Informacja wstępna w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika w osobie Mieszko-Biomasa sp. z o. o. sp. k. w upadłości z siedzibą w Nysie

 

 Postanowieniem z dnia 13.11.2019 r. Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Mieszko-Biomasa sp. z o. o. sp. k. w upadłości z siedzibą w Nysie (dalej: „Upadły”), wyznaczając Sędziego komisarza w osobie Sędziego Piotra Stanisławiszyna, zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Małgorzaty Kątnej oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Mirosława Kubiczka [numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 244] 

 

Sąd upadłościowy wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

 

Postępowanie upadłościowe toczy się obecnie pod sygn. akt V GUp 192/19. 

 

Dalszych informacji dotyczących postępowania udziela się pod nr telefonu: (+48) 32 308 0000.

 

INFORMACJE I DOKUMENTY

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI MIESZKO- BIOMASA SP. Z O.O. SP. K. W UPADŁOŚCI
Z SIEDZIBĄ W NYSIE [KRS: 0000410126, NIP: 7532429977]

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCEJ DO MIESZKO- BIOMASA SP. Z O.O. SP. K. W UPADŁOŚCI
Z SIEDZIBĄ W NYSIE -
SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Syndyk masy upadłości Mieszko- Biomasa sp. z o. o. sp. k. w upadłości z siedzibą w Nysie, ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt V GUp 192/19 zaprasza do składania ofert zakupu:

 1. nieruchomości lokalowej nr 5. zlokalizowanej w miejscowości Jasienica Dolna nr 51., wraz
  z udziałem wynoszącym 3627/10000 w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 522/2 o powierzchni 0,1903 ha, gmina Łambinowice, powiat nyski, województwo opolskie, objętej księgą wieczystą o nr OP1N/00061841/6 za cenę nie niższą niż 19 985,00 PLN [+ ewentualny podatek VAT, o ile taki będzie należny w dacie dokonania transakcji].

Charakterystyka oferty:

 1. wyznacza się termin na składanie ofert kupna nieruchomości do dnia 11.08.2023 r.;
 2. oferty należy składać osobiście w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data wpływu do Biura Syndyka], w terminie wyznaczonym przez Syndyka Masy Upadłości, tj. do dnia 11.08.2023 r.
 3. warunkiem rozpoznania oferty przez syndyka masy upadłości jest wpłata zadatku w kwocie 4 000,00 PLN w terminie 3 dni od dnia złożenia oferty na rachunek bankowy prowadzony na rzecz masy upadłości o nr 69 8436 0003 0000 0026 8348 0001 [Mikołowski Bank Spółdzielczy S.A.];
 4. wygrywa oferta, która opiewa na najwyższą kwotę, przy równoczesnym spełnieniu warunku 1., 2. oraz 3. niniejszego obwieszczenia;
 5. warunkiem przystąpienia do aktu notarialnego, tj. podpisania umowy sprzedaży nieruchomości jest przelew całej kwoty na rachunek bankowy prowadzony na rzecz masy upadłości dokonany w takim terminie, by uznanie rachunku bankowego sprzedającego nastąpiło najpóźniej w dniu poprzedzającym podpisanie aktu notarialnego, tj. podpisania umowy sprzedaży nieruchomości;
 6. przystąpienie do aktu notarialnego, tj. podpisanie umowy sprzedaży nieruchomości musi nastąpić w terminie 30 dni od dnia wyboru oferty przez syndyka masy upadłości, wpłacony zadatek przepada na rzecz sprzedającego w razie uchylenia się wybranego oferenta od zawarcia umowy sprzedaży;
 7. zadatek wpłacony przez podmioty, których oferta nie została wybrana podlega zwrotowi na rachunek, z którego dokonano wpłaty w terminie do 3 dni od wyboru innej oferty przez syndyka masy upadłości.

Wszelkich informacji na temat nieruchomości objętej niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.

Jednocześnie syndyk masy upadłości przedstawia postanowienie Sędziego Komisarza w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż [kliknij tutaj, aby ściągnąć], zarządzenie syndyka masy upadłości [kliknij tutaj, aby ściągnąć] oraz operat szacunkowy nieruchomości [kliknij tutaj, aby ściągnąć].

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI MIESZKO- BIOMASA SP. Z O.O. SP. K. W UPADŁOŚCI
Z SIEDZIBĄ W NYSIE [KRS: 0000410126, NIP: 7532429977]

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCEJ DO MIESZKO- BIOMASA SP. Z O.O. SP. K. W UPADŁOŚCI
Z SIEDZIBĄ W NYSIE
SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI- W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGU

 

Syndyk masy upadłości Mieszko- Biomasa sp. z o. o. sp. k. w upadłości z siedzibą w Nysie, ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt V GUp 192/19 zaprasza do składania ofert zakupu:

 1. nieruchomości lokalowej nr 5. zlokalizowanej w miejscowości Jasienica Dolna nr 51., wraz
  z udziałem wynoszącym 3627/10000 w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 522/2 o powierzchni 0,1903 ha, gmina Łambinowice, powiat nyski, województwo opolskie, objętej księgą wieczystą o nr OP1N/00061841/6 za cenę nie niższą niż 27 979,00 PLN [+ ewentualny podatek VAT, o ile taki będzie należny w dacie dokonania transakcji].

Charakterystyka oferty:

 1. przetarg odbędzie się na zasadach określonych w Regulaminie przetargu pisemnego- ofertowego, nieograniczonego z dnia 04.04.2023 r.;
 2. kryterium wyboru ofert będzie najwyższa cena;
 3. cena wywoławcza ww. nieruchomości, 70% kwoty wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Sabiny Ziółkowskiej, biorąc za podstawę wartość wynikającą z wymuszonego charakteru sprzedaży;
 4. oferty należy składać osobiście w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka], w terminie wyznaczonym przez Syndyka Masy Upadłości, tj. do dnia 19.05.2023 r., przy czym w ostatnim dniu terminu do godziny 12:00, z adnotacją „NIE OTWIERAĆ- MIESZKO- KW OP1N/00061841/6 - PRZETARG”;
 5. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata na rachunek bankowy prowadzony przez syndyka masy upadłości wadium w kwocie 3 000,00 PLN, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert; wadium w kwocie, o której mowa powyżej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości nr 69 8436 0003 0000 0026 8348 0001 [Mikołowski Bank Spółdzielczy S.A.]; za wpłatę wadium organizator przyjmuje przelew uznany (zaksięgowany) na ww. rachunku bankowym nie później niż w dniu poprzedzającym przetarg; wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent;
 6. rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8, w dniu 19.05.2023 r. o godzinie 12.15;
 7. w przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 10% wartości, syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej (przetarg ustny), która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargu o godzinie określonej przez Syndyka Masy Upadłości; cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji; postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 1 000,00 PLN;
 8. koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca;
 9. zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia wyboru oferenta;
 10. nieruchomość sprzedawana jest w trybie z wolnej ręki, jednakże w trybie pisemnego przetargu, natomiast niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do składania ofert.

Jednocześnie przedstawia się w załączeniu:

Wszelkich informacji na temat nieruchomości objętej niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI MIESZKO- BIOMASA SP. Z O.O. SP. K. W UPADŁOŚCI
Z SIEDZIBĄ W NYSIE [KRS: 0000410126, NIP: 7532429977]

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCEJ DO MIESZKO- BIOMASA SP. Z O.O. SP. K. W UPADŁOŚCI
Z SIEDZIBĄ W NYSIE
SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI- W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGU

Syndyk masy upadłości Mieszko- Biomasa sp. z o. o. sp. k. w upadłości z siedzibą w Nysie, ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt V GUp 192/19 zaprasza do składania ofert zakupu:

 1. nieruchomości lokalowej nr 5. zlokalizowanej w miejscowości Jasienica Dolna nr 51., wraz z udziałem wynoszącym 3627/10000 w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 522/2 o powierzchni 0,1903 ha, gmina Łambinowice, powiat nyski, województwo opolskie, objętej księgą wieczystą o nr OP1N/00061841/6 za cenę nie niższą niż 39 970,00 PLN [+ ewentualny podatek VAT, o ile taki będzie należny w dacie dokonania transakcji]; kliknij, aby ściągnąć: operat szacunkowy nieruchomości, postanowienie Sądu, regulamin wraz z załącznikami [1] [2] [3] [4] [5], fotografie lokalu [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Charakterystyka oferty:

 1. przetarg odbędzie się na zasadach określonych w Regulaminie przetargu pisemnego- ofertowego, nieograniczonego z dnia 03.11.2022 r.;
 2. kryterium wyboru ofert będzie najwyższa cena;
 3. cena wywoławcza ww. nieruchomości to kwota wynikająca z operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Sabiny Ziółkowskiej, biorąc za podstawę wartość wynikającą z wymuszonego charakteru sprzedaży;
 4. oferty należy składać osobiście w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka], w terminie wyznaczonym przez Syndyka Masy Upadłości, tj. do dnia 31.03.2023 r., przy czym w ostatnim dniu terminu do godziny 12:00, z adnotacją „NIE OTWIERAĆ- MIESZKO- KW OP1N/00061841/6 - PRZETARG”;
 5. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata na rachunek bankowy prowadzony przez syndyka masy upadłości wadium w kwocie 4 000,00 PLN, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert; wadium w kwocie, o której mowa powyżej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości nr 69 8436 0003 0000 0026 8348 0001 [Mikołowski Bank Spółdzielczy S.A.]; za wpłatę wadium organizator przyjmuje przelew uznany (zaksięgowany) na ww. rachunku bankowym nie później niż w dniu poprzedzającym przetarg; wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent;
 6. rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8, w dniu 31.03.2023 r. o godzinie 12.15;
 7. w przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 10% wartości, syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej (przetarg ustny), która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargu o godzinie określonej przez Syndyka Masy Upadłości; cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji; postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 1 000,00 PLN;
 8. koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca;
 9. zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia wyboru oferenta;
 10. nieruchomość sprzedawana jest w trybie z wolnej ręki, jednakże w trybie pisemnego przetargu, natomiast niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do składania ofert.

Wszelkich informacji na temat nieruchomości objętej niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI MIESZKO- BIOMASA SP. Z O.O. SP. K. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W NYSIE [KRS: 0000410126, NIP: 7532429977]

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO MIESZKO- BIOMASA SP. Z O.O. SP. K. W UPADŁOŚCI
Z SIEDZIBĄ W NYSIE
SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI- W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGU

Syndyk masy upadłości Mieszko- Biomasa sp. z o. o. sp. k. w upadłości z siedzibą w Nysie, ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt V GUp 192/19 zaprasza do składania ofert zakupu nieruchomości [każdej z nieruchomości oddzielnie]:

 1. nieruchomości gruntowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 550/1, 550/3, 550/6, położonej w miejscowości Gracze [woj. opolskie], zapisanej w KW pod nr OP1O/00099457/3 wraz z ruchomościami, za cenę nie niższą niż: 769 575,00 PLN+ ewentualny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży; kliknij, aby ściągnąć: operat szacunkowy nieruchomości, operat szacunkowy ruchomości, postanowienie Sądu, regulamin wraz z załącznikami [1] [2] [3] [4] [5]
 2. nieruchomości gruntowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 522/1, położonej w miejscowości Jasienica Dolna [woj. opolskie], zapisanej w KW pod nr OP1N/00017104/5 wraz z ruchomościami, za cenę nie niższą niż: 670 350,00 PLN+ ewentualny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.; kliknij, aby ściągnąć: operat szacunkowy nieruchomości, operat szacunkowy ruchomości, postanowienie Sądu, regulamin wraz
  z załącznikami [1] [2] [3] [4] [5]

Charakterystyka oferty:

 1. przetarg odbędzie się na zasadach określonych w Regulaminie przetargu pisemnego- ofertowego, nieograniczonego z dnia 09.03.2022 r.;
 2. kryterium wyboru ofert będzie najwyższa cena;
 3. cena wywoławcza ww. nieruchomości wraz z ruchomościami [oddzielnie zgodnie z pkt 1. oraz pkt 2.] to 75% kwoty wynikającej z operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Piotra Zielonki, biorąc za podstawę wartość wynikającą
  z wymuszonego charakteru sprzedaży;
 4. oferty należy składać osobiście w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka], w terminie wyznaczonym przez Syndyka Masy Upadłości, tj. do dnia 06.05.2022 r., przy czym w ostatnim dniu terminu do godziny 12:00, z adnotacją „NIE OTWIERAĆ – MIESZKO – PRZETARG- NR KSIĘGI WIECZYSTEJ”;
 5. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata na rachunek bankowy prowadzony przez syndyka masy upadłości wadium w kwocie 70 000,00 PLN [do każdej nieruchomości wraz z ruchomościami z pkt 1. oraz pkt 2. oddzielnie], najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert; wadium w kwocie, o której mowa powyżej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości nr 69 8436 0003 0000 0026 8348 0001 [Mikołowski Bank Spółdzielczy S.A.]; za wpłatę wadium organizator przyjmuje przelew uznany (zaksięgowany) na ww. rachunku bankowym nie później niż w dniu poprzedzającym przetarg; wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent;
 6. rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8, w dniu 06.05.2022 r. o godzinie 12.15;
 7. w przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 5% wartości, syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej (przetarg ustny), która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargu o godzinie określonej przez Syndyka Masy Upadłości; cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji; postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 10 000,00 PLN;
 8. koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca;
 9. zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia wyboru oferenta;
 10. nieruchomości sprzedawane są w trybie z wolnej ręki, jednakże w trybie pisemnego przetargu, natomiast niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do składania ofert.

Wszelkich informacji na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.

UWAGA: PRZETARG ZOSTAŁ UNIEWAŻNIONY PRZEZ SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI, A NOWY TERMIN PRZETARGU ZOSTANIE WSKAZANY W NAJBLIŻSZYM CZASIE

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI MIESZKO- BIOMASA SP. Z O.O. SP. K. W UPADŁOŚCI
Z SIEDZIBĄ W NYSIE [KRS: 0000410126, NIP: 7532429977]

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO MIESZKO- BIOMASA SP. Z O.O. SP. K. W UPADŁOŚCI
Z SIEDZIBĄ W NYSIE
SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI- W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGU

Syndyk masy upadłości Mieszko- Biomasa sp. z o. o. sp. k. w upadłości z siedzibą w Nysie, ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt V GUp 192/19 zaprasza do składania ofert zakupu nieruchomości [każdej z nieruchomości oddzielnie]:

 1. nieruchomości gruntowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 550/1, 550/3, 550/6, położonej w miejscowości Gracze [woj. opolskie], zapisanej w KW pod nr OP1O/00099457/3, za cenę nie niższą niż: 720 750,00 PLN+ ewentualny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży; kliknij, aby pobrać: operat szacunkowy, postanowienie Sądu, regulamin wraz z załącznikami [1] [2] [3] [4] [5], zdjęcia: [1] [2] [3] [4]
 2. nieruchomości gruntowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 522/1, położonej w miejscowości Jasienica Dolna [woj. opolskie], zapisanej w KW pod nr OP1N/00017104/5 wraz z ruchomościami, za cenę nie niższą niż: 719 175,00 PLN+ ewentualny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży; kliknij, aby pobrać: operat szacunkowy, postanowienie Sądu, regulamin wraz z załącznikami [1] [2] [3] [4] [5], zdjęcia: [1] [2] [3] [4].

Charakterystyka oferty:

 1. przetarg odbędzie się na zasadach określonych w Regulaminie przetargu pisemnego- ofertowego, nieograniczonego z dnia 09.02.2021 r.;
 2. kryterium wyboru ofert będzie najwyższa cena;
 3. cena wywoławcza ww. nieruchomości [każdej oddzielnie] to 75% kwoty wynikającej
  z operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Piotra Zielonki, biorąc za podstawę wartość wynikającą z wymuszonego charakteru sprzedaży;
 4. oferty należy składać osobiście w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka], w terminie wyznaczonym przez Syndyka Masy Upadłości, tj. do dnia 01.04.2022 r., przy czym w ostatnim dniu terminu do godziny 12:00, z adnotacją „NIE OTWIERAĆ – MIESZKO – PRZETARG- NR KSIĘGI WIECZYSTEJ”;
 5. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata na rachunek bankowy prowadzony przez syndyka masy upadłości wadium w kwocie 72 000,00 PLN, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert; wadium w kwocie, o której mowa powyżej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości nr 69 8436 0003 0000 0026 8348 0001 [Mikołowski Bank Spółdzielczy S.A.]; za wpłatę wadium organizator przyjmuje przelew uznany (zaksięgowany) na ww. rachunku bankowym nie później niż w dniu poprzedzającym przetarg; wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent;
 6. rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8, w dniu 01.04.2022 r. o godzinie 12.15;
 7. w przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 5% wartości, syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej (przetarg ustny), która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargu o godzinie określonej przez Syndyka Masy Upadłości; cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji; postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 5 000,00 PLN;
 8. koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca;
 9. zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia wyboru oferenta;
 10. nieruchomości sprzedawane są w trybie z wolnej ręki, jednakże w trybie pisemnego przetargu, natomiast niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do składania ofert.

Wszelkich informacji na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI MIESZKO- BIOMASA SP. Z O.O. SP. K.W UPADŁOŚCI
Z SIEDZIBĄ W NYSIE [KRS: 0000410126, NIP: 7532429977]

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCEJ DOMIESZKO- BIOMASA SP. Z O.O. SP. K.W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W NYSIE SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI- W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGU

Syndyk masy upadłości Mieszko- Biomasa sp. z o. o. sp. k. w upadłości z siedzibą w Nysie, ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt V GUp 192/19 zaprasza do składania ofert zakupu:

 1. nieruchomości gruntowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 522/1, położonej w miejscowości Jasienica Dolna [woj. opolskie], zapisanej w KW pod nr OP1N/00017104/5 wraz z ruchomościami, za cenę nie niższą niż: 958 900,00 PLN+ ewentualny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.

Charakterystyka oferty:

 1. przetarg odbędzie się na zasadach określonych w Regulaminie przetargu pisemnego- ofertowego, nieograniczonego z dnia 15.12.2020 r.;
 2. kryterium wyboru ofert będzie najwyższa cena;
 3. cena wywoławcza ww. nieruchomości to kwota wynikająca z operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Piotra Zielonki, biorąc za podstawę wartość wynikającą z wymuszonego charakteru sprzedaży;
 4. oferty należy składać osobiście w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Katowicach (40- 028), ul. Francuska 34 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka], w terminie wyznaczonym przez Syndyka Masy Upadłości, tj. do dnia 05.02.2020 r., przy czym w ostatnim dniu terminu do godziny 16:00, z adnotacją „NIE OTWIERAĆ – MIESZKO – PRZETARG- NR KSIĘGI WIECZYSTEJ”;
 5. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata na rachunek bankowy prowadzony dla syndyka masy upadłości wadium w kwocie 96 000,00 PLN, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert; wadium w kwocie, o której mowa powyżej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości nr 73 1090 1186 0000 0001 4379 4238 [Santander Bank Polska S.A. kod SWIFT: WBKPPLPP]; za wpłatę wadium organizator przyjmuje przelew uznany (zaksięgowany) na w/w rachunku bankowym nie później niż w dniu poprzedzającym przetarg; wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent;
 6. rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Katowicach (40- 028), ul. Francuska 34, w dniu 05.02.2020 r. o godzinie 16.15;
 7. w przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 5% wartości, syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej (przetarg ustny), która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Francuska 34, 40- 028 Katowice), w dniu rozstrzygnięcia przetargu o godzinie określonej przez Syndyka Masy Upadłości; cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji; postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 5 000,00 PLN;
 8. koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca;
 9. zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia wyboru oferenta;
 10. nieruchomość sprzedawana jest w trybie z wolnej ręki, jednakże w trybie pisemnego przetargu, natomiast niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do składania ofert.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.

Jednocześnie syndyk masy upadłości przedstawia: operat szacunkowy nieruchomości i ruchomości oraz regulamin wraz z załącznikami [1] [2] [3] [4] [5].

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI MIESZKO- BIOMASA SP. Z O.O. SP. K.W UPADŁOŚCI
Z SIEDZIBĄ W NYSIE [KRS: 0000410126, NIP: 7532429977]

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCEJ DOMIESZKO- BIOMASA SP. Z O.O. SP. K.W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W NYSIE SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI- W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGU

Syndyk masy upadłości Mieszko- Biomasa sp. z o. o. sp. k. w upadłości z siedzibą w Nysie, ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt V GUp 192/19 zaprasza do składania ofert zakupu:

 1. nieruchomości gruntowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 550/1, 550/3, 550/6, położonej w miejscowości Gracze [woj. opolskie], zapisanej w KW pod nr OP1O/00099457/3, za cenę nie niższą niż: 961 000,00 PLN+ ewentualny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.

Charakterystyka oferty:

 1. przetarg odbędzie się na zasadach określonych w Regulaminie przetargu pisemnego- ofertowego, nieograniczonego z dnia 15.12.2020 r.;
 2. kryterium wyboru ofert będzie najwyższa cena;
 3. cena wywoławcza ww. nieruchomości to kwota wynikająca z operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Piotra Zielonki, biorąc za podstawę wartość wynikającą z wymuszonego charakteru sprzedaży;
 4. oferty należy składać osobiście w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Katowicach (40- 028), ul. Francuska 34 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka], w terminie wyznaczonym przez Syndyka Masy Upadłości, tj. do dnia 05.02.2021 r., przy czym w ostatnim dniu terminu do godziny 16:00, z adnotacją „NIE OTWIERAĆ – MIESZKO – PRZETARG- NR KSIĘGI WIECZYSTEJ”;
 5. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata na rachunek bankowy prowadzony dla syndyka masy upadłości wadium w kwocie 96 000,00 PLN, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert; wadium w kwocie, o której mowa powyżej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości nr 73 1090 1186 0000 0001 4379 4238 [Santander Bank Polska S.A. kod SWIFT: WBKPPLPP]; za wpłatę wadium organizator przyjmuje przelew uznany (zaksięgowany) na w/w rachunku bankowym nie później niż w dniu poprzedzającym przetarg; wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent;
 6. rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Katowicach (40- 028), ul. Francuska 34, w dniu 05.02.2021 r. o godzinie 16.15;
 7. w przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 5% wartości, syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej (przetarg ustny), która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Francuska 34, 40- 028 Katowice), w dniu rozstrzygnięcia przetargu o godzinie określonej przez Syndyka Masy Upadłości; cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji; postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 5 000,00 PLN;
 8. koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca;
 9. zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia wyboru oferenta;
 10. nieruchomość sprzedawana jest w trybie z wolnej ręki, jednakże w trybie pisemnego przetargu, natomiast niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do składania ofert.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.

Jednocześnie syndyk masy upadłości przedstawia: postanowienie Sędziego-Komisarza w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedażoperat szacunkowy oraz regulamin wraz z załącznikami [1] [2] [3] [4] [5].

Syndyk masy upadłości uprzejmie informuje, iż:

 • w dniu 30.11.2019 r. uprawomocniło się Postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości i brak jest podstaw do umorzenia postępowania upadłościowego;
 • w dniu 04.02.2020 r. syndyk masy upadłości przedłożył operaty szacunkowe dla nieruchomości należących do upadłego, tj. nieruchomości znajdującej się w Graczach, dla której Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze: OP1O/00099457/3 oraz nieruchomości znajdującej się w Jasienicy Dolnej, dla której Sąd Rejonowy w Nysie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze: OP1N/00017104/5;
 • przewiduje się rozpoczęcie likwidacji masy upadłości na przełomie III./IV. kwartału 2020 r.

 

syndyk masy upadłości
Marcin Mirosław Kubiczek
/kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny- licencja nr 244/

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia elektroniczny odpis zawiadomienia wierzycieli upadłego (kliknij w ikonkę poniżej):

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia wzór zgłoszenia wierzytelności (kliknij w ikonkę poniżej): .

FORMULARZ KONTAKTOWY

Odpowiemy na podany adres e-mail lub nr telefonu.