Uprzejmie informujemy, że biegły Marcin Kubiczek sporządził opis i oszacowanie na potrzeby przygotowanej likwidacji w myśl art. 319 w zw. z art. 56a ust. 3 Prawa upadłościowego, dla spółki prawa handlowego notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Przedsiębiorstwo dłużnika prowadziło działalność produkcyjną w branży sportowej i rekreacyjnej, w obszarze premium.

Niezbędnym elementem wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży (pre-pack), integralnym względem wniosku o ogłoszenie upadłości (bez względu na to, czy składa go wierzyciel czy sam dłużnik), jest opis i oszacowanie przedsiębiorstwa objętego wnioskiem pre-packowym, który w niniejszej sprawie sporządził właśnie biegły Marcin Kubiczek. Celem opisu i oszacowania jest dostarczenie organom postępowania upadłościowego wiedzy o wartości przedmiotu wyceny, tj. wartości przedsiębiorstwa. Wiedza ta jest niezbędna bowiem do likwidacji masy upadłości, która w przypadku przedmiotu wyceny miałaby przebiegać w trybie określonym w art. 56a prawa upadłościowego (pre-pack).

W treści sporządzonego opisu i oszacowania biegły Marcin Kubiczek oszacował wartość przedsiębiorstwa dłużnika za pomocą odpowiednio dostosowaną do okoliczności sprzedaży metodą skorygowanych aktywów netto. Warto zaznaczyć, iż opis i oszacowanie to dokument znacznie bardziej złożony niż raport z wyceny, a w większości przypadków jego sporządzenie skutkuje realną transakcją biznesową, pozostającą pod oceną Sądu i innych organów postępowania upadłościowego.

W myśl art. 319 ust. 2 PU biegły zobowiązany jest do określenia w treści opisu i oszacowania w szczególności takich elementów jak: przedmiot działalności przedsiębiorstwa, nieruchomości wchodzące w jego skład, ich obszar oraz oznaczenie księgi wieczystej lub zbioru dokumentów, inne środki trwałe, stwierdzone prawa, a także obciążenia. W ramach poczynionej wyceny metodą majątkową biegły uwzględnił dyskonto z tytułu wymuszonej sprzedaży.  W toku czynności badawczych, autor wyceny zidentyfikował następujące kategorie aktywów dłużnika (będące przedmiotem przygotowanej likwidacji): nieruchomości (grunty i budynki), ruchomości (tj. urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu, inne środki trwałe), a także zapasy.

Warto dodać, że przygotowana likwidacja (pre-pack) jest stosunkowo nową instytucją
w polskim prawie upadłościowym, gdyż obowiązuje w polskim porządku prawnym dopiero od 01.01.2016 r. Niemniej jednak już pierwsze dwa lata funkcjonowania przygotowanej likwidacji potwierdzają jej przydatność oraz atrakcyjność, zarówno dla wierzycieli dłużnika i jego samego, jak i potencjalnego inwestora, zainteresowanego nabyciem określonego majątku upadłego.

Kancelaria MARCIN KUBICZEK – wraz z m.in. Fundacją Court Watch Polska – współtworzyła raport o pierwszym roku funkcjonowania przygotowanej likwidacji w Polsce, zawierający wiele szczegółowych zestawień i danych obrazujących praktyczny wymiar funkcjonowania pre-packu w polskiej rzeczywistości prawnej. Zachęcamy do lektury raportu pod wyżej załączonym linkiem.

Czytaj notkę w PDF: