W poprzednim wpisie (sprawdź tutaj) mieliśmy przyjemność przedstawić korzyści dłużnika wynikające z przyjęcia przez wierzycieli w dniu 07.03.2018 r. układu w przyspieszonym postępowaniu układowym (układ częściowy) prowadzonym wobec osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, którą reprezentował pełnomocnik w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Marcina Kubiczka. Tym razem warto spojrzeć na korzyści zawarcia układu z perspektywy wierzycieli dłużnego przedsiębiorstwa.

Korzyści wierzycielskie wynikające z zawarcia układu

Zawarty układ okazał się być korzystny nie tylko dla dłużnika (o czym traktował poprzedni wpis), ale i dla wierzycieli. Na pierwszy plan, wśród licznych pozytywnych skutków układu, wysuwa się fakt, że zaspokojenie wierzycieli wskutek wykonania układu będzie znacznie wyższe niż w alternatywnym postępowaniu upadłościowym. Skoro jedyny wartościowy majątek przedsiębiorcy w postaci dwóch nieruchomości zabezpieczony jest na rzecz banku, to tylko ten jeden wierzyciel finansowy uzyskałby częściowe zaspokojenie z przedmiotu zabezpieczenia w toku ewentualnego postępowania upadłościowego dłużnika, o ile w świetle art. 13 ust. 2 PU byłaby możliwość ogłoszenia jego upadłości. Z całą pewnością pozostałe wierzytelności zabezpieczone na rzecz innych wierzycieli nie znalazłyby pokrycia w wartości przedmiotu zabezpieczenia. Prognozować można, że w toku postępowania upadłościowego ta grupa wierzycieli oraz wierzyciele niezabezpieczeni otrzymaliby nie więcej niż kilka promili wartości swoich wierzytelności. Bez wątpienia zatem zaspokojenie wierzycieli w toku realizacji układu znacznie przewyższa zaspokojenie w alternatywnym postępowaniu upadłościowym, które niewątpliwie zmaterializowałoby się w sytuacji nieprzyjęcia układu przez wierzycieli.

Zawarcie układu pozostaje korzystne również dla banku zabezpieczonego na majątku dłużnika, bowiem propozycje układowe dla banku pozostawały korzystniejsze w realiach niniejszej sprawy niż ewentualne zaspokojenie w toku postępowania upadłościowego. Nadto, wierzyciel finansowy nie musi ponosić dalszych kosztów egzekucji singularnych, a to wobec faktu odblokowania strumienia środków pieniężnych.

Jedną z kluczowych korzyści dla wierzycieli jest również możliwość dalszego kontraktowania z dłużnym przedsiębiorcą. Tym bardziej, że dostawcy czują się wskutek zawartego układu bezpieczeniej, wiedząc m.in. o kontroli sprawowanej nad dłużnym przedsębiorstwem przez nadzorcę wykonania układu.

Prowadzenie przedsiębiorstwa na zasadach rynkowych jest korzystne dla całego obrotu gospodarczego, w tym także dla systemu fiskalnego, w szczególności w kontekście przedsiębiorstwa usługowego. Umożliwia innym podmiotom współpracę z przedsiębiorcą, a także zwiększa dochody budżetu państwa wobec bieżącego regulowania danin publicznoprawnych.

Doradztwo restrukturyzacyjne z myślą o interesie wierzycielskim

Praktyka dobitnie unaocznia, że dla wielu wierzycieli zawarcie układu z dłużnikiem w toku postępowania restrukturyzacyjnego stanowi właściwie jedyną możliwość choćby częściowej spłaty zadłużenia. Alternatywne formy dochodzenia należności z pewnością spaliłyby bowiem na panewce, np. ze względu na strukturę majątku dłużnika i ustanowione na nim zabezpieczenia. Mimo to, ze względu na brak należytej świadomości, często zdarza się, że jakakolwiek forma redukcji zobowiązania i rozłożenie go na raty, wywołuje w wierzycielach przekonanie, że układ byłby niesprawidliwy, a zatem nie powinien zostać przyjęty. W konsekwencji wierzyciel oddaje głos wbrew swojemu interesowi ekonomicznemu, wpływając tym samym negatywnie na możliwość zrestrukturyzowania się dłużnego przedsiębiorstwa.

Taki stan rzeczy prowadzi do wniosku, że optymalnym sposobem realizacji swoich praw i interesów przez wierzycieli zderzających się z koniecznością podjęcia decyzji w zakresie głosowania nad zaproponowanym układem w toku postępowania restrukturyzacyjnego, powinny być konsultacje z doświadczonym doradcą restrukturyzacyjnym, potrafiącym dostrzec ewentualne korzyści wierzyciela z zawarcia układu lub też brak takich korzyści w określonym stanie faktycznym. Zaproponowane rozwiązanie wydaje się nieść ze sobą wymierne korzyści dla wszystkich stron postępowania, bowiem profesjonalizacja toczących się postępowań, a także świadomie i racjonalnie zachowanie wszystkich interesariuszy postępowania, wpłyną niewątpliwie pozytywnie na praktykę prawa restrukturyzacyjnego oraz obrót gospodarczy.

Kancelaria MARCIN KUBICZEK posiada bogatę ofertę dla wierzycieli, a z częścią świadczonych usług można zapoznać się klikając tutaj.

Czytaj notkę w PDF: