W VII 2016 r. biegły prywatny Marcin Kubiczek wydał pisemną opinię prywatną w toku postępowania o ogłoszenie upadłości. Opinia sporządzona została na zlecenie dłużnej spółki, stanowiąc raport ekonomiczny w zakresie wyceny przedsiębiorstwa/składników majątku sp. z o.o. S.K.A. w toku tzw. przygotowanej likwidacji.

Celem przedmiotowej opinii było ustalenie szacunkowej wartości zbywczej majątku spółki, a także ustalenie kosztów postępowania upadłościowego w trybie klasycznym (art. 316 PU) oraz w trybie przygotowanej likwidacji, czyli tzw. pre-packu w myśl art. 56a Prawa upadłościowego.

Aby zweryfikować zdolność dłużnika do pokrycia kosztów hipotetycznego postępowania upadłościowego i w konsekwencji ocenić możliwość choćby minimalnego zaspokojenia wierzycieli biegły prywatny dokonał w treści przedmiotowej opinii następujących czynności:

  • oszacował wartość zbywczą majątku ujawnioną w bilansie spółki [w księgach rachunkowych], jednakże wg wartości możliwych do uzyskania w drodze wymuszonej sprzedaży w postępowaniu upadłościowym, uwzględniając dyskonto z tytułu wymuszonego charakteru sprzedaży,
  • oszacował wartość zbywczą majątku nieujawnionego w bilansie spółki, tj.  w księgach rachunkowych, do wartości możliwych do uzyskania w drodze wymuszonej sprzedaży, uwzględniając dyskonto z tytułu wymuszonego charakteru sprzedaży],
  • ustalił wartość zbywczą majątku dłużnika będącego przedmiotem ewentualnego zabezpieczenia na rzecz uprawnionych wierzycieli osobistych oraz rzeczowych dłużnika,
  • ustalił wartość zbywczą majątku wolnego od zabezpieczeń w cenach uwzględniających dyskonto z tytułu wymuszonego charakteru sprzedaży,
  • ustalił precyzyjnie łączną wartość wierzytelności dłużnika przysługujących mu od podmiotów zobowiązanych pieniężnie, dających się spieniężyć,
  • opracował preliminarz niezbędnych wydatków koniecznych do poniesienia w toku hipotetycznego postępowania upadłościowego, uwzględniając jego specyfikę, a w szczególności, czy w postępowaniu będzie możliwa likwidacja masy upadłości według zasad określonych w art. 56a i następnych PU (tzw. pre-pack).

W konkluzjach biegły prywatny wskazał m.in. dokładną wartość spodziewanych kosztów postępowania upadłościowego w dwóch wariantach, tj. w wariancie likwidacji majątku poprzez odrębną sprzedaż jego składników (art. 316 PU), a także – odrębnie – w wariancie przygotowanej likwidacji (art. 56a PU). Ponadto, przedstawił spodziewaną nadwyżkę kosztów postępowania upadłościowego nad majątkiem dłużnika wolnym od obciążeń (w wartości zbywczej), również w dwóch przywołanych powyżej wariantach.

Przygotowana likwidacja staje się coraz popularniejszą formą postępowania upadłościowego, czemu też trudno się dziwić w świetle związanych z nią korzyści. Istotnym elementem jej skutecznego przeprowadzenia pozostaje z kolei ekspercka wycena szacunkowej wartości aktywów dłużnika i przewidywanych kosztów postępowania upadłościowego w trybie klasycznym (art. 316 PU) oraz w trybie przygotowanej likwidacji (art. 56a PU).

Czytaj notkę w PDF: