Uprzejmie informujemy, że przy aktywnym udziale syndyka masy upadłości Marcina Kubiczka wierzyciele upadłego przyjęli układ w postępowaniu upadłościowym wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

W przypadku upadłości konsumenckiej zawarcie przez dłużnika układu z wierzycielami następuje obecnie niezwykle rzadko, mimo – co warto podkreślić – wielu niewątpliwych korzyści, które niesie ono ze sobą zarówno dla wierzycieli jak i upadłego.

Zawarcie układu w niniejszym postępowaniu, umożliwiło upadłemu:

  • utrzymanie aktywności zawodowej – polegającej na działalności rolnej, dzięki uniknięciu likwidacji majątku i zachowaniu gospodarstwa rolnego upadłego,
  • dalsze wykorzystywanie swojego potencjału zawodowego skoncentrowanego na działalności rolniczej,
  • zapobieżenie wyprzedaży majątku po cenach wymuszonych, a zatem wyraźnie niższych niż jego cena rynkowa,
  • dalsze otrzymywanie przychodów tytułem dopłat z funduszy Unii Europejskiej.

Należy zaznaczyć, iż korzyści, które dłużnik osiągnął w skutek zawarcia układu, pozostają w ścisłej korelacji ze słusznie pojętymi interesami wierzycieli, polegającymi na możliwie największym zaspokojeniu roszczeń. W dalszej perspektywie pozwoliło to uniknąć niemal całkowitej dezaktywizacji zawodowej upadłego, której skutkiem mogłoby być doprowadzenie do oddłużenia upadłego bez ustalenia planu spłat wierzycieli. Ponadto, wskutek sprzedaży przez syndyka masy upadłości gospodarstwa rolnego upadły utraciłby możliwość zarobkowania, a więc generowania dochodu, z którego mógłby spłacać pozostałe nieuregulowane wobec wierzycieli zobowiązania.

Pomimo, iż w krótkiej perspektywie czasu ogłoszenie upadłości dłużnika połączone z likwidacją jego majątku w drodze licytacji, doprowadziłoby do doraźnego zaspokojenia roszczeń wierzycieli w określonym, lecz bardzo ograniczonym zakresie, to w dłuższej perspektywie czasu wierzyciele większe zaspokojenie swoich roszczeń otrzymają z dochodów uzyskiwanych przez dłużnika wskutek prowadzonej działalności rolnej. Powyższe argumenty skłoniły wszystkich wierzycieli upadłego, którzy brali aktywny udział w postępowaniu, tj. oddali swój głos, do zagłosowania za przyjęciem układu na warunkach zaproponowanych przez dłużnika. Ponadto, zgodę na objęcie układem wyrazili również wierzyciele zabezpieczeni. Jednomyślność głosujących wierzycieli zdaje się wskazywać na ich przekonanie co do słuszności zaproponowanego im rozwiązania oraz możliwości jego wykonania. Nie może ujść również uwadze fakt, iż nawet przyjęcie przez wierzycieli układu, który następnie nie będzie przez dłużnika wykonywany może spowodować restytucję wierzytelności objętych układem.

Zawarcie wspomnianego układu możliwe było dzięki aktywnemu zaangażowaniu syndyka masy upadłości Marcina Kubiczka, który dostrzegł potencjał zawarcia układu w realiach niniejszej sprawy oraz nadzorował kwestie formalne związane z postępowaniem upadłościowym dłużnika.

Niniejsze sprawnie i skutecznie przeprowadzone postępowanie stanowi doskonały dowód na to, iż restrukturyzacja zadłużenia dłużnika poprzez zawarcie z wierzycielami układu stanowić może słuszną i korzystną dla obu stron alternatywę wobec likwidacji majątku upadłego.

Czytaj notkę w PDF: