Informacja wstępna w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika w osobie Twoja Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Kędzierzynie-Koźlu

 Postanowieniem z dnia 19.06.2017 r. Sąd upadłościowy, tj. Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy Sekcja Upadłościowa, ogłosił upadłość dłużnika w osobie Twoja Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Kędzierzynie-Koźlu, wyznaczając jednocześnie syndyka w osobie dor. restr. Marcina Kubiczka oraz kuratora dla upadłego w osobie Piotra Skorupy, a także sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna oraz zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej.

Sąd upadłościowy wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jednocześnie warto zaznaczyć, iż obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości Twojej SKOK w Kędzierzynie-Koźlu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nastąpiło w dniu 29.06.2016 r., nr 124 (5261) pod poz. 25242.

Dalszych informacji dotyczących postępowania udziela się pod nr telefonu: (+48) 801 311 011.

UWAGA: Na mocy decyzji Sędziego Komisarza zgłoszenia wierzytelności przesłane na właściwy adres Sądu do dnia 08.09.2017 r. nie będą podlegały opłacie.

INFORMACJE I DOKUMENTY

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku ze zbyciem zgodnie ze stanem na dzień 29 grudnia 2022 r. wierzytelności dotyczących umów pożyczek wykonywanych przez Twoją Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową w upadłości z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu, w ogół praw i obowiązków wynikających z tych umów wstąpiła Centrala Bezpiecznych Rozliczeń TSK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ząbkowskiej 31, 03-736 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 00001009742, o numerze NIP 1133081392.

Jednocześni informujemy, że na dzień dzisiejszy nie uległy zmianie nr rachunków właściwych do spłaty pożyczek.

Szczegółowe informację mogą Państwo uzyskać pod nr tel. 801 311 011 lub kierując korespondencję na adres: Centrala Bezpiecznych rozliczeń TSK Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Jana Pawła II 2

Syndyk masy upadłości w związku z obwieszczeniem o przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa Twoja Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w upadłości załącza (kliknij, aby ściągnąć):

Uprzejmie informujemy, że:

 1. W dniu 01.08.2022 r. Syndyk złożył Sędziemu – Komisarz XVI. Uzupełniającą Listę Wierzytelności, co zostało obwieszczone w MSiG nr 151/2022 w dniu 05.10.2022 r.
 2. W dniu 06.09.2022 r. Syndyk złożył Sędziemu Komisarzowi XIX. Częściowy Plan Podziału Funduszów Masy upadłości dla kategorii I, co zostało obwieszczone w MSiG 172/2022 w dniu 12.09.2022 r.
 3. W dniu 04.10.2022 r. Syndyk złożył Sędziemu – Komisarzowi XX. Częściowy Plan Podziału Funduszów Masy upadłości dla kategorii I, co zostało obwieszczone w MSiG nr 196/2022 w dniu 10.10.2022 r.
 4. W dniu 06.10.2022 r. Sędzia – Komisarz wydał postanowienie w przedmiocie określenia sposobu sprzedaży składników majątku upadłego oraz zatwierdził regulamin przetargu na sprzedaż całego portfela wierzytelności kredytowo – pożyczkowych.
 5. Postanowieniem z dnia 06.10.2022 r. Sędzia – Komisarz zatwierdził XVI. Uzupełniającą Listę Wierzytelności.
 6. Postanowieniem z dnia 06.10.2022 r. Sędzia – Komisarz zatwierdził XIX. Częściowy Plan Podziału Funduszów Masy upadłości dla kategorii I.

Syndyk do tej pory wykonał XIX Częściowych  Planów Podziału przekazano wierzycielom zaliczonym do kat. I łącznie kwotę 118.777.778, 85 PLN , co stanowi 71,1 % wierzytelności objętych kategorią I.

Syndyk masy upadłości w związku z obwieszczeniem o przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa Twoja Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w upadłości załącza (kliknij, aby ściągnąć w formacie PDF):

Uprzejmie informuję, iż:

 1. W dniu 18.10.2019 r. syndyk złożył XI. Uzupełniającą Listę Wierzytelności, co obwieszczono w MSiG nr 207/2019.
 2. W dniu 11.12.2019 r. syndyk złożył Częściowy Plan Podziału Funduszów masy upadłości dla I kategorii, co obwieszczono w MSiG 243/2019.
 3. W dniu 19.12.2019 r. syndyk złożył XII. Uzupełniającą Listę Wierzytelności, co obwieszczono w MSiG nr 250/2019.
 4. W dniu 08.01.2020 r. syndyk złożył XIII. Uzupełniającą Listę Wierzytelności, co obwieszczono w MSiG nr 20/2020.
 5. W dniu 08.01.2020 r. syndyk złożył Częściowy Plan Podziału Funduszów masy upadłości dla I kategorii, co obwieszczono w MSiG 20/2020.
 6. W dniu 28.02.2020 r. syndyk złożył Częściowy Plan Podziału Funduszów masy upadłości dla I kategorii, co obwieszczono w MSiG 45/2020.
 7. W dniu 10.03.2020 r. obwieszczono w MSiG nr 48/2020 o aktualizacji wyceny przedsiębiorstwa TSKOK.
 8. W dniu 27.03.2020 r. syndyk złożył Częściowy Plan Podziału Funduszów masy upadłości dla I kategorii, co obwieszczono w MSiG 66/2020
 9. W dniu 30.03.2020 r. syndyk złożył XIV. Uzupełniającą Listę Wierzytelności, co obwieszczono w MSiG nr 67/2020.
 10. W dniu 08.05.2020 r. syndyk złożył Częściowy Plan Podziału Funduszów masy upadłości dla I kategorii, co obwieszczono w MSiG 126/2020.
 11. W dniu 17.07.2020 r. syndyk złożył IX. Częściowy Plan Podziału Funduszów masy upadłości dla I kategorii, co obwieszczono w MSiG 142/2020.
 12. W dniu 31.08.2020 r. Sędzia – Komisarz zatwierdził Częściowe Plany Podziału Funduszów masy upadłości dla I kategorii o numerach II-VII. Syndyk Plany Podziału wykonał.
 13. W dniu 01.09.2020 r. syndyk złożył Częściowy Plan Podziału Funduszów masy upadłości dla I kategorii, co obwieszczono w MSiG 174/2020.
 14. W dniu 13.11.2020 r. syndyk złożył Częściowy Plan Podziału Funduszów masy upadłości dla I kategorii, co obwieszczono w MSiG 226/2020.
 15. W dniu 08.01.2021 r. Syndyk złożył Częściowy Plan Podziału Funduszów masy upadłości dla I kategorii, co obwieszczono w MSiG 8/2021.
 16. W dniu 22.03.2022 r. . Sędzia – Komisarz zatwierdził Częściowe Plany Podziału Funduszów masy upadłości dla I kategorii o numerach IX-X. Syndyk Plany Podziału wykonał.
 17. W dniu 24.03.2021 r. syndyk złożył XIII. Częściowy Plan Podziału Funduszów masy upadłości dla I kategorii, co obwieszczono w MSiG nr 62/2021
 18. W dniu 11.06.2021 r. syndyk złożył XIV. Częściowy Plan Podziału Funduszów masy upadłości dla I kategorii, co obwieszczono w MSiG nr 115/2021
 19. W dniu 11.09.2021 r. syndyk złożył XV. Częściowy Plan Podziału Funduszów masy upadłości dla I kategorii, co obwieszczono w MSiG nr 222/2021
 20. W dniu 24.09.2021 r. Sędzia – Komisarz zatwierdził Częściowe Plany Podziału masy upadłości dla I kategorii o numerach XI-XII. Syndyk Plany Podziału wykonał.
 21. W dniu 10.11.2021 r. syndyk złożył XVI. Częściowy Plan Podziału Funduszów masy upadłości dla I kategorii, co obwieszczono w MSiG nr 222/2021.
 22. W dniu 18.11.2021 r. Sąd Rejonowy w Opolu zmienił postanowienie tutejszego Sądu z dnia 19 czerwca 2017 r. o ogłoszeniu upadłości TSKOK, sygn. akt V GU 75/17, w ten sposób, że na Sędziego-Komisarza powołał Sędziego Łukasza Zawadzkiego, a na zastępcę powołał Sędziego Piotra Stanisławiszyna.
 23. W dniu 07.01.2022 r. syndyk złożył XVII. Częściowy Plan Podziału Funduszów masy upadłości dla I kategorii, co obwieszczono w MSiG nr 8/2022.
 24. W dniu 03.02.2022 r. Sędzia Komisarz zatwierdził Częściowe Plany Podziału Funduszów masy upadłości dla I kategorii o numerach XIII-XVII. Syndyk Plany Podziału wykonał.
 25. W dniu 04.02.2022 r. syndyk złożył XVIII. Częściowy Plan Podziału Funduszów masy upadłości dla I kategorii, co obwieszczono w MSiG nr 27/2022
 26. W dniu 30.03.2022 r. Sędzia – Komisarz zatwierdził XVIII. Częściowy Plan Podziału Funduszów masy upadłości dla I kategorii. Syndyk Plan Podziału wykonał
 27. W dniu 14.04.2022 r. Sędzia – Komisarz zatwierdził Regulamin sprzedaży przedsiębiorstwa TSKOK oraz wyznaczył termin składania ofert na 27.07.2022 r. oraz termin rozstrzygnięcia przetargu wraz z ewentualną dodatkową aukcją ustną na 29.07.2022 r.

W wykonaniu łącznie XVIII. Częściowych  Planów Podziału przekazano wierzycielom zaliczonym do kat. I łącznie kwotę 117.774.909, 68 PLN , co stanowi 70,5% wierzytelności objętych kategorią I.

Syndyk Masy Upadłości

Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny Marcin Kubiczek (nr licencji 244)

Informacja syndyka masy upadłości o stanie postępowania upadłościowego według stanu na dzień 07.10.2019 r.

Uprzejmie informuję, iż:

 • Syndyk przedłożył Sędziemu-Komisarzowi kolejne uzupełniające listy wierzytelności, tj. przedłożył: VIII. [obejmującą 3 pozycje], IX. [obejmującą 1 pozycję] oraz X. [obejmującą 4 pozycje] uzupełniającą listę wierzytelności.
 • Postanowieniem z dnia 25.01.2019 r., Sędzia-Komisarz zatwierdził listę wierzytelności oraz I. i II. uzupełniającą listę wierzytelności, w zakresie nieobjętym sprzeciwami.
 • Postanowieniem z dnia 14.06.2019 r. Sędzia–Komisarz określił sposób likwidacji przedsiębiorstwa TSKOK.
 • Syndyk sporządził oraz przesłał do KRS sprawozdanie finansowe dłużnika za rok obrotowy zakończony 31.12.2018 r.
 • Syndyk masy upadłości podjął czynności procesowe w zakresie tzw. „podwójnej odpowiedzialności” członków kasy.
 • Pismem z dnia 22.07.2019 r. syndyk przedłożył Sędziemu – Komisarzowi I. częściowy plan podziału obejmujący wierzytelności uznane w kategorii I. na łączną kwotę stanowiącą51% kwot uznanych na liście wierzytelności w kategorii I.
 • Częściowy plan podziału zatwierdzony został przez Sędziego–Komisarza postanowieniem z dnia 16.08.2019 r.
 • Syndyk w dniach 29-30.08.2019 r. wykonał I. częściowy plan podziału, w zakresie objętym listami wierzytelności zatwierdzonymi przez Sędziego – Komisarza.
 • W ramach I. częściowego planu podziału syndyk dokonał wypłat na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, na rzecz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń wynikających ze stosunków pracy [w tym odprowadziłem należną zaliczkę na podatek dochodowy oraz składki ZUS].
 • Pismem z dnia 30.08.2019 r. syndyk przedłożył Sędziemu – Komisarzowi II. częściowy plan podziału obejmujący wierzytelności uznane w kategorii I. Zaproponowany przez syndyka II. częściowy plan podziału obejmuje kwotę stanowiącą 5% kwot uznanych na liście wierzytelności w kategorii I., co uwzględniając I. częściowy plan podziału, dawać już będzie łączne zaspokojenie wierzytelności I. kategorii na poziomie 56%.
 • Działania Syndyka masy upadłości koncentrują się w dalszym ciągu na likwidacji wierzytelności poprzez ich ściągnięcie, a to w myśl art. 331 PU.
 • Jednocześnie syndyk podejmuje działania w kierunku zlecenia wyspecjalizowanemu podmiotowi sporządzenia aktualizacji opisu i oszacowania przedsiębiorstwa upadłej SKOK, a to celem podjęcia próby likwidacji [sprzedaży] przedsiębiorstwa upadłej SKOK, w myśl postanowienia Sędziego–Komisarza z dnia 14.06.2019 r. w przedmiocie wyboru sposobu likwidacji przedsiębiorstwa upadłego.

Z wyrazami szacunku

Syndyk masy upadłości
Marcin Mirosław Kubiczek
Informacja syndyka masy upadłości o stanie postępowania upadłościowego według stanu na dzień 27.02.2019 r.

Uprzejmie informuję, iż Syndyk masy upadłości sporządził VII uzupełniająca lista wierzytelności, obejmującą jedno zgłoszenie wierzytelności. Przedmiotowa uzupełniająca lista wierzytelności podpisana została w dniu 25.02.2019 r.

Prace syndyka masy upadłości koncentrują się obecnie na realizacji dyspozycji art. 331 PU, a więc likwidacji wierzytelności poprzez ich ściągnięcie. Od dnia ogłoszenia upadłości odnotowano pozytywny trend w zakresie ściągalności wierzytelności od dłużników upadłego.
Syndyk masy upadłości przewiduje, iż w I połowie 2019 r., niezwłocznie po zatwierdzeniu listy wierzytelności przez Sędziego-komisarza, zostanie sporządzony częściowy plan podziału obejmujący wierzycieli znajdujących się w pierwszej kategorii zaspokojenia.

Z wyrazami szacunku

Syndyk masy upadłości
Marcin Mirosław Kubiczek
Informacja syndyka masy upadłości o stanie postępowania upadłościowego według stanu na dzień 19.01.2019 r.

Uprzejmie informuję, iż Syndyk masy upadłości sporządził kolejnych pięć uzupełniających list wierzytelności. Druga uzupełniająca lista wierzytelności z dnia 13.06.2018 r. obejmowała zgłoszenia wierzytelności w liczbie 1 pozycji. Trzecia uzupełniająca lista wierzytelności z dnia 07.06.2018 r. obejmowała zgłoszenia wierzytelności w liczbie 2 pozycji. Czwarta uzupełniająca lista wierzytelności z dnia 20.09.2018 r. obejmowała zgłoszenia wierzytelności w liczbie 1 pozycji. Piąta uzupełniająca lista wierzytelności z dnia 22.11.2018 r. obejmowała zgłoszenia wierzytelności w liczbie 3 pozycji. Szósta uzupełniająca lista wierzytelności z dnia 11.01.2019 r. obejmowała zgłoszenia wierzytelności w liczbie 6 pozycji.

W dniu 17.08.2018 r. syndyk masy upadłości złożył plan likwidacyjny określający sposób likwidacji masy upadłości oraz przewidywany czas trwania postępowania upadłościowego.
Prace syndyka masy upadłości koncentrują się obecnie na realizacji dyspozycji art. 331 PU, a więc likwidacji wierzytelności poprzez ich ściągnięcie. Od dnia ogłoszenia upadłości odnotowano pozytywny trend w zakresie ściągalności wierzytelności od dłużników upadłego.
Syndyk masy upadłości przewiduje, iż w I połowie 2019 r., niezwłocznie po zatwierdzeniu listy wierzytelności przez Sędziego-komisarza, zostanie sporządzony częściowy plan podziału obejmujący wierzycieli znajdujących się w pierwszej kategorii zaspokojenia.

Z wyrazami szacunku

Syndyk masy upadłości
Marcin Mirosław Kubiczek
Informacja syndyka masy upadłości o stanie postępowania upadłościowego według stanu na dzień 01.06.2018 r.
Uprzejmie informuję, iż w dniu 22.05.2018 r. Syndyk masy upadłości sporządził i przedstawił Sędziemu-komisarzowi postępowania upadłościowego I uzupełniającą listę wierzytelności obejmującą zgłoszenia wierzytelności w liczbie 14 pozycji. W późniejszym terminie syndyk zamieści informację o ukazaniu się obwieszczenia od przedmiotowej uzupełniającej listy wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Od dnia ukazania się obwieszczenia rozpoczyna biec termin na złożenie sprzeciwu od uznania albo odmowy uznania wierzytelności na liście.

Z wyrazami szacunku

Syndyk masy upadłości
Marcin Mirosław Kubiczek

Informacja syndyka masy upadłości o stanie sprawy wg stanu na dzień 20.04.2018 r.

I. Lista wierzytelności
Uprzejmie informuję, iż zakończyły się prace nad listą wierzytelności, która została złożona w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydziale V Gospodarczym Sekcji upadłościowej. Lista wierzytelności została sporządzona na podstawie zgłoszeń wierzytelności dokonanych przez podmioty chcące wziąć udział w postępowaniu upadłościowym. Na liście wierzytelności zostało umieszczonych 1 291 wierzycieli.

Informuję, że wierzycielom, którym odmówiono uznania wierzytelności na liście wierzytelności przysługuje środek zaskarżenia w postaci sprzeciwu od listy wierzytelności, który należy wnieść w terminie dwóch tygodniu od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o dacie złożenia listy wierzytelności przez syndyka. Sprzeciw powinien być skierowany do Sędziego-komisarza.

II. Spis i oszacowanie

Jednocześnie informuję, iż stosownie do treści art. 306 Prawa upadłościowego, wyspecjalizowany podmiot sporządził spis inwentarza wraz z oszacowaniem masy upadłości, a następnie dokument ten został złożony do akt postępowania upadłościowego.

III. Sprawozdanie finansowe

Nadto informuję, iż zakończono również prace nad innym kluczowym dokumentem postępowania upadłościowego, tj. sprawozdaniem finansowym na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości, tj. na dzień 18.06.2017 r. Dokument sporządzono na podstawie spisu inwentarza i innych dokumentów upadłego oraz ich oszacowania. Sprawozdanie to zostało już przedłożone Sędziemu-komisarzowi.

Z wyrazami szacunku

Syndyk masy upadłości

Marcin Mirosław Kubiczek

Poniżej syndyk masy upadłości Twoja SKOK udostępnia elektroniczne odpisy zawiadomień wierzycieli upadłego w trzech wersjach:

 • wierzycieli, których wierzytelność umieszcza się na liście wierzytelności z urzędu - ściągnij,
 • wierzycieli z tytułu świadczeń okresowych (wierzytelności cykliczne) - ściągnij,
 • pozostałych wierzycieli - ściągnij.

 

Poniżej syndyk masy upadłości Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej w upadłości w Kędzierzynie-Koźlu załącza przygotowane przez siebie: (I) wzór zgłoszenia wierzytelności, wraz z (II) instrukcją oraz (III) uwagami dodatkowymi.

Załączone dokumenty należy traktować pomocniczo; nie zastępują one porady prawnej.

Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji i uwag dodatkowych, przed wypełnieniem wzoru zgłoszenia wierzytelności.

Nie jest to formularz, który należy bezwzględnie stosować. Istotne jest, aby przestrzegać wymagań określonych w ustawie Prawo upadłościowe.

Załącznik wzoru wierzytelności w wersji oryginalnej dostępny jest również na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym również w formacie .rtf oraz .xml - sprawdź.

UWAGA: Na mocy decyzji Sędziego Komisarza zgłoszenia wierzytelności przesłane na właściwy adres Sądu do dnia 08.09.2017 r. nie będą podlegały opłacie.

I. Sprzeciw od listy wierzytelności to środek odwoławczy przysługujący każdemu wierzycielowi, który zgłosił swoją wierzytelność. Sprzeciw wyraża wolę wierzyciela do zmiany rozstrzygnięcia syndyka na korzystniejszego dla niego. Sprzeciw może dotyczyć zarówno wierzytelności skarżącego, jak i decyzji syndyka masy upadłości dotyczącej innej wierzytelności ujętej na liście.

II. Każdy wierzyciel ma dwa tygodnie na złożenia sprzeciwu (wystarczające jest wysłanie w tym terminie listu poleconego) od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o złożeniu listy wierzytelności. Obwieszczenie ukazało się w dniu 18.04.2018 r., a więc wierzyciele mogą składać sprzeciwy do dnia 02.05.2018 r.

III. Zgodnie z przepisami sprzeciw powinien zawierać:

a. oznaczenie sądu, do którego jest skierowane (Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, imię i nazwisko),
b. oznaczenie, że jest to sprzeciw;
c. przytoczenie podstawy wniosku i wskazanie na dowody;
d. podpis;
e. wymienienie załączników;
f. oznaczenie miejsca zamieszkania,
g. numer PESEL,
h. sygnaturę akt [V GUp 69/17].
- oraz dodatkowo
i. wskazać co zaskarżamy,,
j. czy zaskarżamy uznanie wierzytelności, czy też odmowę uznania,
k. uzasadnienie i wskazanie dowodów na jego poparcie,

IV. należy dołączyć trzy egzemplarze sprzeciwu podpisane własnoręcznie,

V. Sprzeciw podlega opłacie w wysokości 1% w wartości przedmiotu zaskarżenia (wartość przedmiotu zaskarżenia stanowi wartość wierzytelności [lub jej części], która nie została ujęta na liście wierzytelności, a zdaniem skarżącego powinna była zostać,

VI. Sprzeciw może być oparty wyłącznie na twierdzeniach i zarzutach wskazanych wcześniej w zgłoszeniu wierzytelności. Inne twierdzenia i zarzuty mogą być zgłoszone tylko wtedy, gdy wierzyciel wykaże, że ich wcześniejsze zgłoszenie było niemożliwe albo że potrzeba ich wskazania wynikła później.

VII. Sędzia-komisarz odrzuci sprzeciw wniesiony po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalny, jak również sprzeciw, którego braków strona nie uzupełniła, lub sprzeciw, od którego strona nie wniosła należnej opłaty w wyznaczonym terminie.

VIII. Jeżeli wierzyciel zamierza złożyć sprzeciw co do kilku wierzytelności, wówczas każdy sprzeciw powinien zostać złożony w odrębnym piśmie,

IX. Dołączony wzór sprzeciwu jest tylko przykładowy, a wzór, jak też niniejsza instrukcja nie zastępują profesjonalnej porady prawnej.

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Odpowiemy na podany adres e-mail lub nr telefonu. Zapoznaj się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych (kliknij tutaj).