Uprzejmie informujemy, że Sąd upadłościowy po rozpoznaniu wniosku wierzyciela reprezentowanego przez Kancelarię Kubiczek Michalak Sokół ogłosił upadłość dłużnika posiadającego szereg wysokocennych nieruchomości oraz zatwierdził przedstawione przez wierzyciela warunki sprzedaży składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa dłużnika (tzw. prepack), których wartość przekracza 33 mln PLN. Pełnomocnikiem Klienta oraz osobą sprawującą nadzór na projektem był wspólnik Kancelarii Bartosz Sokół, a projekt koordynowała w ramach Kancelarii mec. Anna Wieczorek.

Przedsiębiorstwo dłużnika prowadziło działalność jako centrum handlowe, a splot różnych zdarzeń doprowadził do niewypłacalności spółki. W zaistniałej sytuacji uznać należy, iż efekty singularnych postępowań egzekucyjnych byłyby dalece niesatysfakcjonujące, a egzekucja uniwersalna na zaproponowanych warunkach (pre-pack) stanowiła optymalną i unikalną wręcz szansę na maksymalizację interesów wierzycielskich oraz osiągnięcie celów postępowania upadłościowego, z korzyścią dla otoczenia społecznego, gospodarczego i fiskalnego. Wnioskodawca, tj. wierzyciel reprezentowany przez Kancelarię skutecznie wykazał w treści wniosku o ogłoszenie upadłości oraz wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży szereg kluczowych dla powodzenia projektu okoliczności, tj. stan niewypłacalności dłużnika oraz zgodność złożonego wniosku pre-pack z nadrzędną zasadą postępowania upadłościowego, wyrażoną w art. 2 ust. 1 PU. W ocenie Sądu upadłościowego spełnione zostały wszystkie warunki formalne konieczne do efektywnego wszczęcia procedury pre-pack.

Po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości w wariancie prepack, Sąd upadłościowy powołał tymczasowego nadzorcę sądowego, którego zadaniem była weryfikacja sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnej spółki, a także opisu i oszacowania składników majątkowych objętych wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży. Tymczasowy nadzorca sądowy w ramach profesjonalnie sporządzonego sprawozdania przychylił się do wniosku wierzyciela, uznając, że ostatecznie pozostaje on zgodny z zasadą maksymalizacji zaspokajania wierzycieli i ich interesem. Tym samym nastąpi pożądany w obrocie gospodarczym recykling „martwych aktywów”, które zaczną operować u wypłacalnego nabywcy, z korzyścią dla otoczenia gospodarczego, społecznego i fiskalnego. Omawiana sprawa stanowi kolejny dowód atrakcyjności przygotowanej likwidacji (pre-pack), zarówno dla wierzycieli dłużnika i jego samego, jak i potencjalnego inwestora, zainteresowanego nabyciem majątku niewypłacalnego podmiotu. Pre-pack wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wierzycieli, ze względu na szybkość procedury, która pozwala obniżyć koszty postępowania, usprawnić sprzedaż majątku dłużnika i tym samym pełniej zaspokoić wymagania wierzyciela. Wierzyciele, co do zasady, zostaną zapokojeni w wyższym stopniu niż w przypadku upadłości tradycyjnej.

Szerzej o intytucji przygotowanej likwidacji pisaliśmy w kancelaryjnym panelu Q&A, w tekście pt. „Czym jest przygotowana likwidacja?”. Kancelaria Kubiczek Michalak Sokół uczestniczyła już w różnych rolach w wielu przygotowanych likwidacjach (pre-pack), zarówno od strony ekspertów sporządzających opis i oszacowanie, jak i wszechstronnej obsługi postępowania
w wymiarze doradczym i procesowym jako pełnomocnik profesjonalny. Czytelników zainteresowanych zgłębieniem tej instytucji lub jej praktycznym zastosowaniem zapraszamy do kontaktu.

Czytaj w PDF: