Uprzejmie informujemy, że Sąd rejestrowy, tj. Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy właściwy dla spraw Krajowego Rejestru Sądowego, wydał dwa postanowienia, na mocy których wykreślił z rejestru przedsiębiorców klientów Kancelarii, tj. spółkę kapitałową oraz oddział zagranicznego przedsiębiorcy bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Wykreślenie wspomnianych podmiotów z Krajowego Rejestru Sądowego spowodowało ich rozwiązanie oraz definitywnie zakończyło ich byt. Znowelizowane przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (art. 25a ustawy o KRS) umożliwiają wykreślenie bez przeprowadzania czasochłonnego postępowania likwidacyjnego, podmiotów nieaktywnych oraz nieposiadających majątku, tj. podmiotów wobec których:

 • oddalano wniosek o ogłoszenie upadłości lub umarzając postępowanie upadłościowe, sąd upadłościowy stwierdzi, że zgromadzony w sprawie materiał daje podstawę do rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego;
 • oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości lub umorzono postępowanie upadłościowe
  z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;
 • wydano postanowienie o odstąpieniu od postępowania przymuszającego lub jego umorzeniu;
 • mimo wezwania sądu rejestrowego nie złożono rocznych sprawozdań finansowych za
  2 kolejne lata obrotowe;
 • mimo dwukrotnego wezwania sądu rejestrowego nie wykonano innych obowiązków,
  o których mowa w  24 ust. 1 ustawy o KRS (np. niezgłoszenie aktualnego składu zarządu czy niepodanie aktualnego adresu siedziby spółki).

Sąd rejestrowy działał w przedmiotowej sprawie (art. 25a ustawy o KRS) z urzędu, niemniej jednak w realiach niniejszej sprawy działania Sądu z urzędu poprzedzone zostały stosownymi wnioskami złożonymi przez Kancelarię. W omawianych przypadkach wykreślenie podmiotów nastąpiło po trwających zaledwie pół roku postępowaniach, w trakcie których Klient Kancelarii informowany był na bieżąco o następujących po sobie kolejnych etapach i dokonywanych przez Sąd rejestrowy czynnościach. Sąd rejestrowy dokonał weryfikacji przesłanek

W ramach niniejszej sprawy złożenie przez Kancelarię Kubiczek i Wspólnicy stosownych wniosków o wykreślenie podmiotów z Rejestru, poprzedzone zostało odpowiednią analizą sytuacji ekonomiczno-zarządczej obu podmiotów w kontekście możliwości zastosowania art. 25a ustawy o KRS. Sąd rejestrowy wykonał czynności weryfikacyjne, ustalając, że zachodzą przesłanki do wykreślenia podmiotów z KRS bez przeprowadzania postępowań likwidacyjnych.

Czytaj raport w PDF: