Informacja wstępna w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika w osobiPGMIW sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Opolu

 

 Postanowieniem z dnia 23.12.2019 r. Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość PGMIW sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Opolu (dalej: „Upadły”), wyznaczając Sędziego komisarza w osobie Sędziego Liliany Krukowskiej, zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Piotra Stanisławiszyna oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Mirosława Kubiczka [numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 244] 

 

Sąd upadłościowy wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

 

Postępowanie upadłościowe toczy się obecnie pod sygn. akt V GUp 221/19. 

 

Dalszych informacji dotyczących postępowania udziela się pod nr telefonu: (+48) 32 308 0000.

 

INFORMACJE I DOKUMENTY

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI PGMIW SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W OPOLU [KRS: 0000427156]

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PGMIW SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ
W OPOLU - SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI

Syndyk masy upadłości PGMIW sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Opolu ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych do sygn. akt V GUp 221/19 zaprasza do składania ofert zakupu nieruchomości [każdej z nieruchomości oddzielnie]:

 • nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 1125 [0,4720 ha] położoną w miejscowości Raszowa, gmina Leśnica, powiat strzelecki, woj. opolskie, zapisanej w KW nr OP1S/00070592/5, za cenę nie niższą niż: 9 200,00 PLN netto + VAT o ile będzie należny [kliknij, aby ściągnąć operat szacunkowy].
 • 2/4 udziałów w nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 73 położoną w miejscowości Kuźnica Ługowska, gmina Osjaków, powiat wieluńskim woj. łódzkie, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SR1W/00018592/2 za cenę nie niższą niż 2 300,00 PLN netto + VAT o ile będzie należny [kliknij, aby ściągnąć operat szacunkowy],
 • nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 153 [0,4570 ha] położoną w miejscowości Pieńki Laskowskie, gmina Siemkowice, powiat pajęczański, woj. łódzkie, zapisanej w KW nr SR2W/00006149/2, za cenę nie niższą niż: 3 800,00 netto + VAT o ile będzie należny [kliknij, aby ściągnąć operat szacunkowy],

Charakterystyka oferty:

 1. wyznacza się termin na składanie ofert kupna nieruchomości do dnia 29.04.2022 r.;
 2. warunkiem rozpoznawania oferty przez syndyka masy upadłości jest wpłata zadatku
  w wysokości 20% ceny wywoławczej za daną nieruchomość w terminie 3 dni od dnia złożenia oferty na rachunek masy upadłości o numerze:

79 84360003 0000 0026 8328 0001

 1. wygrywa oferta, która opiewa na najwyższą kwotę, przy równoczesnym spełnieniu warunku 1. oraz 2. niniejszego zarządzenia;
 2. warunkiem przystąpienia do aktu notarialnego, tj. podpisania umowy sprzedaży nieruchomości jest przelew całej kwoty na rachunek bankowy prowadzony na rzecz masy upadłości dokonany w takim terminie, by uznanie rachunku bankowego sprzedającego nastąpiło najpóźniej w dniu poprzedzającym podpisanie aktu notarialnego, tj. podpisania umowy sprzedaży nieruchomości;
 3. przystąpienie do aktu notarialnego, tj. podpisanie umowy sprzedaży nieruchomości musi nastąpić w terminie 60 dni od dnia wyboru oferty przez syndyka masy upadłości, wpłacony zadatek przepada na rzecz sprzedającego w razie uchylenia się wybranego oferenta od zawarcia umowy sprzedaży; zadatek wpłacony przez podmioty, których oferta nie została wybrana podlega zwrotowi na rachunek, z którego dokonano wpłaty w terminie do 3 dni od wyboru innej oferty przez syndyka.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 00 00 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com

Jednocześnie syndyk masy upadłości załącza:

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI PGMIW SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ
W OPOLU
[KRS: 0000427156]

 SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PGMIW SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ
W OPOLU - SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI - W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGU

Syndyk masy upadłości PGMIW sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Opolu ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych do sygn. akt V GUp 221/19 zaprasza do składania ofert zakupu nieruchomości [każdej z nieruchomości oddzielnie]:

 • nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 376/1 [1,0000 ha] położoną w miejscowości Domaszków, gmina Międzylesie, powiat kłodzki, woj. dolnośląskie, zapisanej w KW nr SW1K/00082016/2, za cenę nie niższą niż: 28 400,00 PLN netto + VAT o ile będzie należny [operat, regulamin przetargu, załączniki do regulaminu: 1, 2, 3, 4, 5]
 • nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 73 [0,5700 ha] położoną w miejscowości Kuźnica Ługowska, gmina Osjaków, powiat wieluński, woj. łódzkie, zapisanej w KW nr SR1W/00018592/2, za cenę nie niższą niż: 3 680,00 PLN netto + VAT o ile będzie należny [operat, regulamin przetargu, załączniki do regulaminu: 1, 2, 3, 4, 5]
 • nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 153 [0,4570 ha] położoną w miejscowości Pieńki Laskowskie, gmina Siemkowice, powiat pajęczański, woj. łódzkie, zapisanej w KW nr SR2W/00006149/2, za cenę nie niższą niż: 7 600,00 PLN netto + VAT o ile będzie należny [operat, regulamin przetargu, załączniki do regulaminu: 1, 2, 3, 4, 5]
 • nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 1125 [0,4720 ha] położoną w miejscowości Raszowa, gmina Leśnica, powiat strzelecki, woj. opolskie, zapisanej w KW nr OP1S/00070592/5, za cenę nie niższą niż: 18 400,00 PLN netto + VAT o ile będzie należny [operat, regulamin przetargu, załączniki do regulaminu: 1, 2, 3, 4, 5].

Charakterystyka oferty:

 1. przetarg odbędzie się na zasadach określonych w Regulaminie przetargu pisemnego- ofertowego, nieograniczonego z dnia 06.08.2020 r.;
 2. kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena;
 3. cena minimalna nieruchomości Upadłego [każdej oddzielnie], to kwota wynikająca z Operatów szacunkowych sporządzonych przez Rzeczoznawcę majątkowego w osobie Hanny Szeluk-Bojko (dalej: „Operaty szacunkowe”);
 4. oferty należy składać osobiście w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Katowicach (40-028), ul. Francuska 34 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka], do dnia 18.09.2020 r., przy czym w ostatnim dniu terminu do godziny 16:00, z adnotacją „NIE OTWIERAĆ – PGMIW– PRZETARG – [NR KSIĘGI WIECZYSTEJ]”;
 5. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata na rachunek bankowy prowadzony dla Syndyka Masy Upadłości wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert; wadium w kwocie, o której mowa powyżej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości nr 80 1090 1186 0000 0001 4407 6770 [Santander Bank Polska S.A.]; za wpłatę wadium organizator przyjmuje przelew uznany (zaksięgowany) na w/w rachunku bankowym nie później niż w dniu poprzedzającym dzień przetargu; wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent;
 6. rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Katowicach (40-028),
  Francuska 34, w dniu 18.09.2020 r. o godzinie 16.15;
 7. w przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 5% wartości, syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej (przetarg ustny), która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Francuska 34, 40- 028 Katowice), w dniu rozstrzygnięcia przetargu o godzinie 16:45; cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji; postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 500,00 PLN;
 8. koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca;
 9. zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 3 miesięcy od dnia wyboru oferenta;
 10. nieruchomości sprzedawane są w trybie z wolnej ręki, jednakże w trybie pisemnego przetargu, natomiast niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do składania ofert.

Syndyk masy upadłości udostępnia również (kliknij, aby ściągnąć) postanowienie Sędziego Komisarza w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 00 00 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com

 

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia elektroniczny odpis zawiadomienia wierzycieli upadłego (kliknij w ikonkę poniżej):

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia wzór zgłoszenia wierzytelności (kliknij w ikonkę poniżej): .

FORMULARZ KONTAKTOWY

Odpowiemy na podany adres e-mail lub nr telefonu.