Biegły Marcin Kubiczek wraz z zespołem ekspertów wycenił udziały spółki holdingowej o łącznej wartości nominalnej przekraczającej 400 mln PLN. Wiedza ta była niezbędna do ustalenia minimalnej ceny sprzedaży udziałów w toku transakcji rynkowej.  

W treści sporządzonej wyceny ekspert przedstawił opis przedsiębiorstwa wycenianej spółki prawa handlowego, a także strukturę właścicielską i historyczne zmiany w jej obszarze. Spółka de facto nie prowadziła działalności operacyjnej w momencie wyceny, a w okresach bezpośrednio ją poprzedzających nie wypracowała przychodów z podstawowej działalności operacyjnej. Działalność spółki skupiała się na obsłudze spółek zależnych, tj. spółka spełniała rolę holdingu.

W procesie wyceny biegły wycenił pożyczki udzielone przez spółkę zarówno spółkom wchodzącym w skład tej samej grupy kapitałowej, jak i innym, dokonując oceny ryzyka związanego z ich skutecznym ściągnięciem. Istotną część aktywów wycenianej spółki stanowiły również należności, w związku z czym w treści opracowania wyceniono należności z tytułu dostaw i usług, należności z tytułu podatków oraz innych należności przysługujących od podmiotów powiązanych.

Symetrycznie do wyceny aktywów, ekspert wycenił również pasywa wycenianej spółki, ustalając ich wysokość oraz morfologię. Przedmiotowy zabieg pozwolił na oszacowanie wartości aktywów netto wycenianej spółki.

Warto podkreślić, iż wycena udziałów spółki prawa handlowego metodą skorygowanych aktywów netto wymaga szczegółowej analizy poszczególnych aktywów spółki, a niekiedy konieczne jest w tym celu posiłkowanie się przez biegłego głównego wsparciem biegłych pomocniczych, dysponujących wiadomościami specjalnymi z zakresu poszczególnych rodzajów aktywów.

Przedmiotowa wycena to kolejny istotny projekt z obszaru wyceny zrealizowany przez biegłego Marcina Kubiczka wraz z zespołem ekspertów Kancelarii.

Czytaj notkę w PDF: