W II.2016 r. ekspert Marcin Kubiczek sporządził opis i oszacowanie przedsiębiorstwa spółki akcyjnej w likwidacji, w myśl art. 56a ust. 3 Prawa upadłościowego, przy zachowaniu regulacji art. 319 Prawa upadłościowego.

Warto przywołać w tym miejscu treść art. 56a ust. 3 Prawa upadłościowego, dodany do Prawa upadłościowego na mocy ustawy Prawo restrukturyzacyjne z dnia 15.05.2015 r., który stanowi, iż:

“Do wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży dołącza się opis i oszacowanie składnika objętego wnioskiem sporządzone przez osobę wpisaną na listę biegłych sądowych.”

Wyjaśnienia wymaga, iż wniosek o jakim mowa w przywołanej normie prawnej opisany został w art. 56a ust. 1 Prawa upadłościowego:

“Do wniosku o ogłoszenie upadłości może być dołączony wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika lub jego zorganizowanej części lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa.”

Z kolei art. 319 Prawa upadłościowego określa niezbędne i konstytutywne elementy opisu i oszacowania przedsiębiorstwa, dokonywana dla celów sprzedaży go w toku postępowania upadłościowego, wskazując m.in., iż opis przedsiębiorstwa powinien określać w szczególności przedmiot działalności przedsiębiorstwa, nieruchomości wchodzące w jego skład, ich obszar oraz oznaczenie księgi wieczystej lub zbioru dokumentów, inne środki trwałe, stwierdzone prawa, a także obciążenia [ust. 2]. Przedmiotowe opracowanie powstało zatem w myśl art. 56a w związku z art. 319 prawa upadłościowego, tj. na potrzeby sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika w postępowaniu upadłościowym.

W ramach wykonanego opisu i oszacowania ekspert Marcin Kubiczek przedstawił specyfikację przyjętych warunków wyceny, wskazując, iż zasadnym jest wykorzystanie metody skorygowanych aktywów netto [ang. Adjusted Net Asset Method], oddającej najpełniej wartość zbywczą poszczególnych składników majątku, której kalkulacja została zmodyfikowana przez wyceniającego w taki sposób, aby uwzględnić specyfikę wyceny na potrzeby postępowania upadłościowego. Jednocześnie stwierdzono, iż brak jest podstaw do wyceny dochodowej.

Ekspert dokonał następnie wyceny wartości poszczególnych składników przedsiębiorstwa, wśród których wskazać należy: (1) nieruchomości, (2) wierzytelności przysługujące spółce z tytułu zatrzymanych kaucji gwarancyjnych, (3) wierzytelności przysługujące przedsiębiorstwu z tytułu dostaw i usług, (4) znaki towarowe, (5) ruchomości oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne, (6) udziały w spółce z o.o., a także (7) korzyści ekonomiczne wynikające z przejęcia umowy leasingu. Warto podkreślić przy tym, iż część składników majątku wyceniono przy pomocy biegłych pomocniczych (znaki towarowe oraz nieruchomości).

Ponadto, wyceniający w myśl art. 319 ust. 4 Prawa upadłościowego wskazał również, które ze składników majątku oszacowanego przedsiębiorstwa upadłego są obciążone rzeczowo, określając jednocześnie stosunek wartości obciążonych aktywów do oszacowanej wartości przedsiębiorstwa. Ekspert stwierdził także, czy wyceniane przedsiębiorstwo posiada koncesje czy zezwolenia, które przejąłby nabywca przedsiębiorstwa, a także czy istnieją funkcjonalne podstawy do wydzielenia z wycenianego przedsiębiorstwa zorganizowanych części.

Wycena poszczególnych składników majątku pozwoliła na precyzyjne wskazanie wartości przedsiębiorstwa oraz dostarczenie organom postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości wiedzy o wartości przedmiotu wyceny, tj. przedsiębiorstwa dłużnej spółki akcyjnej.

Czytaj notkę w PDF: