W I.2015 r. ekspert Marcin Kubiczek sporządził na piśmie kolejną opinię prywatną w postępowaniu gospodarczym w sprawie o zapłatę z tytułu naruszenia umowy o współpracy, tym razem na okoliczność ustalenia wysokości roszczenia przysługującego powodowi w razie uwzględnienia powództwa przez Sąd.

W ramach sporządzonej ekspertyzy szczegółowo scharakteryzowano umowy agencyjne zawarte pomiędzy stronami, budując w oparciu o nie hipotetyczne stany faktyczne pozwalające na zaprezentowanie mechanizmów predykcji ekonomiczno-finansowych skutków wykonania przedmiotowych umów. Ekspert -wykorzystując wiadomości specjalne z zakresu ekonomii- dokonał ponadto kompleksowej kwantyfikacji prowizji związanej z rzeczywistą oraz hipotetyczną realizacją przywołanych umów agencyjnych, a to w celu ustalenia wysokości roszczenia przysługującemu powodowi. Przedmiotowe wyliczenie wymagało wszechstronnego ujęcia okoliczności związanych ze świadczeniem usług agencyjnych, a także przyjęcia miarodajnej podstawy do wyliczenia prowizji.

Podkreślić należy, iż ekspert poczynił również szereg ustaleń związanych ze stanem faktycznym zawisłej sprawy, a to na okoliczność potwierdzenia lub zaprzeczenia rentowności relewantnego dla przedmiotowego sporu projektu, uzupełniając je o ekonomiczną interpretację argumentów podnoszonych w ramach procesu sądowego przez strony postępowania.

We wnioskach końcowych sporządzonej ekspertyzy, ekspert ustosunkował się do najistotniejszych okoliczności zawisłej sprawy [w świetle poczynionych ustaleń o charakterze ekonomiczno-finansowym], wywodząc konkluzje o wysokim stopniu przydatności procesowej.

Czytaj notkę w PDF: