W dniu 16.02.2017 r. ekspert Marcin Kubiczek sporządził na piśmie wycenę pakietu wierzytelności przysługujących upadłej spółce z o. o., w tym wierzytelności przysługujących upadłemu od podmiotów zagranicznych.

Opracowanie to powstało na zamówienie syndyka masy upadłości sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, tj. na potrzeby zbycia wierzytelności przysługujących spółce w myśl art. 331 ust. 2 prawa upadłościowego [w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2015 r.], a to wobec tego, że ściągnięcie przedmiotowych wierzytelności napotkało na trwałe przeszkody i nadto wiązałoby się z istotnymi kosztami ich ewentualnego dochodzenia, nieproporcjonalnymi względem spodziewanych korzyści.

Warto przypomnieć, iż w myśl art. 331 ust. 2 PU [w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2015 r.] likwidacja wierzytelności upadłego następuje przez ich ściągnięcie, a „jeżeli ściągnięcie wierzytelności napotyka przeszkody albo roszczenie nie jest jeszcze wymagalne, likwidacja wierzytelności nastąpi przez ich zbycie”.

W treści przedmiotowej wyceny ekspert zidentyfikował wierzytelności należne Upadłemu, wskazując m.in. ich łączną wartość nominalną wg dnia wyceny oraz wskazując możliwe do ustalenia cechy, takie jak np. dokument zawierający morfologię zobowiązania oraz termin zapłaty. Wyceniane wierzytelności oceniono jako trudno i jako nieściągalne. Przy wycenie omawianych wierzytelności pod uwagę wzięto przede wszystkim następujące okoliczności/uwarunkowania:

  • znaczące przeterminowanie,
  • sporność wierzytelności nienosząca cech pozornej sporności, polegającej na nieuzasadnionej odmowie spłaty,
  • trudności wynikające z windykacji wierzytelności względem podmiotów zagranicznych,
  • znaczące koszty windykacji na terenie Republiki Federalnej Niemiec,
  • niepowodzenie dotychczasowej windykacji wierzytelności,
  • odległość terminu wymagalności względem daty wyceny.

Ekspert mając na uwadze zarysowaną powyżej specyfikę wierzytelności, oszacował wartość zbywczą wierzytelności dla celów postępowania upadłościowego. W oparciu o założenia generalne, jak i specyfikę wycenianych wierzytelności, ekspert ocenił, że wyceniane wierzytelności zaklasyfikować należy jako wierzytelności zasadniczo trudno ściągalne, a wniosek ten wzmacnia dodatkowo efekt ryzyka ponoszenia kosztów na ich windykację bez istotnego prawdopodobieństwa materializacji ich zwrotu. W konkluzji przedstawiono kwantyfikację, która wyłoniła zbywczą wartość przedmiotowych wierzytelności przysługujących upadłemu.

Czytaj notkę w PDF: