Informacja wstępna w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Prudniku

Postanowieniem datowanym na dzień 11.01.2023 r., Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy jako Sąd Upadłościowy ogłosił upadłość Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Prudniku (dalej: „upadła”), wskazując, że funkcję Sędziego komisarza będzie pełnił Sędzia oraz funkcję zastępcy Sędziego komisarza będzie pełnił Sędzia. W postępowaniu został wyznaczony do pełnienia funkcji syndyka masy upadłości Marcin Mirosław Kubiczek - kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny (licencja nr 244)., Jednocześnie informuję, iż do pełnienia funkcji Sędziego komisarza został wyznaczony Sędzia Piotr Stanisławiszyn oraz funkcji zastępcy Sędziego- komisarza Sędzia Łukasz Zawadzki.

Sąd upadłościowy wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze- pod sygnaturę OP1O/GUp-Zw/1/2023; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazał adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów. Sąd upadłościowy wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazał adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów

Obecnie postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt: OP1O/GUp/1/2023

INFORMACJE I DOKUMENTY

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia elektroniczny odpis zawiadomienia wierzycieli upadłego (kliknij w ikonkę poniżej):

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości (kliknij w ikonkę poniżej): .

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia Informację o trybie i sposobie zakładania konta oraz o sposobie uwierzytelnienia się w Systemie KRZ (kliknij w ikonkę poniżej): .

FORMULARZ KONTAKTOWY

Odpowiemy na podany adres e-mail lub nr telefonu.