Postanowieniem z dnia 16.03.2015 r. Sąd Okręgowy, Wydział Gospodarczy postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia powoda w sprawie o zapłatę z tytułu naruszenia umowy o współpracy, w wysokości wynikającej z przedstawionej sądowi ekspertyzy biegłego Marcina Kubiczka.

Sąd przyjął, iż treść przedmiotowej opinii koresponduje ze stanowiskiem powoda w zakresie uprawdopodobnienia istnienia przedmiotowego roszczenia, dokonując zabezpieczenia uwzględniającego kompleksową kwantyfikację wysokości roszczenia dokonaną w ramach sporządzonej przez Marcina Kubiczka ekspertyzy.

Podkreślić należy, iż opinia ekspercka pozostaje istotnym czynnikiem pozwalającym na wymierną ocenę materializacji obu przesłanek świadczących o zasadności udzielenia przez Sąd zabezpieczenia dla określonego roszczenia. Regulacje zawarte w art. 7301 KPC nakazują przyjąć, iż zabezpieczenia można żądać wyłącznie w sytuacji uprawdopodobnienia roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, przy czym -jak stanowi art. 7301 KPC ust. 2- interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Nie ulega wątpliwości, iż ekonomiczna percepcja stanu faktycznego służy wzmocnieniu stanowiska procesowego w zakresie istnienia określonego roszczenia, jednak zaznaczyć należy, że również ustalenie interesu prawnego wymaga zazwyczaj specjalistycznej wiedzy pozwalającej na wymierną i kompleksową ocenę ekonomiczno-finansowej sytuacji dłużnika.

Warto przywołać w kontekście powyższych rozważań orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia -2.01.2014 r. [sygn. I ACz 2503/13]:

“Nie może także ujść uwadze Sądu Apelacyjnego, że ocena kondycji finansowej giełdowej  spółki kapitałowej, o strukturze, powiązaniach kapitałowych, wolumenie źródeł przychodów i zamówień, jak ma to miejsce w przypadku M. S.A. należy do zakresu wiedzy specjalistycznej. Zatem za adekwatne i przystające do zakresu żądań powoda ocenić należy postępowanie uprawnionego, który na poparcie swojego stanowiska o istnieniu interesu prawnego w żądaniu zabezpieczenia nie dość, że przedstawił szeroką gamę dokumentów źródłowych na temat sytuacji finansowej M. S. A. jak i pośrednich (publikacja prasowe), to zaoferował sądowi prywatną opinię biegłego M. K., który dokonał kompleksowej oceny w ww. zakresie.” [przedmiotową opinię sporządził biegły w osobie Marcina Kubiczka – przyp. autora]

Konkludując, opinia prywatna nie tylko stanowi dopuszczalny dowód w ramach postępowania zabezpieczającego, ale i może okazać się w określonym stanie faktycznym kluczowym instrumentem uprawdopodabniania zarówno roszczenia, jak i interesu prawnego podmiotu żądającego zabezpieczenia w myśl art. 7301 KPC, o czym warto pamiętać podczas formułowania takiego żądania.

Czytaj notkę w PDF: