Informacja wstępna w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika w osobie GETIN NOBLE BANK S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie

Postanowieniem z dnia 20.07.2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość GETIN NOBLE BANK S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie (dalej: „Upadły”), stwierdzając, że funkcję Sędziego komisarza będzie pełnił sędzia, funkcję zastępcy Sędziego komisarza będzie pełnił sędzia, oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Marcina Mirosława Kubiczka [numer licencji 244]. Sąd upadłościowy wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazał adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów. Sąd upadłościowy wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazał adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów.

Postępowanie upadłościowe toczy się obecnie pod sygn. akt WA1M/GUp/44/2023.

Materiały instruktażowe przygotowane przez Centrum Wsparcia Krajowego Rejestru Zadłużonych pozostają dostępne pod adresem https://krz-info-prod.apps.ocp.prod.ms.gov.pl/ext/

Dalszych informacji dotyczących postępowania udziela się pod nr telefonu: (+48) 32 308 0000 oraz adresem mailowym getin@kubiczekm.com

INFORMACJE I DOKUMENTY

Szanowni Państwo,

syndyk masy upadłości Getin Noble Bank S.A. w upadłości informuje, że wszelkie informacje o wydanych postanowieniach przez Sąd w przedmiocie zawieszenia płatności rat kredytów powinny być przesyłane na adres e-mail: zabezpieczeniagnb@kubiczekm.com wraz z kopią wydanego orzeczenia.

W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi procedury uzupełniania (brakowania zgłoszeń wierzytelności), Biuro syndyka przedstawia objaśnienia niektórych zagadnień. Jednocześnie zastrzega się, że niniejsze objaśnienia nie stanowią porady prawnej. Zgłoszenie wierzytelności może dokonać także zawodowy pełnomocnik: adwokat, radca prawny lub doradca restrukturyzacyjny (art. 87 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

Kliknij, aby ściągnąć:

 1. instrukcja uzupełniania braków formalnych
 2. odpowiedź na najczęstsze pytania (FAQ)

Zaproszenie Syndyka masy upadłości Getin Noble Bank S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie

(KRS: 0000304735, NIP: 1080004850)

Syndyk masy upadłości Getin Noble Bank S.A. w upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, WA1M/GUp/44/2023, wyznaczony na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 20 lipca 2023 roku, w postępowaniu o ogłoszenie upadłości prowadzonym pod sygn. akt WA1M/GU/188/2023, zaprasza do negocjacji warunków nabycia od masy upadłości akcji w spółce Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000018651, NIP: 6760108427) („Noble Securities”), posiadanych przez Syndyka masy upadłości Getin Noble Bank S.A. w upadłości („Akcje”).

Charakterystyka zaproszenia:

 1. negocjacje prowadzone będą po zawarciu umowy o zachowaniu poufności. Celem negocjacji będzie zapoznanie się przez potencjalnego inwestora z przeznaczonymi do sprzedaży składnikami masy upadłości i wypracowanie warunków na jakich inwestor byłby skłonny nabyć Akcje;
 2. inwestor zainteresowany nabyciem Akcji, powinien do dnia 29 lutego 2024 r. do godz. 19:00
  w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie, ul. Działkowa 8 złożyć w zapieczętowanej kopercie adresowanej do Syndyka oświadczenie o zainteresowaniu nabyciem Akcji;
 3. zawieranie umów o zachowaniu poufności z podmiotami, które zgodnie z niniejszym zaproszeniem wyraziły zainteresowanie nabyciem Akcji odbędzie się w okresie od 1 marca 2024 r. do 15 marca 2024 r. po czym podmioty, z którymi dojdzie do podpisania umowy o zachowaniu poufności uzyskają w odpowiednim trybie dostęp do informacji dotyczących Akcji w celu przeprowadzania odpowiedniego badania prawnego i finansowego;
 4. warunkiem nabycia Akcji wskazanym w umowie sprzedaży Akcji będzie m.in. uzyskanie przez inwestora braku sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego co do nabycia Akcji, na podstawie art. 106h ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 646 z późn. zm.);
 5. sposób (procedura) oraz warunki sprzedaży składników masy upadłości w toku prowadzonego postępowania upadłościowego podlegają zatwierdzeniu przez sędziego komisarza.

Pytania związane z niniejszym ogłoszeniem, można zgłaszać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: getin@kubiczekm.com.

Syndyk masy upadłości Getin Noble Bank S.A. w upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, WA1M/GUp/44/2023, wyznaczony na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 20 lipca 2023 roku, w postępowaniu o ogłoszenie upadłości prowadzonym pod sygn. akt WA1M/GU/188/2023, zaprasza do negocjacji warunków nabycia od masy upadłości akcji w spółce Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000256540, NIP: 1080001923) („Noble Funds”), posiadanych przez Syndyka masy upadłości Getin Noble Bank S.A. w upadłości („Akcje”).

Charakterystyka zaproszenia:

 1. negocjacje prowadzone będą po zawarciu umowy o zachowaniu poufności. Celem negocjacji będzie zapoznanie się przez potencjalnego inwestora z przeznaczonymi do sprzedaży składnikami masy upadłości i wypracowanie warunków na jakich inwestor byłby skłonny nabyć Akcje;
 2. inwestor zainteresowany nabyciem Akcji, powinien do dnia 31 stycznia 2024 r. do godz. 19:00
  w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie, ul. Działkowa 8 złożyć w zapieczętowanej kopercie adresowanej do Syndyka oświadczenie o zainteresowaniu nabyciem Akcji;
 3. zawieranie umów o zachowaniu poufności z podmiotami, które zgodnie z niniejszym zaproszeniem wyraziły zainteresowanie nabyciem Akcji odbędzie się w okresie od 1 lutego 2024 r. do 14 lutego 2024 r. po czym podmioty, z którymi dojdzie do podpisania umowy o zachowaniu poufności uzyskają w odpowiednim trybie dostęp do informacji dotyczących Akcji w celu przeprowadzania odpowiedniego badania prawnego i finansowego;
 4. warunkiem nabycia Akcji wskazanym w umowie sprzedaży Akcji będzie m.in. uzyskanie przez inwestora braku sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego co do nabycia Akcji, na podstawie art. 54h ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 681 z późn. zm.);
 5. sposób (procedura) oraz warunki sprzedaży składników masy upadłości w toku prowadzonego postępowania upadłościowego podlegają zatwierdzeniu przez sędziego komisarza.

Pytania związane z niniejszym ogłoszeniem, można zgłaszać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: getin@kubiczekm.com.

Syndyk masy upadłości Getin Noble Bank S.A. w upadłości informuje, że wpłaty zryczałtowanych kosztów postępowania upadłościowego wynikających z dokonania zgłoszenia wierzytelności po terminie, o których mowa w art. 235 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe należy dokonywać na rachunek bankowy o numerze: 72 8436 0003 0000 0026 7436 0007.

Celem usprawnienia procesu podaje się dane do wykorzystania przy wykonywaniu przelewu:

ODBIORCA: MARCIN KUBICZEK SYNDYK MASY UPADŁOŚCI GETIN NOBLE BANK S.A. W UPADŁOŚCI

NUMER KONTA ODBIORCY: 72 8436 0003 0000 0026 7436 0007

TYTUŁ: ZRYCZAŁTOWANY KOSZT POSTĘPOWANIA WA1M/GUp-Zw/44/2023 [jeżeli przelewu dokonuje pełnomocnik wierzyciela w tym miejscu należy również wskazać dane wierzyciela]

KWOTA: 1 119,34 PLN

Syndyk masy upadłości Getin Noble Bank S.A. w upadłości informuje, że wpłaty zryczałtowanych kosztów postępowania upadłościowego wynikających z dokonania zgłoszenia wierzytelności po terminie, o których mowa w art. 235 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe należy dokonywać na rachunek bankowy o numerze: 72 8436 0003 0000 0026 7436 0007.

Celem usprawnienia procesu podaje się dane do wykorzystania przy wykonywaniu przelewu:

ODBIORCA: MARCIN KUBICZEK SYNDYK MASY UPADŁOŚCI GETIN NOBLE BANK S.A. W UPADŁOŚCI

NUMER KONTA ODBIORCY: 72 8436 0003 0000 0026 7436 0007

TYTUŁ: ZRYCZAŁTOWANY KOSZT POSTĘPOWANIA WA1M/GUp-Zw/44/2023 [jeżeli przelewu dokonuje pełnomocnik wierzyciela w tym miejscu należy również wskazać dane wierzyciela]

KWOTA: 1 010,49 PLN

Szanowni Państwo,

syndyk masy upadłości Getin Noble Bank S.A. informuje, że do godziny 21:00 dnia 21.08.2023 r., tj. na 3 godziny przed zakończeniem 30 dniowego [instrukcyjnego terminu] na zgłoszenie wierzytelności do akt zgłoszeń wierzytelności wpłynęło ponad 30 100 dokumentów, co spowodowało założenie przez Rejestr 25 860 teczek wierzytelności, dziękujemy wierzycielom, jak również pełnomocnikom wierzycieli za dokonanie zgłoszeń wierzytelności, jednocześnie syndyk masy upadłości wyraża przekonanie, że pomimo tego, iż Rejestr działał momentami wolniej niż zazwyczaj to spełnił oczekiwania użytkowników.

Marcin Kubiczek- syndyk masy upadłości

Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, licencja nr 244

Szanowni Państwo, w ślad za komunikatem, który wyświetla się po zalogowaniu do portalu Krajowego Rejestru Zadłużonych informujemy, że ze względu na duże zainteresowanie zgłaszaniem wierzytelności wobec Getin Noble Bank S.A. w Warszawie występują problemy wydajnościowe. Aktualnie prowadzone są w portalu Krajowego Rejestru Zadłużonych prace mające na celu poprawienie wydajności Systemu. Zachęcamy do śledzenia komunikatów zamieszczanych w portalu Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Syndyk masy upadłości jest w ciągłym kontakcie z administratorami portalu Krajowego Rejestru Zadłużonych, prace mające na celu poprawienie wydajności Systemu są w toku, widoczne efekty usprawnienia portalu mają być zauważalne w dniu 17.08.2023 r., w godzinach wieczornych; jednocześnie zastrzega się, że System działa wolniej niż zwykle, natomiast wciąż napływają do syndyka masy upadłości kolejne zgłoszenia wierzytelności.

W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi upadłości GETIN NOBLE BANK S.A., Biuro syndyka przedstawia objaśnienia niektórych zagadnień.
Jednocześnie zastrzega się, że niniejsze objaśnienia nie stanowią porady prawnej.

Kliknij, aby ściągnąć:

W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi procedury zgłaszania wierzytelności, Biuro syndyka przedstawia objaśnienia niektórych zagadnień.
Jednocześnie zastrzega się, że niniejsze objaśnienia nie stanowią porady prawnej. Zgłoszenie wierzytelności może dokonać także zawodowy pełnomocnik: adwokat, radca prawny lub doradca restrukturyzacyjny (art. 87 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

Kliknij, aby ściągnąć:

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia instrukcję zgłaszania wierzytelności w formie papierowej (uwaga: forma dostępna wyłącznie dla wybranych wierzycieli, o czym szerzej w załączonej instrukcji).

Kliknij, aby ściągnąć:

Syndyk masy upadłości załącza zawiadomienie wierzycieli o ogłoszeniu upadłości [kliknij, aby ściągnąć]:

FORMULARZ KONTAKTOWY

Odpowiemy na podany adres e-mail lub nr telefonu.