W dniu 26.06.2017 r. Sąd Okręgowy, tj. Sąd II instancji, rozpatrzył zażalenie wierzycieli na postanowienie Sądu upadłościowego zatwierdzające warunki sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w sprawie, w której opis i oszacowanie w myśl art. 56a ust. 3 PU sporządzał biegły Marcin Kubiczek.

W ocenie skarżących wierzycieli, opis i oszacowanie sporządzony w realiach niniejszej sprawy przez biegłego Marcina Kubiczka abstrahował od rzeczywistej wartości wycenianej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przede wszystkim ze względu na nieuwzględnienie tzw. good will, a także brak należytego odzwierciedlenia w treści opisu i oszacowania wartości niematerialnych i prawnych przedmiotu pre-packu.

Zarzuty wierzycieli nie zasługiwały na uwzględnienie, bowiem opis i oszacowanie sporządzone przez biegłego Marcina Kubiczka uwzględniły należycie kontekst oraz cel wyceny dla potrzeb przygotowanej likwidacji, uwzględniając metodykę właściwą dla sytuacji podmiotu, w stosunku do którego nie można założyć kontynuacji działalności przedsiębiorstwa. Należy pamiętać, iż opis i oszacowanie nie jest klasyczną wyceną, sporządzaną np. dla celów inwestycyjnych lub kredytowych, mająca stanowić w założeniu wskazówkę w procesie decyzyjnym. Nie jest również wyceną sporządzaną klasycznymi narzędziami do wyceny, których immanentną cechą jest optymizm, skutkujący tym, że ostateczny wynik wyceny pozostaje nieodległy od wartości bilansowej, a przez to jest łatwy do obrony (z kolei w przypadku opisu i oszacowania dochodzi do często drastycznego urealnienia wartości majątku). W szczególności zupełnie bezpodstawnym był zarzut dotyczący nieuwzględnienia przez biegłego tzw. good will wycenianej spółki, bowiem Już samo oparcie się o pojęcie good will zaproponowane przez skarżącego wierzyciela pozwala przyjąć, że w przypadku wycenianej spółki z o.o. w upadłości wartość good will wynosi 0 zł lub wręcz ma wartość ujemną. W ocenie biegłego w realiach sprawy można było mówić wręcz o bad will, gdyż bezspornym jest fakt, że przedsiębiorstwo wycenianej spółki z o.o.
w upadłości, nie posiada aktualnie żadnej rentowności a wręcz jest głęboko deficytowe.

Raport z wyceny na potrzeby przygotowanej likwidacji wymaga zatem zastosowania specyficznej, ale i należycie umotywowanej metodyki, będąc jednoznacznym i wszechstronnie przekonującym, tak aby nie pozostawiać wątpliwości co do faktycznej realizacji celu postępowania upadłościowego (w szczególności w kontekście zasady optymalizacji- art. 2 PU) oraz ułatwić decyzję organom procesowym.

Opis i oszacowanie sporządzony w realiach niniejszej sprawy przez biegłego Marcina Kubiczka spełniał powyższe warunki, wbrew twierdzeniom skarżących wierzycieli, dzięki czemu postanowienie Sądu upadłościowego zatwierdzające warunki sprzedaży przedmiotu przygotowanej likwidacji ostało się w procesie kontroli międzyinstancyjnej.

Czytaj w PDF: