do wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży dołącza się opis i oszacowanie składnika objętego wnioskiem sporządzone przez osobę wpisaną na listę biegłych sądowych. Dor. restr. Marcin Kubiczek posiada doświadczenie zarówno w obsłudze procesów przygotowanej likwidacji od strony doradcy restrukturyzacyjnego, jak i – dzięki szeregowi sporządzonych opisów i oszacowań – od strony biegłego sądowego, dzięki czemu możliwe było przedstawienie uwag i refleksji dotyczących instytucji biegłego w ramach prepacku.

Roli biegłego w procesie przygotowanej likwidacji łatwo nie docenić, jednakże praktyka pokazuje, że poprawnie sporządzony opis i oszacowanie jest warunkiem koniecznym efektywnego przeprowadzenia postępowania upadłościowego w wariancie prepack. Jakość opisu i oszacowania stanowi bowiem swoisty wentyl bezpieczeństwa dla głównych interesariuszy postępowania upadłościowego, którymi są wierzyciele dłużnika. Mechanizm przygotowanej likwidacji skonstruowany jest w taki sposób, aby to opis i oszacowanie sporządzony przez osobę posiadającą wiadomości specjalne i wpisaną na listę biegłych sądowych kształtował w zasadniczej mierze cenę przedmiotu przegotowanej likwidacji, a tym samym określał de facto poziom zaspokojenia poszczególnych wierzycieli Dłużnika.

Opis i oszacowanie nie jest zatem dokumentem pomocniczym lub pobocznym, a raczej fundamentalnym dla trwałości, transparentności i efektywności procesu przygotowanej likwidacji.

Mając na względzie powyższe, prezentację spojrzenia na prepack z perspektywy biegłego uznać należy za cenną inicjatywę, mogącą wpłynąć na usprawnienie przygotowanych likwidacji oraz lepszą współpracę pomiędzy poszczególnymi podmiotami i organami zaangażowanymi w proses przygotowanej likwidacji.

W trakcie panelu dyskusyjnego poruszono również wiele kluczowych zagadnień związanych z instytucją przygotowanej likwidacji, w tym m.in. stosowanie dyskonta z tytułu wymuszonej sprzedaży, problematykę realizacji maksymalizacji stopnia zaspokojenia wierzycieli w prepacku, a także kwestię „przejścia” pracowników wraz z przedsiębiorstwym zbywanym w toku przygotowanej likwidacji. Za ważny uznać należy również wątek możliwości stosowania instytucji prepacku w ramach upadłości konsumenckiej, tym bardziej, iż kształtuje się wyraźna potrzeba ujednolicenia w tym zakresie linii orzeczniczej.

Niewątpliwie dyskusja nad przygotowaną likwidacją powinna być kontynuowana, z korzyścią dla przedsiębiorców oraz praktyków prawa upadłościowego.

Czytaj notkę w PDF: