Informacja wstępna w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika Przedsiębiorstwa Wielobranżowego PBROL II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w upadłości z siedzibą w Radzionkowie (KRS: 0000513394, NIP: 6452540264, REGON: 243596295)

Postanowieniem z dnia 27.10.2017 r. w sprawie o sygnaturze akt: XII GU 66/17, Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ogłosił upadłość dłużnika Przedsiębiorstwa Wielobranżowego PBROL II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w upadłości z siedzibą w Radzionkowie (KRS: 0000513394, NIP: 6452540264, REGON: 243596295). Sędziego-komisarza wyznaczono w osobie Sędziego Joanny Mleczko, zastępcę sędziego-komisarza w osobie Sędziego Lidii Jelińskiej [Jelińska], a syndyka w osobie Marcina Mirosława Kubiczka [Kubiczek].

Sąd upadłościowy wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Postępowanie upadłościowe toczy się obecnie pod sygnaturą akt: XII GUp 230/17.

Dalszych informacji dotyczących postępowania udziela się pod nr telefonu: (+48) 32 308 0000.

INFORMACJE I DOKUMENTY

OBWIESZCZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI DŁUŻNIKA

PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGI PBROL II SP. Z O.O SP.K. Z SIEDZIBĄ W RADZIONKOWIE
[KRS: 0000513394, NIP:6452540264, REGON:243596295

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGI PBROL II SP. Z O.O SP.K.  Z SIEDZIBĄ W RADZIONKOWIE - SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI

Syndyk masy upadłości dłużnika Przedsiębiorstwa Wielobranżowego PBROL II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy,
do sygn. akt XII GUp 230/17 zaprasza do składania ofert zakupu nieruchomości:

 • prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Piekarach Śląskich, działka nr 1069/9, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr: GL1T/00100892/9, za cenę nie niższą niż: 77 350,00 PLN + ewentualny podatek VAT o ile będzie należny.

Charakterystyka oferty:

 1. wyznacza się termin na składanie ofert kupna nieruchomości do dnia 04.03.2022 r.;
 2. warunkiem rozpoznawania oferty przez syndyka masy upadłości jest wpłata zadatku w wysokości 20% ceny wywoławczej za nieruchomość w terminie 3 dni od dnia złożenia oferty na rachunek bankowy prowadzony na rzecz masy upadłości o nr 05 8436 0003 0000 0026 7441 0004[Bank MBS];
 3. wygrywa oferta, która opiewa na najwyższą kwotę, przy równoczesnym spełnieniu warunku 1. oraz 2. niniejszego obwieszczenia;
 4. warunkiem przystąpienia do aktu notarialnego, tj. podpisania umowy sprzedaży nieruchomości jest przelew całej kwoty na rachunek bankowy prowadzony na rzecz masy upadłości dokonany w takim terminie, by uznanie rachunku bankowego sprzedającego nastąpiło najpóźniej w dniu poprzedzającym podpisanie aktu notarialnego, tj. podpisania umowy sprzedaży nieruchomości;
 5. przystąpienie do aktu notarialnego, tj. podpisanie umowy sprzedaży nieruchomości musi nastąpić w terminie 30 dni od dnia wyboru oferty przez syndyka masy upadłości, wpłacony zadatek przepada na rzecz sprzedającego w razie uchylenia się wybranego oferenta od zawarcia umowy sprzedaży;
 6. zadatek wpłacony przez podmioty, których oferta nie została wybrana podlega zwrotowi na rachunek, z którego dokonano wpłaty w terminie do 3 dni od wyboru innej oferty przez syndyka masy upadłości.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętej niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 00 00 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com

Jednocześnie syndyk masy upadłości załącza:

 

 

 

 

 

Ogłoszenie syndyka masy upadłości Przedsiębiorstwa Wielobranżowego PBROL II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w upadłości z siedzibą w Radzionkowie

Syndyk masy Przedsiębiorstwa Wielobranżowego PBROL II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w upadłości z siedzibą w Radzionkowie ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy do sygn. akt XII GUp 230/17, na podstawie postanowienia Sędziego komisarza z dnia 20 lipca 2021 r.:

zaprasza do składania ofert nabycia od masy upadłości:

 1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Piekarach Śląskich, działka nr 1069/9, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr: GL1T/00100892/9, za cenę nie niższą niż 97 350,00 PLN;

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

 1. sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert- pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu [zamieszczonego na stronie pbrol.kubiczekm.com] może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 2. warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości prowadzony przez Bank MBS o numerze: 05 84360003 00000026 7441 0004, w nieprzekraczalnym terminie do 7 października 2021 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy upadłości kwotą wadium najpóźniej w dniu 7 października 2021 roku; wadium wynosi 20 000,00 PLN.

Tryb składania ofert:

 1. oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim
  w terminie do dnia 8 października 2021 roku, do godz. 16:00 w Biurze Syndyka
  w Chorzowie (41-506) przy ul. Działkowej 8, IV p. W przypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Syndyka.

Konkurs ofert:

 1. otwarcie ofert nastąpi 8 października 2021 roku, o godz. 16.15 w Biurze Syndyka przy
  Działkowej 8, IV p. w Chorzowie, przez Syndyka w obecności, co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.

Jednocześnie syndyk masy upadłości załącza (kliknij, aby ściągnąć):

Ogłoszenie syndyka masy upadłości Przedsiębiorstwa Wielobranżowego PBROL II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w upadłości z siedzibą w Radzionkowie

Syndyk masy Przedsiębiorstwa Wielobranżowego PBROL II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w upadłości z siedzibą w Radzionkowie ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy do sygn. akt XII GUp 230/17, na podstawie postanowienia Sędziego komisarza z dnia 02 lutego 2021 r.:

zaprasza do składania ofert nabycia od masy upadłości- każdego oddzielnie:

 1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Piekarach Śląskich, działka nr 1069/9, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr: GL1T/00100892/9, za cenę nie niższą niż 129 799,00 PLN; kliknij, aby ściągnąć: wycena, aktualizacja wyceny, regulamin wraz z załącznikami [1] [2] [3] [4] [5];
 2. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Piekarach Śląskich, działka nr 1067/10, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr: GL1T/00084871/7, za cenę nie niższą niż 129 424,00 PLN;kliknij, aby ściągnąć: wycena, aktualizacja wyceny, regulamin wraz z załącznikami [1] [2] [3] [4] [5]

Kliknij, aby ściągnąć zdjęcia nieruchomości w wysokiej rozdzielczości (archiwum .zip).

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

 1. sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert- pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu [zamieszczonego powyżej] może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 2. warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości prowadzony w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie o numerze:
  05 84360003 00000026 7441 0004, w nieprzekraczalnym terminie do 18 marca 2021 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy upadłości kwotą wadium najpóźniej w dniu 18 marca 2021 roku; wadium wynosi 20 000,00 zł.

Tryb składania ofert:

 1. oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 19 marca 2021 roku, do godz. 16:00 w Biurze Syndyka w Katowicach (40- 028) przy ul. Francuskiej 34 V p. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Syndyka.

Konkurs ofert:

 1. otwarcie ofert nastąpi 19 marca 2021 roku o godz. 16.15 w Biurze Syndyka przy Francuskiej 34 w Katowicach, przez Syndyka w obecności, co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.

 

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia elektroniczny odpis zawiadomienia wierzycieli upadłego (kliknij w ikonkę poniżej):

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia wzór zgłoszenia wierzytelności (kliknij w ikonkę poniżej): .

FORMULARZ KONTAKTOWY

Odpowiemy na podany adres e-mail lub nr telefonu.