Miło nam poinformować, że w dniu 16.05.2019 r. Sąd restrukturyzacyjny zatwierdził dwa układy w postępowaniach sanacyjnych dłużników reprezentowanych przez wspólnika Kancelarii Kubiczek i Wspólnicy. Restrukturyzowane podmioty działają w branży odzieży marki premium, prowadząc sprzedaż za pomocą sieci detalicznej sklepów zlokalizowanych w różnych miastach Polski.

O przyjęciu układów przez wierzycieli pisaliśmy już wcześniej, warto więc zaznaczyć jedynie, że zdecydowana większość wierzycieli zgodziła się na zaproponowane propozycje układowe, głosując za przyjęciem układu.

W niniejszych sprawach nie zmaterializowała się żadna z przesłanek negatywnych zatwierdzenia układu, wskazanych enumeratywnie w art. 165 ust. 1-3 Prawa restrukturyzacyjnego. W szczególności Sąd restrukturyzacyjny uznał w każdej ze spraw, że przyjęty układ nie narusza prawa (zarówno w obszarze proceduralnym, jak i materialnoprawnym), jak też brak jest przesłanek do przyjęcia, że układ nie będzie wykonany.

Brak było również jakichkolwiek podstaw do przyjęcia, że warunki układu są „rażąco krzywdzące dla wierzycieli, którzy głosowali przeciw układowi i zgłosili zastrzeżenia”, a to chociażby w świetle faktu niezgłoszenia takich zastrzeżeń przez wierzycieli oraz w świetle symulacji stopnia zaspokojenia wierzycieli w ewentualnym postępowaniu upadłościowym.

W związku z zatwierdzeniem układu przez Sąd restrukturyzacyjny, układ wszedł w fazę wykonawczą. Opisywane postępowania sanacyjne stanowią znakomity przykład sytuacji, w której w toku postępowania restrukturyzacyjnego spotykają się i harmonizują interesy dłużnika i wierzycieli, działających wspólnie w celu przywrócenia rentowności zadłużonego przedsiębiorstwa i udrożenienia strumienia środków pieniężnych z korzyścią również dla wierzycieli. Upadłość podmiotów z branży handlu detalicznego często charakteryzuje się niskim poziomem odzysku po stronie kontrahentów upadłego, co wynika z naturalnych uwarunkowań i specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z tym uzdrowienie i zachowanie bytu dłużnika staje się w tym kontekście najkorzystniejszym rozwiązaniem również z punktu widzenia interesów wierzycielskich.

Kancelaria Kubiczek i Wspólnicy reprezentuje w postępowaniach restrukturyzacyjnych zarówno wierzycieli, jak i dłużników, świadcząc kompleksową usługę w zakresie ekonomiczno-prawnej obsługi uczestnika postępowania restrukturyzacyjnego, a także pełniąc funkcje doradcze. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że skorzystanie z usług doradcy restrukturyzacyjnego w przedpolu upadłości lub restrukturyzacji zdecydowanie zwiększa szanse na osiągnięcie celów tych postępowań, tak jak stało się to w realiach niniejszej sprawy.

Czytaj notkę w PDF: