W dniu -5.02.2015 r. ekspert Marcin Kubiczek sporządził na piśmie kolejną opinię prywatną, tym razem w przedmiocie ekonomiczno-finansowych aspektów wybranych zarzutów w sprawie karnej [w kontekście art. 296 oraz 300 Kodeksu Karnego]. W treści przedmiotowej opinii biegły zawarł m.in. ustalenia w zakresie wpływu zapisów ksiąg rachunkowych dłużnej spółki na okoliczność potwierdzenia lub zaprzeczenia zmaterializowania się w określonym stanie faktycznym stanu zagrożenia niewypłacalnością [w kontekście znamienia użytego przez ustawodawcę w art. 300 Kodeksu Karnego], przedstawiając odpowiedź na pytanie, czy brak ksiąg rachunkowych determinuje niemożność poczynienia obiektywnych ustaleń w przywołanym powyżej zakresie. Biegły przedstawił również inne okoliczności, które mogą mieć wpływ na potwierdzenie lub zaprzeczenie zmaterializowania się w zastanym stanie faktycznym stanu zagrożenia niewypłacalnością, omawiając m.in. charakter i specyfikę działalności gospodarczej badanej spółki [a także ewentualny wpływ tej specyfiki na możliwość przypisania oskarżonemu działania w stanie zagrożenia niewypłacalnością] oraz wybrane metody poprawnej kwantyfikacji ewentualnych szkód wierzycieli.

Ponadto, ekspert dokonał ekonomicznej interpretacji całokształtu zastanego w sprawie stanu faktycznego, wskazując na szereg okoliczności, które należy uwzględnić w procesie ustalania odpowiedzialności karnej oskarżonego.

 Czytaj notkę w PDF: