Postanowieniem z dnia 19.06.2017 r. Sąd upadłościowy, tj. Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy Sekcja Upadłościowa, ogłosił upadłość dłużnika w osobie Twoja Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Kędzierzynie-Koźlu, wyznaczając jednocześnie syndyka w osobie dor. restr. Marcina Kubiczka oraz kuratora dla upadłego w osobie Piotra Skorupy, a także sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna oraz zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej.

Sąd upadłościowy wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jednocześnie warto zaznaczyć, iż obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości Twojej SKOK w Kędzierzynie-Koźlu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nastąpiło w dniu 29.06.2016 r., nr 124 (5261) pod poz. 25242.

Dalszych informacji dotyczących postępowania udziela się pod nr telefonu: (+48) 801 311 011.

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI KLIKNIJ TUTAJ