W X 2016 r. biegły prywatny Marcin Kubiczek sporządził na piśmie opinię ekspercką w toku postępowania o ogłoszenie upadłości toczonego względem spółki z o.o.

Opinia została zamówiona przez wierzyciela dłużnej spółki z o.o., a to na okoliczność ustalenia, czy okoliczności podniesione w sprawozdaniu tymczasowego nadzorcy sądowego – złożonego w toku przedmiotowego postępowania – wskazują na fakt, iż dłużna spółka z o.o. w dacie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości znajdowała się w stanie niewypłacalności, czy też nie, w szczególności czy utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

W treści przedmiotowej opinii eksperckiej biegły prywatny przedstawił na wstępie wybrane elementy stanu faktycznego, w celu zarysowania zarówno stanowiska wierzyciela, jak i stanowiska dłużnika. Omówił również złożone w sprawie sprawozdanie tymczasowego nadzorcy sądowego, przedstawiając wywiedzione przez niego konkluzje. W dalszej części opinii, zaprezentowano analizę sprawozdania tymczasowego nadzorcy sądowego w kontekście twierdzeń wierzyciela i dłużnika, w świetle metodyki badania niewypłacalności [zgodnej z nowym brzmieniem prawa upadłościowego, obowiązującym od 01.01.2016 r.]. Biegły prywatny przedstawił metodykę badania momentu materializacji stanu niewypłacalności, zarówno w kontekście przesłanki płynnościowej, jak i majątkowej, konfrontując z nią następnie twierdzenia stron postępowania, a także tymczasowego nadzorcy sądowego.

W wywiedzionych konkluzjach, bazujących na stanie prawnym obowiązującym od dnia 01.01.2016 r., biegły prywatny wskazał m.in., iż w toku przedmiotowego postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości, dłużnik nie zaoferował dowodów pozwalających na obalenie normatywnego domniemania w zakresie płynnościowej przesłanki niewypłacalności, zgodnych z metodyką ustalania momentu ewentualnej materializacji stanu niewypłacalności. Dodał również, iż sprawozdanie TNS-a trudno uznać za wyczerpujące i zmierzające do obiektywnej kwantyfikacji momentu materializacji ewentualnej niewypłacalności w dłużnej spółce, a zawarte w nim dane pozbawione są interpretacji zgodnej z metodyką badania niewypłacalności. Niemniej jednak, analiza treści sprawozdania doprowadziła biegłego prywatnego do wniosku, iż dłużnik utracił zdolność do regulowania wymagalnych zobowiązań, o czym świadczy przede wszystkim relacja miesięcznych przychodów do miesięcznych kosztów prowadzenia działalności, w kontekście długu całkowitego, w szczególności do wartości wymagalnych wierzytelności o wartości toczących się egzekucji singularnych względem dłużnika. Nadto, w ocenie biegłego prywatnego, nie zaoferowano w sprawie jakichkolwiek dowodów, które mogłyby świadczyć o prawdopodobieństwie istotnego zwiększenia strumienia dodatnich przepływów pieniężnych w rozsądnej przyszłości, co też nie pozwala rokować nadziei w zakresie perspektywy spłaty całości zobowiązań dłużnika w rozsądnej przyszłości.

Przedmiotowa opinia prywatna została przedłożona przez wierzyciela Sądowi upadłościowemu orzekającemu w sprawie, co pozwala twierdzić, iż stanowi istotny fragment materiału dowodowego zebranego w sprawie, na podstawie którego Sąd upadłościowy rozstrzygnie merytorycznie wniosek o ogłoszenie upadłości. Nadmienić należy, iż ustawodawca z dniem 01.01.2016 r. wykluczył możliwość powoływania biegłego sądowego w toku postępowania o ogłoszenie upadłości, na okoliczność ustalenia stanu przedsiębiorstwa lub ustalenia momentu powstania niewypłacalności, mając w szczególności na względzie szybkość postępowania.

Czytaj notkę w PDF: