INFORMACJE I DOKUMENTY

Ogłoszenie syndyka masy upadłości Emir 75 sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie [KRS: 0000516406]

Syndyk masy upadłości Emir 75 sp. z o.o. w upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych do sygn. akt V GUp 12/19, na podstawie Postanowienia Sędziego komisarza z dnia 22 lipca 2021 r.:

zaprasza do składania ofert nabycia od masy upadłości:

przedsiębiorstwa Upadłego za cenę nie niższą niż 60% wartości oszacowania, tj. za cenę 33 736 769,36 PLN netto (tj. bez uwzględnienia ewentualnego podatku od towarów i usług) + ewentualny podatek VAT, gdyby taki okazał się konieczny do zapłaty. W skład przedsiębiorstwa wchodzi między innymi Centrum wystawienniczo- handlowe w Opolu przy ulicy Kępskiej 8, które może się pochwalić jedną z największych w regionie salą eventową.

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

 1. sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert- pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu [zamieszczonego na stronie emir.kubiczekm.com] może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 2. warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości prowadzony w Banku MBS o numerze: 10 84360003 0000 0026 8369 0001, w nieprzekraczalnym terminie do 26 sierpnia 2021 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy upadłości kwotą wadium najpóźniej w dniu 26 sierpnia 2021 roku;
 3. wadium wynosi 3.100.000,00 PLN.

Tryb składania ofert:

 1. oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim
  w terminie do dnia 27 sierpnia 2021 roku, do godz. 16:00 w Biurze Syndyka w Chorzowie (41-506) przy ul. Działkowej 8. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Syndyka.

Konkurs ofert:

 1. otwarcie ofert nastąpi 27 sierpnia 2021 roku o godz. 16:15 w Biurze Syndyka przy Działkowej 8 w Chorzowie, przez Syndyka w obecności, co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden będzie protokołował przebieg konkursu ofert.

Wszelkie informacje na temat przedsiębiorstwa objętego niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.

Wszelkie dokumenty powiązane z przetargiem dostępne są pod adresem:
www.emir.kubiczekm.com.

Pliki do pobrania:

 1. Postanowienie z dnia 22 lipca 2021 r.,
 2. Regulamin Przetargu wraz z załącznikami,
 3. Skan Opisu i Oszacowania Przedsiębiorstwa z dnia 30 października 2019 r.,
 4. Operat Szacunkowy z dnia 16 października 2019 r.,
 5. Wycena ruchomych środków trwałych oraz przedmiotów niskocennych z dnia 29 października 2019 r.

Informacja w przedmiocie postanowienia Sądu Rejonowego w Opolu Wydziału V Gospodarczego o zmianie syndyka w postępowaniu upadłościowym Emir 75 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [KRS: 0000516406, NIP: 7010432940, REGON: 147329223]

 Zawiadamia się, iż w dniu 12.05.2021 r., Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowił zmienić punkt 5 postanowienia Sądu Rejonowego w Opolu Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 16 stycznia 2019 r. w ten sposób, że na syndyka masy upadłości wyznaczyć Kubiczek Michalak Sokół sp. z o.o. z/s w Katowicach.

[kliknij tutaj, aby ściągnąć postanowienie Sądu]

FORMULARZ KONTAKTOWY

Odpowiemy na podany adres e-mail lub nr telefonu.