DOKUMENTY I INFORMACJE

Syndyk masy upadłości dłużnika w osobie Andrzeja Kaniaka (PESEL: 74082216413), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcję ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, o sygnaturze akt: V GUp 157/18, zawiadamia o przetargu pisemnym, którego przedmiotem są:

  • prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej w gospodarstwie rolnym, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 46/16, AM-2, obręb 0077 Lasowice Małe, położonej w Lasowicach Małych, gmina Lasowice Wielkie, powiat Kluczborski, woj. opolskie, przy ulicy Odrodzenia stanowiącej kompleks chlewni, o łącznej powierzchni 1,7606 HA, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW: OP1U/00083311/8;
  • ruchomości w gospodarstwie rolnym – maszyny, urządzenia i wyposażenie stanowiące majątek masy upadłości Upadłego [w tym: ciągnik rolniczy FENDT, rocznik 1980, nr rej. OKL 09LX], znajdujące się przy ul. Odrodzenia w Lasowicach Małych.

Cena wywoławcza wynosi 149 674,00 PLN. Warunkiem uczestnictwa jest uprzednia wpłata wadium, w kwocie 15 000,00 PLN, na rachunek masy upadłości prowadzony w Banku MBS o numerze: 89 8436 0003 0000 0030 0997 0001 w nieprzekraczalnym terminie do 12.05.2021 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy upadłości kwotą wadium najpóźniej w dniu 12.05.2021 roku.

Rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8, w dniu 13.05.2021 r. o godz. 16:15.

Przetarg opierać się będzie na szczegółowym regulaminie, jaki dostępny jest do pobrania poniżej (kliknij, aby pobrać):

Syndyk masy upadłości udostępnia również operaty szacunkowe, dla przedmiotowej nieruchomości oraz dla ruchomości (kliknij, aby pobrać):

Syndyk masy upadłości dłużnika w osobie Andrzeja Kaniaka (PESEL: 74082216413), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcję ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, o sygnaturze akt: V GUp 157/18, zawiadamia o przetargach pisemnych, którego przedmiotem są:

UWAGA:Na poszczególne nieruchomości należy składać odrębne oferty.

  1. prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 16, 18/1, AM-3, obręb 0077 Lasowice Małe, położonej w Lasowicach Małych, o łącznej powierzchni 1,2960 HA, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze: OP1U/00065975/8. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 27 960,00 PLN. Warunkiem uczestnictwa jest uprzednia wpłata wadium, w kwocie 2 800,00 PLN, na rachunek masy upadłości prowadzony w Banku MBS o numerze: 89 8436 0003 0000 0030 0997 0001w nieprzekraczalnym terminie do 25.03.2021 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy upadłości kwotą wadium najpóźniej w dniu 25.03.2021 roku.
  2. ½ udziału w prawie własności nieruchomości upadłego, tj. prawie własności działki gruntowej zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 15, AM-3, obręb 0077 Lasowice Małe, położonej w Lasowicach Małych, przy ul. Odrodzenia, o łącznej powierzchni 0,2290 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze: OP1U/00023251/1. Cenawywoławcza nieruchomości wynosi 795,00 PLN. Warunkiem uczestnictwa jest uprzednia wpłata wadium, w kwocie 100,00 PLN, na rachunek masy upadłości prowadzony w Banku MBS o numerze: 89 8436 0003 0000 0030 0997 0001w nieprzekraczalnym terminie do 25.03.2021 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy upadłości kwotą wadium najpóźniej w dniu 25.03.2021 roku.

Rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Katowicach (40-028) ul. Francuska 34, w dniu 26.03.2021 r. o godz. 14:15 [nieruchomość nr 1] oraz 15:15 [nieruchomość nr 2].

Przetargi opierać się będą na szczegółowym regulaminie, jaki dostępny jest do pobrania poniżej (kliknij, aby pobrać):

Nieruchomość nr 1 - OP1U/00065975/8

Syndyk masy upadłości udostępnia również operat szacunkowy, dla przedmiotowej nieruchomości (kliknij, aby pobrać):

Nieruchomość nr 2 - OP1U/00023251/1

Syndyk masy upadłości udostępnia również operat szacunkowy, dla przedmiotowej nieruchomości (kliknij, aby pobrać):

 

Syndyk masy upadłości dłużników w osobach Andrzeja Kaniaka [PESEL: 74082216413] oraz Ilony Kmiecik- Kaniak [PESEL: 79032517965], będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej,w postępowaniach upadłościowych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcję ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, o sygnaturach akt: V GUp 157/18 [Andrzej Kaniak] oraz V GUp 161/18 [Ilona Kmiecik-Kaniak], zawiadamia o przetargach pisemnych, których przedmiotem są następujące nieruchomości:

    1. Prawo własności działki gruntowej zabudowanej nr 216, położonej w Kluczborku /woj. opolskie/, przy ulicy Ks. Curzydły, o łącznej powierzchni 977 m2. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, w zabudowie wolnostojącej o pow. użytkowej 168,76 m2, w stanie niewykończonym, deweloperskim. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW: OP1U/00079128/7. Cena wywoławcza nieruchomości to wartość uwzględniająca dyskonto z tytułu wymuszonej sprzedaży, tj. 387 000,00 PLN.

 

    1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, położonego w Kluczborku /woj. opolskie/, przy ulicy Broniewskiego 19/13, o łącznej powierzchni użytkowej 47,95 m2. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW: OP1U/00073746/3. Cena wywoławcza nieruchomości to wartość uwzględniająca dyskonto z tytułu wymuszonej sprzedaży, tj. 107 000,00 PLN.

 

    1. Prawo własności działki gruntowej niezabudowanej nr 26/38 położonej w Kluczborku, przy ul. Kilińskiego o łącznej powierzchni 623 m2. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW: OP1U/00071140/1. Cena wywoławcza nieruchomości to wartość uwzględniająca dyskonto z tytułu wymuszonej sprzedaży, tj. 42 000,00 PLN; oferta dotyczy sprzedaży całej nieruchomości, jednakże po ½ prawa własności udziału, tj. ½ przysługuje Andrzejowi Kaniakowi, oraz ½ przysługuje Ilonie Kmiecik-Kaniak.

Rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Katowicach (40-028) ul. Francuska 34, w dniu 30.10.2019 r. o godz. 16:15. Przetarg podzielony będzie na trzy części, każda z nich będzie dotyczyć odrębnej nieruchomości, wskazanej powyżej.

Przetarg opierać się będzie na szczegółowym regulaminie, jaki dostępny jest do pobrania poniżej (kliknij, aby pobrać):

Nieruchomość 1 – działka zabudowana, przy ul. Curzydły

 

 

 

 

 

Nieruchomość 2 – lokal, przy ul. Broniewskiego

 

 

 

 

 

Nieruchomość 3 – działka, przy ul. Kilińskiego

 

 

 

 

 

Wyciąg z regulaminu przetargu (kliknij, aby pobrać)

Syndyk masy upadłości udostępnia również operaty szacunkowe, dla przedmiotowych nieruchomości (kliknij, aby pobrać):

 

 

W celu zapoznania się ze szczegółowym opisem nieruchomości oraz dokumentacją zdjęciową, poniżej załączono linki do ogłoszeń (kliknij, aby przejść do strony):

 

 

Dalszych informacji udziela się pod nr telefonu: (+48) 32 308 0000.