Uprzejmie informujemy, że w I 2019 r. Sąd restrukturyzacyjny zatwierdził układ przyjęty przez wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym spółki prawa handlowego, zajmującej się dostawą maszyn i urządzeń w branży energetyki cieplnej i górnictwa. Tym samym układ wszedł w fazę wykonawczą. Funkcję zarządcy masy sanacyjnej pełnił w przywołanym postępowaniu doradca restrukturyzacyjny Marcin Kubiczek.

Omawiane postępowanie sanacyjne cechowało się wysokim poziomem dynamiki i kompleksowości podjętych działań restrukturyzacyjnych, a zarządca masy sanacyjnej zaangażował się m.in. w rozwiązanie istniejących problemów prawnych. Efektywność podjętych działań restrukturyzacyjnych, a także wykorzystanie instrumentów prawa restrukturyzacyjnego właściwych dla sanacyjnego modelu restrukturyzacji, pozwoliły na pozyskanie szerokiego poparcia wierzycieli podczas głosowania nad układem.

Za układem głosowało bowiem blisko 80% wierzycieli posiadających łącznie niemal 90% sumy wierzytelności, przy czym podkreślenia wymaga fakt, że w postępowaniu sanacyjnym zidentyfikowano ponad 300 wierzycieli spółki. Zarządca masy sanacynej złożył w sprawie obszerną opinię o możliwości wykonania układu na zgromadzeniu wierzycieli (zaktualizowaną na rozprawie przed Sądem restrukturyzacyjnym), wskazując na istniejące scenariusze restrukturyzacji spółki, a także ryzyka pozytywne oraz negatywne, umożliwiając wierzycielom podjęcie świadomej decyzji w przedmiocie głosowania za lub przeciw złożonym propozycjom układowym. Postępowanie sanacyjne od momencie otwarcia sanacji do głosowania na nad układem trwało 11 miesięcy, mieszcząc się w zakresie ustawowego terminu instrukcyjnego.

Warto przypomnieć, że postępowanie sanacyjne wiąże się z szeregiem korzyści po stronie dłużnika, chociażby dlatego, że uzyskuje on m.in. natychmiastową ochronę przez prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi i zabezpieczającymi (bez względu na to czy dotyczyły wierzytelności układowej, czy też pozaukładowej), a nadto zyskuje możliwość odstąpienia od umów wzajemnych stojących na przeszkodzie realizacji celu postępowania sanacyjnego, jeżeli zawnioskuje o to ustanowiony przez Sąd zarządca masy sanacyjnej.

Co więcej, postępowanie restrukturyzacyjne bardzo często stanowi optymalne rozwiązanie nie tylko w kontekście sytuacji dłużnika, ale również jego wierzycieli. W wielu stanach faktycznych zawarcie układu z wierzycielami i dalsze generowanie przepływów pieniężnych przez przedsiębiorstwo dłużnika, stanowią właściwie jedyną możliwość zaoferowania wierzycielom pełnej lub częściowej spłaty ich należności, podczas gdy alternatywne postępowanie upadłościowe nie doprowadziłoby do jakiegokolwiek lub minimalnego zspokojenia wierzycieli, ze względu na niską wartość aktywów możliwych do spieniężenia w toku likwidacji masy upadłości.

Kancelaria Kubiczek i Wspólnicy reprezentuje w postępowaniach restrukturyzacyjnych zarówno wierzycieli, jak i dłużników, świadcząc kompleksową usługę w zakresie ekonomiczno-prawnej obsługi uczestnika postępowania restrukturyzacyjnego, a także pełniąc funkcje doradcze. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że skorzystanie z usług doradcy restrukturyzacyjnego w przedpolu upadłości lub restrukturyzacji zdecydowanie zwiększa szanse na osiągnięcie celów tych postępowań.

Czytaj notkę w PDF: