Uprzejmie informujemy, że Sąd upadłościowy w VIII 2019 r.  ogłosił upadłość oraz zatwierdził warunki sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika (tzw. pre-pack) działającego w branży IT. Na potrzeby przygotowanej likwidacji opis i oszacowanie składników majątku objętych wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży sporządził biegły Marcin Kubiczek.

W realiach niniejszej sprawy, biegły dokonał wyceny przedsiębiorstwa za pomocą metody majątkowej z wykorzystaniem metody skorygowanych aktywów netto. Do najważniejszych wycenionych przez biegłego kategorii aktywów należały:

  • wartości niematerialne i prawne, w tym licencje na oprogramowanie, systemy CRM, domena internetowa; 
  • ruchomości, w tym sprzęt IT;
  • zasoby ludzkie;
  • należności.

Na przykładzie przygotowanego przez biegłego Marcina Kubiczka opisu i oszacowania warto podkreślić, że przygotowana likwidacja (pre-pack) umożliwiająca relatywnie szybkie przywrócenie do obrotu gospodarczego określonych składników majątku, jest szczególnie istotna z punktu widzenia tej kategorii aktywów, które w bardzo szybkim tempie tracą wartość, a wśród których wskazać można m.in. właśnie licencje na oprogramowanie i sprzęt IT. Przedsiębiorstwo działające w branży IT posiada najczęściej niewiele aktywów o charakterze rzeczowym, a generatorem wartości przedsiębiorstwa IT są zwykle wartości niematerialne i prawne, np. know-how i kapitał intelektualny.

Warto zaznaczyć, że podstawowym warunkiem przeprowadzenia postępowania upadłościowego w trybie przygotowanej likwidacji jest dokonanie rzetelnego i wszechstronnego opisu i oszacowania majątku dłużnika. Właśnie z uwagi na wysokie wymagania stawiane przygotowanym w ramach procedury pre-pack opisom i oszacowaniom przedsiębiorstw dłużników, uprawnienia do jego przygotowywania powierzone zostały wyłącznie osobom posiadających odpowiednie kompetencje oraz wpisanym na listy biegłych sądowych.

Szerzej o intytucji przygotowanej likwidacji pisaliśmy w kancelaryjnym panelu Q&A, w tekście pt. „Czym jest przygotowana likwidacja?”. Kancelaria Kubiczek i Wspólnicy – wraz z m.in. Fundacją Court Watch Polska – współtworzyła również raport o funkcjonowania przygotowanej likwidacji w Polsce, zawierający wiele szczegółowych zestawień i danych obrazujących praktyczny wymiar funkcjonowania pre-packu w polskiej rzeczywistości prawnej.Kancelaria Kubiczek i Wspólnicy uczestniczyła już w różnych rolach w wielu przygotowanych likwidacjach (pre-pack), zarówno od strony biegłego sporządzającego wycenę (biegły Marcin Kubiczek), jak i wszechstronnej obsługi postępowania w wymiarze doradczym i procesowym. Czytelników zainteresowanych zgłębieniem tej instytucji zapraszamy do kontaktu.

Czytaj notkę w PDF: