W dniu 02.01.2017 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy zatwierdził układ przyjęty przez wierzycieli dłużnej spółki prawa handlowego w postępowaniu o zatwierdzenie układu, z udziałem dor. restr. Marcina Kubiczka.

Kancelaria dor. restr. Marcina Kubiczka oferowała w niniejszej sprawie usługi doradcze w zakresie sporządzanego przez nadzorcę układu planu restrukturyzacyjnego, zgodnego z wymogami art. 10 PrRestr, stanowiącego załącznik do sprawozdania nadzorcy układu. W myśl przywołanej normy prawnej, plan restrukturyzacyjny zawierał m.in. (I) opis przedsiębiorstwa dłużnika wraz z informacją o aktualnym oraz przyszłym stanie podaży i popytu w sektorze rynku, na którym przedsiębiorstwo działa, (II) analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika, (III) prezentację proponowanej przyszłej strategii prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika oraz informację na temat poziomu i rodzaju ryzyka, (IV) pełny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów, (V) harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych oraz ostateczny termin wdrożenia planu restrukturyzacyjnego. Warto zaznaczyć, iż w uzasadnieniu w/w postanowienia Sądu restrukturyzacyjnego podkreślono, iż plan restrukturyzacyjny zgodny był z wymogami formalnymi.

Nadto, dor. restr. Marcina Kubiczka pełnił w toku przedmiotowego postępowania o zatwierdzenie układu funkcję doradczą, oferując wsparcie o charakterze przede wszystkim ekonomicznym, jednak zakorzenionym w obowiązującym obecnie kontekście normatywnym.

W konkluzji warto zaznaczyć, iż postępowanie o zatwierdzenie układu jest jedynym postępowaniem restrukturyzacyjnym w wariancie pozasądowym, polegającym na samodzielnym zbieraniu głosów przez dłużnika. Charakteryzuje się m.in. obligatoryjnym udziałem doradcy restrukturyzacyjnego (nadzorcy układu).

Czytaj notkę w PDF: