Uprzejmie informujemy, że Sąd Odwoławczy, po rozpoznaniu zażalenia wspólników spółki cywilnej reprezentowanych przez wspólnika Kancelarii Bartosza Sokoła, wniesionego na postanowienie Sądu restrukturyzacyjnego w przedmiocie odmowy otwarcia postępowania sanacyjnego, uchylił zaskarżone orzeczenie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Orzeczenie to, z uwagi na motywy którymi kierował się Sąd Odwoławczy uchylając postanowienie Sądu restrukturyzacyjnego, posiada istotne znaczenie dla praktyki prawa restrukturyzacyjnego, stąd też warto się nad nim pochylić.

Celem wstępu należy podkreślić, że Sąd restrukturyzacyjny (Sąd I instancji) odmówił otwarcia postępowania restruktruyzacyjnego wobec dłużników na podstawie art. 8 ust. 1 PrRestr, przymując, że otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego poskutkowałoby pokrzywdzeniem wierzycieli. Co szczególnie istotne, Sąd restrukturyzacyjny badając kwestię ewentualnego pokrzywdzenia wierzycieli oparł się m.in. na wyrażonym stanowisku większościowego wierzyciela, który miał przekazać ustnie tymczasowemu nadzorcy sądowemu, że w razie otwarcia sanacji zagłosuje przeciwko propozycjom układowym, a to w efekcie pozbawia sensu prowadzenie ewentualnego postępowania sanacyjnego. Ponadto Sąd dokonał własnej oceny hipotetycznej możliwości wykonania niezłożonych jeszcze przez dłużnika propozycji układowych.

Sąd Odwoławczy przychylił się do zażalenia dłużników reprezentowanych przez Kancelarię i podzielił zasadniczy rdzeń argumentacji, wskazując m.in. co następuje:

  • Pokrzywdzenie wierzycieli w rozumieniu art. 8 ust. 1 oraz art. 325 ust. 1 pkt 1 PrRestr to nie jest – jak uznał Sąd I instancji – stan niższego zaspokojenia w postępowaniu restrukturyzacyjnym w porównaniu do wysokości możliwego zaspokojenia w postępowaniu upadłościowym. Zdaniem Sądu ocena tego co jest dla wierzycieli bardziej korzystne spoczywa w „rękach” samych wierzycieli i dokonywana jest w trakcie głosowania nad przyjęciem układu, toteż Sąd restrukturyzacyjny nie jest uprawniony do wyręczania wierzcieli w dokonywaniu ustaleń w tym zakresie.
  • Celem wstępnego planu restrukturyzacyjnego jest wyłącznie uprawdopodobnienie, że jego wdrożenie przywróci dłużnikowi zdolność do wykonywania zobowiązań. Zatem na etapie postępowania w przedmiocie otwarcia postępowania sanacyjnego sąd w ogóle nie powinien badać hipotetycznych propozycji układowych(których dłużnik nie złożył, albowiem zgodnie z art. 284 PrRestr nie posiadał takiego obowiązku), a tym bardziej, że propozycje te mogłyby być jeszcze przez dłużnika wielokrotnie zmieniane i dostosowywane do wyników negocjacji z wierzycielami. Ponadto, zdaniem Sądu Odwoławczego samo dokonywanie kontroli propozycji na etapie rozpoznania wniosku uznać należy za systemowo niespójne i skutkujące potencjalnie dwukrotnym badaniem przez sąd tych samych propozycji. W tym miejscu Sąd Odwoławczy kolejny raz przypomniał, iż ocena korzyści wynikających z propozycji układowych, przysługuje wierzycielom, a nie Sądowi restrukturyzacyjnemu.

Przywołane orzeczenie wpisuje się w nurt orzeczniczy dostrzegający konieczność takiej wykładni art. 8 ust. 1 PrRestr, która nie będzie skutkować de facto antycypowaniem przez Sąd restrukturyzacyjny wyników głosowania nad układem i uwzględniania tej okoliczności w procesie badania celowości wszczęcia postępowania sanacyjnego. Należy pamiętać, że to właśnie docelowe postępowanie sanacyjne tworzy przestrzeń do realizacji środków restrukturyzacyjnych, których efektywne wdrożenie może zasadniczo zmienić zarówno sytuację dłużnika, jak i optykę jego wierzycieli.

Kancelaria Kubiczek Michalak Sokół posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie świadczenia doradztwa na rzecz klientów ubiegających się o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, jak również klientów będących już w trakcie procesu restrukturyzacyjnego. Na kanwie wspomnianego orzeczenia dostrzec można, jak niebagatnelne znaczenie ma prawidowo skonstruowane zażalenie, które w wyniku kontroli międzyinstancyjnej umożliwiło dłużnikom doprowadzenie do sytuacji, w której złożone przez nich wnioski restrukturyzacyjne zostaną ponownie rozpoznane i to zgodnie z zaleceniami Sądu Odwoławczego.

Czytaj raport w PDF: