Uprzejmie informujemy, iż Sąd upadłościowy uwzględnił wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z branży energetycznej oraz integralny względem niego wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży w myśl art. 56a ust. 1 PU, do którego załączono opis i oszacowanie sporządzone na potrzeby przygotowanej likwidacji przez biegłego Marcina Kubiczka.

Przypomnijmy, że w myśl art. 56a ust. 3 PU do wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży dołącza się opis i oszacowanie składnika objętego wnioskiem sporządzone przez osobę wpisaną na listę biegłych sądowych. W realiach niniejszej sprawy Sąd upadłościowy otworzył postępowanie upadłościowe dłużnika oraz zatwierdził warunki sprzedaży zaledwie 11 dni od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, co dobrze oddaje założony przez ustawodawcę charakter przygotowanej likwidacji, zmierzającej w założeniu do skrócenia postępowania upadłościowego oraz szybkiego recyklingu aktywów upadłego.

Warto podkreślić, że opis i oszacowanie składników majątkowych objętych wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży sporządzane są przez osobę wpisaną na listę biegłych sądowych. Z założenia profesjonalizacja jakości wycen dla potrzeb pre-packu ułatwiać ma weryfikację ich poprawności przez Sąd upadłościowy. Praktyka pozwala stwierdzić natomiast, że jakość sporządzonych opisu i oszacowania stanowi kluczowy warunek powodzenia przygotowanej likwidacji, tworząc właściwy fundament pod rozstrzygnięcia Sądu, a także stanowiąc bufor bezpieczeństwa dla przeprowadzanej transakcji. Wierzyciele dłużnika są bowiem wymiernie zainteresowani zoptymalizowaniem procesu sprzedaży aktywów upadłego, w celu maksymalizacji oraz przyspieszenia momentu swojego zaspokojenia. Jeżeli opis i oszacowanie złożone do akt sprawy o otwarcie postępowania upadłościowego są transparentne, dogłębnie umotywowane i nie budzą wątpliwości, to okoliczność ta wpływa nie tylko na decyzję Sądu upadłościowego, ale i postawę wierzycieli, widzących w przygotowanej likwidacji sposób realizacji również własnych interesów.

O rosnącym zainteresowaniu tę formą restrukturyzacji aktywów dłużnika świadczą również empiryczne dane zaprezentowane w raporcie o pierwszym roku funkcjonowania przygotowanej likwidacji w Polsce, współtworzonym przez Kancelarię MARCIN KUBICZEK. Analiza trendów rynkowych pozwala przypuszczać, że przygotowana likwidacja może stać się w przyszłości jedną z dominujących form restrukturyzacji, preferowaną zarówno przez dłużników, jak i wierzycieli. Zachęcamy do lektury raportu pod niżej załączonym linkiem.

Czytaj raport w PDF:

Czytaj notkę w PDF: