Uprzejmie informujemy, że Sąd upadłościowy ogłosił upadłość konsumencką dłużnika reprezentowanego przez Kancelarię oraz zatwierdził warunki sprzedaży jego majątku (pre-pack). Sprawę prowadził i reprezentował Klienta wspólnik Kancelarii Bartosz Sokół, a w projekt zaangażowany był również prawnik Kancelarii Zdzisław Bonalski.

Na gruncie obecnie istniejących przepisów prawa upadłościowego wyrażano niekiedy wątpliwość co do możliwości przeprowadzenia przygotowanej likwidacji w upadłości konsumenckiej. Tymczasem prawo upadłościowe nie zawiera takiego wyłączenia, a w wielu przypadkach niewypłacalnych konsumentów stan faktyczny wręcz skrojony jest pod optymalizację pre-packową.

W opisywanej sprawie dłużnik popadł w niewypłacalność wskutek nagłej utraty źródeł zarobkowania, a jednym istotnym składnikiem majątku był niewykończony jeszcze dom jednorodzinny. Dłużnik, dzięki głębokiej determinacji i woli możliwie możliwie najwyższego spłacenia zobowiązań, już po powstaniu stanu niewypłacalności pozyskał nabywcę oferującego wysoką cenę, umożliwiającą w razie zawarcia transakcji znaczne zaspokojenie roszczeń wierzyciela zabezpieczonego. Nabywca z naturalnych względów obawiał się jednak transakcji rynkowej z niewypłacalną osobą i nabycia nieruchomości obciążonej hipotecznie, a klasyczne postępowanie upadłościowe doprowadziłoby najpewniej do istotnej deprecjacji majątku, tym bardziej, że dłużnik nie był już w stanie ogrzewać nieruchomości lub odpowiednio jej zabezpieczyć, a inwestor nie był zainteresowany oczekiwaniem aż do ewentualnych przetargów w toku upadłości.

Instytucja pre-pack wyszła tym oczekiwaniom naprzeciw, umożliwiając sprzedaż nieruchomości po ustalonej i optymalnej cenie na rzecz wskazanego przez dłużnika nabywcy. Sąd upadłościowy przychylił się do argumentacji dłużnika-wnioskodawcy (konsumenta) i ogłosił upadłość wraz z zatwierdzeniem warunków sprzedaży. Dzięki temu inwestor przystępuje do bezpiecznej transakcji sprzedaży ze skutkiem egzekucyjnym, wierzyciele zmaksymalizują poziom swojego zaspokojenia, a dłużnik nie ma poczucia, że jego majątek wyprzedawany jest po zaniżonych cenach, kształtując w ten sposób również wysokość potencjalnego planu spłaty. Niemniej istotne jest też znaczne zmniejszenie obciążenia organów postępowania upadłościowego, wynikające ze sprzedaży właściwie całego majątku dłużnika już na samym początku postępowania upadłościowego, bez czasochłonnej procedury szacowania wartości majątku i jego sprzedaży w ramach przetargu. Nie ulega wątpliwości, że pre-pack powinien być zdecydowanie częściej wykorzystywany w upadłościach konsumenckich, a wprowadzenie tej instytucji expressis verbisdo upadłości konsumenckiej poprzez nowelizację prawa upadłościowego, wchodzącą w życie w III 2020 r., wydaje się być właśnie próbą odpowiedzi na istniejące zapotrzebowanie.

Szerzej o intytucji przygotowanej likwidacji pisaliśmy w kancelaryjnym panelu Q&A, w tekście pt. „Czym jest przygotowana likwidacja?”. Kancelaria Kubiczek i Wspólnicy – wraz z m.in. Fundacją Court Watch Polska – współtworzyła również raport o funkcjonowania przygotowanej likwidacji w Polsce, zawierający wiele szczegółowych zestawień i danych obrazujących praktyczny wymiar funkcjonowania prepacku w polskiej rzeczywistości prawnej.

Kancelaria Kubiczek i Wspólnicy uczestniczyła już w różnych rolach w wielu przygotowanych likwidacjach (pre-pack), zarówno od strony biegłego sporządzającego wycenę (biegły Marcin Kubiczek), jak i wszechstronnej obsługi postępowania w wymiarze doradczym i procesowym jako pełnomocnik profesjonalny. Czytelników zainteresowanych zgłębieniem tej instytucji lub jej praktycznym zastosowaniem zapraszamy do kontaktu.

Czytaj notkę w PDF: