W X.2015 r. biegły sądowy Marcin Kubiczek wydał na piśmie uzupełniającą opinię sądową w sprawie o zapłatę, przedstawiając wyjaśnienia związane z wydaną wcześniej opinią główną. Przedmiotowa sprawa dotyczyła odszkodowania z tytułu bezprawnego, w ocenie powoda, przeniesienia przedsiębiorstwa spółki jawnej przez wspólnika spółki jawnej jeszcze przed otwarciem likwidacji tej spółki. Warto nadmienić, że w niniejszej sprawie pozwani zostali zarówno rzeczony wspólnik spółki jawnej, jak i jej likwidator.

Sąd powołał biegłego sądowego w ocenie Marcina Kubiczka m. in. na okoliczność wyceny przedsiębiorstwa spółki jawnej wg stanu na dzień otwarcia postępowania likwidacyjnego, również przy założeniu, że pozwany wspólnik spółki jawnej nie dokonałby kwestionowanych przez stronę powodową czynności w postaci sprzedaży środków trwałych i wyposażenia przedsiębiorstwa. Biegły został zobligowany również do wyceny wartości udziału powoda w przedmiotowej spółce według stanu na dzień otwarcia postępowania likwidacyjnego, a także do ustalenia wysokości środków pieniężnych uzyskanych przez likwidatora w toku postępowania likwidacyjnego przedmiotowej spółki jawnej. Innymi słowy, ekspert winien był dokonać de facto ekonomicznej oceny czynności pozwanego dokonanych w przedpolu postępowania likwidacyjnego, w szczególności w kontekście ich wpływu na wartość udziału kapitałowego powoda w badanej spółce jawnej.

Mając na względzie powyższe, w treści opinii głównej, biegły sądowy przedstawił swoje stanowisko w zakresie wpływu czynności dokonanych przez pozwanego na wartość udziału w badanej spółce jawnej, a także osiągany przez nią dochód w relewantnym dla sprawy okresie. W ramach opinii sądowej obszernie wyjaśniono kwestie teoretyczne, opisano cel oraz zasady postępowania likwidacyjnego, przedstawiono ustalenia w zakresie ekwiwalentności czynności dokonanych przez pozwanego, a także ustosunkowano się do potencjalnej możliwości zbycia przedsiębiorstwa w całości w toku postępowania likwidacyjnego.

W konkluzjach opinii głównej biegły sądowy przedstawił -zgodnie z tezą dowodową- wartość transakcyjną czynności zdziałanych przez pozwanego, a także wskazał wysokość środków przyjętych do masy likwidacyjnej przedmiotowej spółki jawnej przez likwidatora. Ponadto, biegły sądowy podkreślił, iż brak jest dostatecznych podstaw do twierdzenia, iż kwestionowane przez powoda czynności zdziałane przez pozwanego, a polegające na zbyciu wielu składników majątku badanej spółki jawnej miały negatywny wpływ na zdolność generowania przez przedsiębiorstwo spółki w istotnym dla sprawy okresie sprawozdawczym przychodów, a w konsekwencji dochodów [zysków/strat]. Analogicznie rzecz miała się w ocenie biegłego wpływem czynności pozwanego na wartość udziału kapitałowego powoda na ostatni dzień okresu sprawozdawczego- ekonomiczna ocena zdarzeń nie pozwoliła na negatywne wartościowanie ich charakteru.

Powód, ustosunkowując się do omówionej powyżej treści opinii głównej, przedstawił w piśmie procesowym szereg zarzutów i zastrzeżeń, co do których biegły sądowy ustosunkował się w treści opinii uzupełniającej. Ekspert obszernie wytłumaczył przyczynę, dla której wybrał likwidacyjną metodę wyceny przedsiębiorstwa, wskazując, iż metoda dochodowa nie znajduje zastosowania w realiach niniejszej sprawy, polegających na otwarciu postępowania likwidacyjnego badanej spółki jawnej. W dalszej części opinii uzupełniającej, biegły sądowy w sposób wyczerpujący opisał metodologię uwzględniania w procesie wyceny wartości niematerialnych, wskazując na warunki umożliwiające ich kwantyfikację, a także implementując zagadnienia teoretyczne w ramy stanu faktycznego istniejącego w przedsiębiorstwie badanej spółki jawnej.

Biegły sądowy w sposób wyczerpujący ustosunkował się do wszystkich zarzutów powoda, odpowiadając zarówno na pytania dotyczące metodologii badawczej, jak i te, które związane były bezpośrednio z realiami niniejszej sprawy.

Nie ulega wątpliwości, że dobór właściwej metody wyceny przedsiębiorstwa pozostaje kwestią kluczową dla kwantyfikacji wartości roszczenia strony powodowej w analogicznych sprawach, przy czym niewątpliwie fakt ten wymaga każdorazowego uwzględniania okoliczności sprawy oraz całokształtu ekonomiczno-prawnej sytuacji badanej spółki.

 Czytaj notkę w PDF: