Uprzejmie informujemy, że w dniu 28.04.2019 r. Marcin Kubiczek poprowadzi wykłady dla studentów Uczelni Łazarskiego w Warszawie z zakresu oceny wartości przedsiębiorstwa z ekonomiczno-finansowego punktu widzenia w kontekście postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Wykłady uwzględniać będą przede wszystkim wymiar praktyczny zagadnienia na bazie wieloletniego doświadczenia wykładowcy zarówno w obszarze praktyki biegłego sądowego, jak i doradcy restrukturyzacyjnego.

Ocena wartości przedsiębiorstwa jest zagadnieniem wszechstronnie ważnym z punktu widzenia wielu instytucji prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, wpływając często na kluczowe decyzje organów postępowań oraz ich ostateczny kierunek. Temat ten powinien zatem żywo zajmować praktyków prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, jak też przedsiębiorców i menedżerów działających w warunkach zagrożenia niewypłacalnością lub niewypłacalności.

Podczas wykładów Marcin Kubiczek przedstawi te obszary prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, które w sposób szczególnie istotny odwołują się do wartości przedsiębiorstwa dłużnika. Wśród nich wskazać można chociażby badanie wartości przedsiębiorstwa dla celów ustalenia momentu materializacji majątkowej przesłanki niewypłacalności (art. 11 ust. 2 Prawa upadłościowego).

Warto podkreślić, że kompetencje w obszarze identyfikacji oraz oceny destruktorów i generatorów wartości przedsiębiorstwa winny charakteryzować przede wszystkich doradców restrukturyzacyjnych, którzy w wielu sytuacjach zobligowani się do ustalenia faktycznej wartości przedsiębiorstwa i wchodzących w jego skład aktywów. Celem przykładu wskazać można, że zabezpieczając majątek dłużnika na etapie postępowania o ogłoszenie upadłości, Sąd może zobowiązać tymczasowego nadzorcę sądowego do złożenia w wyznaczonym terminie sprawozdania obejmującego w szczególności informacje na temat stanu finansowego dłużnika, rodzaju i wartości jego majątku oraz przewidywanych kosztów postępowania upadłościowego (art. 38 ust. 3 Prawa upadłościowego). Poprawna, szybka i adekwatna ocena wartości przedsiębiorstwa ma więc tutaj kluczowe znaczenie dla właściwego rozstrzygnięcia na etapie postępowania o ogłoszenie upadłości i maksymalizacji w ten sposób interesów wierzycielskich. Powyższa zasada znajduje szczególne zastosowanie w przypadku postępowań, w których dłużnik lub wierzyciel złożył również wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży (pre-pack), gdyż tymczasowy nadzorca sądowy winien zweryfikować jakość oraz konkluzje opisu i oszacowania w kontekście celów postępowania upadłościowego.

Kompetencje w zakresie oceny wartości przedsiębiorstwa (w tym jej generatorów i destruktorów) okazują się kluczowe również w procesie ekonomicznej oceny celowości odstąpienia lub wykonania przez syndyka zobowiązań wynikających z umów zawartych przez upadłego (art. 98-99 Prawa upadłościowego), w procesie oceny charakteru i skutków czynności mogących podlegać mechanizmom ubezskuteczniającym (art. 127-129 Prawa upadłościowego), a także – co naturalne – w toku sporządzania spisu inwentarza i szacowania masy upadłości (art. 306 Prawa upadłościowego, ale także art. 319 Prawa upadłościowego) oraz likwidowania wierzytelności i praw majątkowych (art. 330-331 Prawa upadłościowego).

Mając na względzie mnogość obszarów decyzyjnych związanych z oceną wartości przedsiębiorstwa, często o strategicznym znaczeniu dla kierunku i efektów postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego – wysoki poziom kompetencji w tym zakresie po stronie organów postępowań uznać należy za niezbędny. Skorzysta na tym transparentność i jakość prowadzonych postępowań, a w konsekwencji – skuteczność postępowań rozumiana w kategoriach ekonomicznych korzyści wierzycielskich.

Czytaj notkę w PDF: