INFORMACJE ZARZĄDCY

Działając jako Zarządca masy sanacyjnej dłużnika Energo Mechanik sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Strzelcach Opolskich (dalej jako: „dłużnik”), zawiadamiam, że na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 16.11.2018 r. przyjęto układ, a obwieszczenie w tym zakresie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 24.12.2018 r. [nr 248/2018 (5636)] pod poz. 57352.

Jednocześnie informuję, że Sąd restrukturyzacyjny postanowieniem z dnia 11.01.2019 r. zatwierdził układ.

Z wyrazami szacunku

Zarządca Marcin Mirosław Kubiczek /licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 244/

Działając jako Zarządca masy sanacyjnej dłużnika Energo Mechanik sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Strzelcach Opolskich (dalej jako: „dłużnik”), zawiadamiam, że Sędzia-komisarz zwołał na dzień 16.11.2018 r., godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu (ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, sala nr 229), zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem.

W związku z powyższym przedstawiam w załączeniu [wersja PDF do ściągnięcia po kliknięciu]:

 1. zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem z dnia 16.10.2018 r. [kliknij tutaj],
 2. pismo informacyjne Zarządcy do wierzycieli z dnia 16.10.2018 r. [kliknij tutaj],
 3. karta do głosowania dla wierzycieli zabezpieczonych [kliknij tutaj],
 4. karta do głosowania dla wierzycieli niezabezpieczonych [kliknij tutaj],
 5. wzór pełnomocnictwa do głosowania na zgromadzeniu wierzycieli (PL) [kliknij tutaj],
 6. wzór pełnomocnictwa do głosowania na zgromadzeniu wierzycieli (ENG) [kliknij tutaj],
 7. pouczenie o treści wybranych przepisów Prawa restrukturyzacyjnego oraz szczegóły
  dotyczące wypełnienia karty do głosowania [kliknij tutaj].

Jednocześnie informuję, że informacji dotyczących złożonych przez Dłużnika propozycji układowych udziela się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem info@kubiczekm.com, lub pod numerem telefonu: +48 32 308 00 00.

Z wyrazami szacunku

Zarządca Marcin Mirosław Kubiczek /licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 244/

 • Zarządca sporządził i pismem z dnia 30.04.2018 r. przekazał do akt sprawy restrukturyzacyjnej spis wierzytelności, co obwieszczone zostało w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 89/2018 (5477) z 9 maja 2018 r., pozycja 19384;
 • Zarządca sporządził i pismem z dnia 13.07.2018 r. przekazał do akt sprawy restrukturyzacyjnej plan restrukturyzacyjny;
 • Zarządca sporządził i pismem z dnia 18.07.2018 r. przekazał do akt sprawy restrukturyzacyjnej pierwszy uzupełniający spis wierzytelności obejmujący wierzyciela ujętego w spisie wierzytelności pod pozycją 319, co obwieszczone został w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 142/2018 (5530) z 24 lipca 2018 r., pozycja 32614;
 • Sędzia Komisarz postanowieniem z dnia 03.08.2018 r. zatwierdził sporządzony przez zarządcę plan restrukturyzacyjny;
 • Sędzia Komisarz postanowieniem z dnia 03.08.2018 r. zwołał zgromadzenie wierzycieli w celu zawarcia układu na dzień 16.11.2018 r. godz. 10.00, w Sali nr 229 Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60a, określając sposób głosowania jako pisemny (poprzez oddawanie głosów na piśmie), z możliwością oddania głosu także do protokołu (art. 110 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego);
 • Sędzia Komisarz postanowieniem z dnia 20.07.2018 r. zatwierdził spis wierzytelności, w zakresie nieobjętym nierozpoznanymi prawomocnie sprzeciwami, co obwieszczone został w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 153/2018 (5541) z 8 sierpnia 2018 r., pozycja 34774.

[A- OTWARCIE POSTĘPOWANIA SANACYJNEGO]

Uprzejmie informujemy, że Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa postanowieniem z dnia 22.12.2017 r. w sprawie prowadzonej pod sygn. akt: V GR 20/17 otworzył postępowanie sanacyjne względem dłużnika:Energo Mechanik sp. z o.o. (adres: ul. Krakowska 73, 47-100 Strzelce Opolskie, KRS: 0000038276) /obecnie w restrukturyzacji/.

Postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania, tj. 22.12.2017 r.


[B- USTANOWIENIE ZARZĄDCY]

Na mocy przywołanego powyżej postanowienia Sądu restrukturyzacyjnego ustanowiono zarządcę w osobie Marcina Mirosława Kubiczka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 244. Sąd odebrał zarząd własny Dłużnikowi nad całością przedsiębiorstwa zezwalając jednocześnie zarządowi na podejmowanie czynności zwykłego zarządu bez zgody zarządcy.

[C- WYBRANE ELEMENTY MODELU/PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA]

 • Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości przez umożliwienie dłużnikowi restrukturyzacji w drodze zawarcia układu wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego- również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych [restrukturyzacyjnych], przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli, zatem zarządca informuje, że propozycje układowe zostaną przygotowane tak, by wierzytelności objęte układem zostały zaspokojone w możliwe najwyższym stopniu.
 • W terminie do trzech miesięcy od momentu otwarcia postępowania sanacyjnego zostanie przygotowany przez zarządcę plan restrukturyzacyjny, uwzględniający propozycje restrukturyzacji, oraz spis wierzytelności. Spis wierzytelności obejmować będzie wierzytelności powstałe przed dniem 22.12.2017 r., a przygotowany zostanie przez zarządcę w oparciu o dokumentację i księgi rachunkowe dłużnika oraz wykaz wierzycieli przedłożony przez dłużnika wraz z wnioskiem o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Spis wierzytelności obwieszcza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o złożeniu spisu wierzytelności każdy uczestnik postępowania może złożyć sprzeciw, który rozpoznaje Sędzia-komisarz.
 • Po złożeniu przez zarządcę planu restrukturyzacyjnego zatwierdzonego przez Sędziego-komisarza, zatwierdzeniu spisu wierzytelności oraz realizacji całości albo części planu restrukturyzacyjnego, Sędzia-komisarz wyznacza termin zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem. O terminie zgromadzenia wierzycieli, zwołanego w celu przyjęcia układu, Sędzia-komisarz zawiadamia wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności, jednocześnie doręczając im propozycje układowe, informację o podziale wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności ze względu na kategorie interesów, informację o sposobie głosowania na zgromadzeniu wierzycieli oraz pouczenie o treści określonych przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne [dalej: „PR”].
 • W postępowaniu sanacyjnym wierzyciele nie dokonują zgłoszeń swoich wierzytelności, lecz, jak już wspomniano, w myśl art. 91 ust. 1 PR wierzycielom przysługuje sprzeciw co do umieszczenia lub pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności.
 • Zgodnie z art. 252 ust. 1 PR w zw. z art. 297 PR, od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego do dnia jego zakończenia albo uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania sanacyjnego, spełnianie przez dłużnika albo zarządcę świadczeń wynikających z wierzytelności, które z mocy prawa są objęte układem, jest niedopuszczalne.
 • Otwarcie postępowania sanacyjnego nie wyłącza możliwości wszczęcia przez wierzyciela postępowań sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych i przed sądami polubownymi w celu dochodzenia wierzytelności podlegających umieszczeniu w spisie wierzytelności [w myśl art. 310 PR].
 • W myśl regulacji ujętych w art. 312 PR, postępowania egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej wszczęte przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego [tj. przed dniem 22.12.2017 r.], ulegają zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania sanacyjnego. Nadto, wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia skierowane do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej jest niedopuszczalne po dniu otwarcia postępowania sanacyjnego.
 • Wszystkie postępowania sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne i przed sądami polubownymi dotyczące masy sanacyjnej mogą być wszczęte i prowadzone wyłącznie przez zarządcę albo przeciwko niemu.
 • Postępowanie sanacyjne będzie się toczyło przed Sądem restrukturyzacyjnym w Opolu pod sygnaturą V GRs 1/17.
Informuję jednocześnie, iż Dłużnik zobowiązany jest na bieżąco regulować swoje zobowiązania powstałe po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, tj. od dnia 22.12.2017 r.Szerszą regulację związaną z przebiegiem i warunkami postępowania sanacyjnego zawiera ustawa z dnia 15.05.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, w szczególności zaś model przedmiotowego postępowania uregulowano w art. 283-322 PR.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt za pomocą poczty elektronicznej pod adresem info@kubiczekm.com, lub pod numerem telefonu: +48 32 308 00 00.

Dalsze informacje dotyczące przebiegu postępowania będą na bieżąco zamieszczane na niniejszej stronie.

Leave a Comment