W II.2015 r. biegły Marcin Kubiczek sporządził opinię prywatną dla spółki prawa handlowego dużych rozmiarów, opiniując w zakresie ekonomiczno-finansowych konsekwencji dokonania czynności prawnej polegającej na zbyciu składnika majątku w stanie zagrożenia niewypłacalnością lub upadłością. Ekspert dokonał predykcji zaspokojenia wierzycieli w ramach hipotetycznego postępowania upadłościowego, przy założeniu, iż przedmiotowa czynność nie zostałaby dokonana oraz –a contrario– gdyby tej czynności dokonano. Podkreślić należy, iż biegły umiejscowił poczynione przez siebie ustalenia w ramach typizacji art. 300 Kodeksu Karnego [udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela] oraz art. 302 Kodeksu Karnego [zaspokojenie wybranych wierzycieli], wskazując na konieczność uwzględnienia ekonomicznych skutków zdziałanej czynności, a także odwołując się do zasad działania w ramach dozwolonego ryzyka gospodarczego. W ocenie biegłego, istnieją mocne przesłanki nie pozwalające na mechaniczne przyporządkowywanie określonych zachowań dłużnika [np. zbycia składnika majątku] do typizacji wskazanych powyżej norm prawnych, a to dlatego, iż każda czynność transakcyjna wymaga uchwycenia dynamicznej perspektywy i całokształtu związanych z nią skutków ekonomiczno-finansowych.

Czytaj notkę w PDF: