W dniu 25.02.2015 r. biegły sądowy Marcin Kubiczek wydał opinię uzupełniającą w sprawie o zapłatę, wytoczonej w oparciu o art. 299 KSH. Sąd dopuścił przywołany dowód z opinii biegłego sądowego na okoliczność ustalenia stopnia zaspokojenia roszczenia powoda dochodzonego w niniejszej sprawie, przy założeniu złożenia przez pozwanego wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnej spółki w terminie prawem przepisanym.

Warto podkreślić, że w dniu 19.05.2014 r. Marcin Kubiczek wydał opinię główną w niniejszej sprawie, opiniując w przedmiocie ustalenia daty powstania stanu niewypłacalności dłużnej spółki, a także celem ustalenia, czy wniosek o ogłoszenie upadłości zgłoszono we właściwym czasie- w myśl art. 299 KSH.

Zakres tematyczny przedmiotowej opinii głównej okazał się być stosunkowo specyficzny i wymagający analitycznej syntezy zagadnień ekonomiczno-prawnych, bowiem biegły sądowy stanął przed koniecznością rozważenia wpływu zobowiązań niepieniężnych, wynikających z umów opcyjnych na zakup akcji spółki giełdowej -zawartych przez dłużną spółkę- na ustalenie materializacji przesłanek niewypłacalności, zarówno majątkowej [art. 11 ust. 2 puin], jak i płynnościowej [art. 11 ust. 1 puin]. Sposób rozstrzygnięcia przedmiotowej kwestii właściwie determinował ustalenia końcowe opinii [z racji specyfiki prowadzonej przez dłużną spółkę działalności gospodarczej], zatem charakter umów opcyjnych w kontekście właściwych norm prawa upadłościowego i naprawczego stał się przedmiotem precyzyjnych ustaleń biegłego sądowego. Należało ustalić, czy w przedmiotowej sprawie doszło do powstania zobowiązania pieniężnego, a tym samym, czy za takie mogą zostać uznane ewentualne zobowiązania z tytułu zawartych przez dłużnika umów opcyjnych.

W związku z powyższym, biegły sądowy dogłębnie przeanalizował stan faktyczny w sprawie, dokonując ustaleń w zakresie konstrukcji przedmiotowych umów opcyjnych na walory spółki akcyjnej [dłużna półka zobowiązana była do zakupu akcji na żądanie uprawnionych wierzycieli opcyjnych], a także w zakresie czasookresu złożenia przez poszczególnych wierzycieli opcyjnych oświadczenia o skorzystaniu z prawa sprzedaży akcji spółki giełdowej [realizacja praw opcyjnych]. Ponadto biegły sądowy zbadał szereg innych relewantnych okoliczności, takich jak np. wartość akcji w dniu przyrzeczonej realizacji opcji, kwantyfikując potencjalną możliwość pokrycia w majątku dłużnika zobowiązań wynikających z tytułu realizacji umów opcyjnych przez wierzycieli opcyjnych.

Synteza wskazanych powyżej okoliczności prawno-ekonomicznych pozwoliła na wywiedzenie ostatecznych konkluzji, które znalazły uznanie Sądu orzekającego w sprawie oraz nie zostały skutecznie zakwestionowane w toku procesu przez strony postępowania.

W ramach opinii uzupełniającej z dnia 25.02.2015 r. biegły sądowy zweryfikował finansową zdolność dłużnika do przeprowadzenia postępowania upadłościowego oraz przedstawił szczegółową predykcję hipotetycznego stopnia zaspokojenia wierzycieli [w tym zaspokojenia strony powodowej w niniejszej postępowaniu z art. 299 KSH], tworząc jednocześnie zgodny ze specyfiką sprawy preliminarz wydatków koniecznych, a następnie wycenił wartość zbywczą majątku dłużnej spółki.

Zagadnienie korelacji pomiędzy prawnym charakterem umów opcyjnych a sposobem ich materializacji w ramach testu na niewypłacalność spółki handlowego, niewątpliwie domaga się pogłębionej refleksji przedstawicieli doktryny oraz praktyków prawa upadłościowego i naprawczego.