Uprzejmie informujemy, że biegły Marcin Kubiczek wraz z zespołem Kancelarii sporządził opinię ekspercką, w której na podstawie przeprowadzonych czynności analitycznych ustalił, czy wniosek o ogłoszenie upadłości spółki akcyjnej działającej na szeroką skalę w branży IT złożony został w terminie określonym w art. 21 ust. 1 Prawa upadłościowego.

W realiach niniejszej sprawy, biegły dokonał analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki akcyjnej z ostatnich kilku lat działającej między innymi w branży niewyspecjalizowanej sprzedaży hurtowej, informatycznej i telekomunikacyjnej. Celem przeprowadzonych przez biegłego ustaleń było udzielenie odpowiedzi, czy i kiedy zmaterializowały się przesłanki niewypłacalności.

W ramach przybliżenia tematu warto odwołać się do przepisów Prawa upadłościowego, które w art. 11 definiuje dwie przesłanki niewypłacalności: (1) płynnościową oraz (2) majątkową. Płynnościowa oznacza trwałą utratę zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Natomiast majątkowa polega na odpowiednio skonstruowanym zestawieniu majątku i zobowiązań spółki – po 24 miesiącach nadwyżki długów nad majątkiem należy mówić o wypełnieniu się majątkowej przesłanki niewypłacalności.

W ramach sporządzonej opinii eksperckiej dokonano swoistego przeglądu prawno-ekonomiczno-faktycznej sytuacji spółki w przedpolu zlożenia wniosku o upadłość oraz w latach poprzedzających złożenie wniosku, co umożliwiło wywiedzenie, czy wniosek o upadłość złożony został w terminie. Należy podkreślić, że badanie niewypłacalności jest zadaniem złożonym i wielowymiarowym, winnym uwzględniać całokształt sytuacji dłużnika w różnych kontekstach prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż uproszczona i redukcyjna maetodyka badawcza doprowadzić może do niepełnych lub wręcz nieprawdziwych wniosków.

Przepisy powszechnie obowiązującego prawa określają konsekwencje, które grożą za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości w odpowiednim terminie, a są to m. in.:

  • 116 ustawy Ordynacja Podatkowa – członkowie zarządu w razie spełnienia się określonych przesłanek, w przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem za zaległości podatkowe spółki,
  • 21 ust. 3 ustawy Prawo Upadłościowe – osoby zobowiązane do złożenia wniosku o upadłość w terminie, w razie spełnienia się określonych przesłanek, ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie,
  • 586 Kodeksu Spółek Handlowych – członek zarządu spółki albo likwidator podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku czasu w sytuacji niezgłoszenia wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłości spółki.

Kancelaria Kubiczek i Wspólnicy posiada bogate doświadczenie w sprawach dotyczących odpowiedzialności z art. 299 KSH oraz 116 OrPod, sporządzając opinie eksperckie dla członków zarządu podmiotów z różnych branż często o szerokiej skali działania, a także dla Sądów w postępowaniach cywilnych i karnych.

Czytaj notkę w PDF: