Informacja wstępna w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika w osobie GETIN NOBLE BANK S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie

Postanowieniem z dnia 20.07.2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość GETIN NOBLE BANK S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie (dalej: „Upadły”), stwierdzając, że funkcję Sędziego komisarza będzie pełnił sędzia, funkcję zastępcy Sędziego komisarza będzie pełnił sędzia, oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Marcina Mirosława Kubiczka [numer licencji 244]. Sąd upadłościowy wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazał adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów. Sąd upadłościowy wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazał adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów.

Postępowanie upadłościowe toczy się obecnie pod sygn. akt WA1M/GUp/44/2023.

Materiały instruktażowe przygotowane przez Centrum Wsparcia Krajowego Rejestru Zadłużonych pozostają dostępne pod adresem https://krz-info-prod.apps.ocp.prod.ms.gov.pl/ext/

Dalszych informacji dotyczących postępowania udziela się pod nr telefonu: (+48) 32 308 0000 oraz adresem mailowym getin@kubiczekm.com

INFORMACJE I DOKUMENTY

Syndyk masy upadłości Getin Noble Bank S.A. w upadłości informuje, że wpłaty zryczałtowanych kosztów postępowania upadłościowego wynikających z dokonania zgłoszenia wierzytelności po terminie, o których mowa w art. 235 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe należy dokonywać na rachunek bankowy o numerze: 72 8436 0003 0000 0026 7436 0007.

Celem usprawnienia procesu podaje się dane do wykorzystania przy wykonywaniu przelewu:

ODBIORCA: MARCIN KUBICZEK SYNDYK MASY UPADŁOŚCI GETIN NOBLE BANK S.A. W UPADŁOŚCI

NUMER KONTA ODBIORCY: 72 8436 0003 0000 0026 7436 0007

TYTUŁ: ZRYCZAŁTOWANY KOSZT POSTĘPOWANIA WA1M/GUp-Zw/44/2023 [jeżeli przelewu dokonuje pełnomocnik wierzyciela w tym miejscu należy również wskazać dane wierzyciela]

KWOTA: 1 010,49 PLN

Szanowni Państwo,

syndyk masy upadłości Getin Noble Bank S.A. informuje, że do godziny 21:00 dnia 21.08.2023 r., tj. na 3 godziny przed zakończeniem 30 dniowego [instrukcyjnego terminu] na zgłoszenie wierzytelności do akt zgłoszeń wierzytelności wpłynęło ponad 30 100 dokumentów, co spowodowało założenie przez Rejestr 25 860 teczek wierzytelności, dziękujemy wierzycielom, jak również pełnomocnikom wierzycieli za dokonanie zgłoszeń wierzytelności, jednocześnie syndyk masy upadłości wyraża przekonanie, że pomimo tego, iż Rejestr działał momentami wolniej niż zazwyczaj to spełnił oczekiwania użytkowników.

Marcin Kubiczek- syndyk masy upadłości

Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, licencja nr 244

Szanowni Państwo, w ślad za komunikatem, który wyświetla się po zalogowaniu do portalu Krajowego Rejestru Zadłużonych informujemy, że ze względu na duże zainteresowanie zgłaszaniem wierzytelności wobec Getin Noble Bank S.A. w Warszawie występują problemy wydajnościowe. Aktualnie prowadzone są w portalu Krajowego Rejestru Zadłużonych prace mające na celu poprawienie wydajności Systemu. Zachęcamy do śledzenia komunikatów zamieszczanych w portalu Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Syndyk masy upadłości jest w ciągłym kontakcie z administratorami portalu Krajowego Rejestru Zadłużonych, prace mające na celu poprawienie wydajności Systemu są w toku, widoczne efekty usprawnienia portalu mają być zauważalne w dniu 17.08.2023 r., w godzinach wieczornych; jednocześnie zastrzega się, że System działa wolniej niż zwykle, natomiast wciąż napływają do syndyka masy upadłości kolejne zgłoszenia wierzytelności.

W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi upadłości GETIN NOBLE BANK S.A., Biuro syndyka przedstawia objaśnienia niektórych zagadnień.
Jednocześnie zastrzega się, że niniejsze objaśnienia nie stanowią porady prawnej.

Kliknij, aby ściągnąć:

W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi procedury zgłaszania wierzytelności, Biuro syndyka przedstawia objaśnienia niektórych zagadnień.
Jednocześnie zastrzega się, że niniejsze objaśnienia nie stanowią porady prawnej. Zgłoszenie wierzytelności może dokonać także zawodowy pełnomocnik: adwokat, radca prawny lub doradca restrukturyzacyjny (art. 87 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

Kliknij, aby ściągnąć:

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia instrukcję zgłaszania wierzytelności w formie papierowej (uwaga: forma dostępna wyłącznie dla wybranych wierzycieli, o czym szerzej w załączonej instrukcji).

Kliknij, aby ściągnąć:

Syndyk masy upadłości załącza zawiadomienie wierzycieli o ogłoszeniu upadłości [kliknij, aby ściągnąć]:

FORMULARZ KONTAKTOWY

Odpowiemy na podany adres e-mail lub nr telefonu.