Uprzejmie informujemy, że Marcin Kubiczek jako osoba wpisana na listę biegłych sądowych sporządził opis i oszacowanie składników majątku objętych wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży dla celów postępowania o ogłoszenie upadłości w trybie przygotowanej likwidacji spółki, której działalność koncentruje się na branży produkcji przemysłowej.

W realiach niniejszej sprawy, ekspert dokonał wyceny przedsiębiorstwa za pomocą metody majątkowej z wykorzystaniem metody skorygowanych aktywów netto oraz wyceny dochodowej z zastosowaniem metody zdysktontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Wartość uzyskana metodą dochodową została uznana za wartość rekomendowaną z uwagi na to, że jej wynik był istotnie wyższy od wartości uzyskanej metodą majątkową. Wartość rynkową przedsiębiortwo oszacowano w kwocie niespełna 56 mln PLN. Z uwagi jednak na charakter sprzedaży (przygotowana likwidacja) zastosowano dyskonto z tytułu wymuszonego charakteru sprzedaży.

Podkreślić należy, że przygotowana likwidacja była w przedstawionym przypadku najoptymalniejszą ścieżką restrukturyzacji przedsiębiorstwa, którego działalność biznesowa nie została zachwiana, zaś zastosowanie procedur upadłościowych było zdeterminowane upadłością spółki-matki i istnieniem dużej ekspozycji kredytowej, która obciążała również spółkę-córkę. Tak przeprowadzona procedura pre-pack umożliwia uratowanie przedsiębiorstwa, wielu miejsc pracy i przyczynia się do wielu innych korzyści dla wszystkich interesariuszy tego procesu, w tym wierzycieli.

Warto zaznaczyć, że podstawowym warunkiem przeprowadzenia postępowania upadłościowego w trybie przygotowanej likwidacji jest dokonanie rzetelnego i wszechstronnego opisu i oszacowania majątku dłużnika. Właśnie z uwagi na wysokie wymagania stawiane przygotowanym w ramach procedury pre-pack opisom i oszacowaniom przedsiębiorstw dłużników, uprawnienia do jego przygotowywania powierzone zostały wyłącznie osobom posiadających odpowiednie kompetencje oraz wpisanym na listy biegłych sądowych.

Czytaj w PDF: