Uprzejmie informujemy, że w dniu 18.01.2018 r. Sąd restrukturyzacyjny zatwierdził układ przyjęty przez wierzycieli w postępowania sanacyjnym prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydziałem VIII Gospodarczym ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych wobec spółki akcyjnej, w którym usługi doradcze m.in. w zakresie strategii restrukturyzacji i planu restrukturyzacyjnego świadczyła Kancelaria MARCIN KUBICZEK, a proces koordynowany był przez Kancelarię Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Tatara i Współpracownicy (www.tatara.com.pl).

Dłużnik prowadzi działalność produkcyjną w branży metali nieżelaznych, a także działalność handlową w tej branży. Trudna sytuacja ekonomiczna spółki miała swoje źródła przede wszystkim w czynnikach zewnętrznych, które w znacznej mierze odpowiedzialne były za stan zagrożenia niewypłacalnością spółki. Jednocześnie, w ocenie dłużnika większość ze zidentyfikowanych czynników negatywnie wpływających na sytuację spółki miała charakter przejściowy, co uzasadniało podjęcie niezwłocznych działań restrukturyzacyjnych pozwalających na zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika i odzyskanie zdolności do konkurowania na rynku.

Projekt doradczy koordynował ze strony Kancelarii MARCIN KUBICZEK – dor. restr. Jakub Michalak, a zespół ekspertów Kancelarii świadczył usługę polegającą przede wszystkim na doradztwie na rzecz dłużnika w zakresie strategii restrukturyzacji i planu restrukturyzacyjnego, formułowania propozycji układowych oraz strategii negocjacyjnej w obszarze rozmów z wierzycielami (kalkulacja zaspokojenia). Przedmiotowe opracowania zyskały uznanie zarówno Sądu restrukturyzacyjnego, jak i wierzycieli, gdyż za przyjęciem układu głosowało ponad 90% wierzycieli obecnych na głosowaniu lub oddających głos korespondencyjnie, posiadających łącznie około 98% sumy wierzytelności.

Warto przypomnieć, iż postępowanie sanacyjne stanowi najdalej idący model restrukturyzacji przewidywany przez prawo restrukturyzacyjne, niemniej jednak pozostaje atrakcyjny dla dłużników potrzebujących szerokiej ochrony przez egzekucjami, a także zainteresowanych możliwością zastosowania wszechstronnych środków restrukturyzacyjnych. Przypomnijmy, że składniki mienia należącego do dłużnika i wchodzącego w skład masy sanacyjnej mogą zostać zbyte przez zarządcę, za zgodą sędziego-komisarza, który określa warunki ich zbycia, co również wpływa na efektywność restrukturyzacji dłużnego przedsiębiorstwa.

Warto mieć przy tym na uwadze, że postępowanie restrukturyzacyjne bardzo często stanowi optymalne rozwiązanie nie tylko w kontekście sytuacji dłużnika, ale również jego wierzycieli. W wielu stanach faktycznych zawarcie układu z wierzycielami i dalsze generowanie przepływów pieniężnych przez przedsiębiorstwo dłużnika, stanowią właściwie jedyną możliwość zaoferowania wierzycielom pełnej lub częściowej spłaty ich należności, podczas gdy alternatywne postępowanie upadłościowe nie doprowadziłoby do jakiegokolwiek lub minimalnego zspokojenia wierzycieli, ze względu na niską wartość aktywów możliwych do spieniężenia w toku likwidacji masy upadłości.

Wraz z pogłębieniem świadomości przedsiębiorców, zwiększa się rynkowe zapotrzebowanie na usługi doradztwa restrukturyzacyjnego, które stosunkowo istotnie różnią się od standardowej obsługi prawnej, adresując kwestie zarówno prawne, jak i ekonomiczno-zarządcze. Połączenie kompetencji ekonomicznych i prawnych stanowi w zasadzie warunek udanej restrukturyzacji, a instytucja doradcy restrukturyzacyjnego służyć powinna właśnie profesjonalnemu stosowaniu istniejących mechanizmów prawa restrukturyzacyjnego na gruncie konkretnej działalności gospodarczej i jej otoczenia gospodarczego.

Czytaj notkę w PDF: