W październiku 2017 r. biegły Marcin Kubiczek sporządził opis i oszacowanie na potrzeby przygotowanej likwidacji w myśl art. 319 w zw. z art. 56a ust. 3 Prawa upadłościowego, dla spółki prawa handlowego z branży energetycznej.

Przedsiębiorstwo dłużnika prowadzi działalność gospodarczą polegającą na produkcji energii elektrycznej oraz w zakresie obrotu energią elektryczną i prawami majątkowymi, niemniej jednak popadnięcie w stan niewypłacalności skłoniło zarząd spółki do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości wraz z jednoczesnym wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży. Niezbędnym elementem takiego wniosku musi być opis i oszacowanie przedsiębiorstwa objętego wnioskiem pre-packowym, który w niniejszej sprawie sporządził właśnie biegły Marcin Kubiczek. Celem opisu i oszacowania jest dostarczenie organom postępowania upadłościowego wiedzy o wartości przedmiotu wyceny, tj. wartości przedsiębiorstwa. Wiedza ta jest niezbędna bowiem do likwidacji masy upadłości, która w przypadku przedmiotu wyceny miałaby przebiegać w trybie określonym w art. 56a prawa upadłościowego.

W treści sporządzonego opisu i oszacowania biegły Marcin Kubiczek oszacował wartość przedsiębiorstwa dłużnika, zarówno za pomocą metodyki majątkowej, jak i dochodowej. W ramach poczynionej wyceny metodą majątkową biegły uwzględnił dyskonto z tytułu wymuszonej sprzedaży, dokonując odrębnej wyceny m.in. infrastruktury, produktów gotowych, należności oraz praw i obowiązków wynikających z umów zawartych przez dłużnika. Każda z przedmiotowych kategorii została należycie zidentyfikowana, opisana oraz oszacowana, w celu wskazania wartości przedsiębiorstwa dla celów pre-packu. Z kolei wycena dochodowa została sporządzona celem weryfikacji, czy wartość dochodowa przedsiębiorstwa nie przewyższa istotnie wartości wynikłej z wyceny majątkowej, co skłaniałoby biegłego do ustalenia wartości przedmiotu pre-pack na poziomie wyceny dochodowej.

Warto przypomnieć, iż w myśl art. 319 ust. 2 PU biegły zobowiązany jest do określenia w treści opisu i oszacowania w szczególności takich elementów jak: przedmiot działalności przedsiębiorstwa, nieruchomości wchodzące w jego skład, ich obszar oraz oznaczenie księgi wieczystej lub zbioru dokumentów, inne środki trwałe, stwierdzone prawa, a także obciążenia. Nadto, istotny dla treści opisu i oszacowania pozostaje również art. 319 ust. 4 PU, w myśl którego „jeżeli składniki przedsiębiorstwa są obciążone hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipoteką morską lub innymi prawami i skutkami ujawnienia praw i roszczeń osobistych, w oszacowaniu należy oddzielnie podać, które z tych praw pozostają w mocy po sprzedaży, a także ich wartość oraz wartość składników nimi obciążonych oraz stosunek wartości poszczególnych składników obciążonych do wartości przedsiębiorstwa”.

Opis i oszacowanie sporządzony w niniejszej sprawie spełniał normatywne wymogi, o których powyżej i należy spodziewać się, że będzie stanowił istotną wskazówkę dla rozstrzygnięć Sądu upadłościowego w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, a także w postępowaniu upadłościowym.

Należy podkreślić, że przygotowana likwidacja (pre-pack) jest stosunkowo nową instytucją w polskim prawie upadłościowym, gdyż obowiązuje w polskim porządku prawnym dopiero od 01.01.2016 r. Niemniej jednak już pierwszy pełny rok funkcjonowania przygotowanej likwidacji pozwolił potwierdzić jej przydatność oraz atrakcyjność, zarówno dla wierzycieli dłużnika i jego samego, jak i potencjalnego inwestora, zainteresowanego nabyciem określonego majątku upadłego.

Jednocześnie warto przypomnieć, iż Kancelaria MARCIN KUBICZEK – wraz z m.in. Fundacją Court Watch Polska – współtworzyła raport o pierwszym roku funkcjonowania przygotowanej likwidacji w Polsce, zawierający wiele szczegółowych zestawień i danych obrazujących praktyczny wymiar funkcjonowania pre-packu w polskiej rzeczywistości prawnej. Zachęcamy do lektury raportu pod niżej załączonym linkiem.

Czytaj raport w PDF:

Czytaj notkę w PDF: