Informacja wstępna w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika w osobie Mieszko-Biomasa sp. z o. o. sp. k. w upadłości z siedzibą w Nysie

 

 Postanowieniem z dnia 13.11.2019 r. Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Mieszko-Biomasa sp. z o. o. sp. k. w upadłości z siedzibą w Nysie (dalej: „Upadły”), wyznaczając Sędziego komisarza w osobie Sędziego Piotra Stanisławiszyna, zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Małgorzaty Kątnej oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Mirosława Kubiczka [numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 244] 

 

Sąd upadłościowy wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

 

Postępowanie upadłościowe toczy się obecnie pod sygn. akt V GUp 192/19. 

 

Dalszych informacji dotyczących postępowania udziela się pod nr telefonu: (+48) 32 308 0000.

 

INFORMACJE I DOKUMENTY

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI MIESZKO- BIOMASA SP. Z O.O. SP. K.W UPADŁOŚCI
Z SIEDZIBĄ W NYSIE [KRS: 0000410126, NIP: 7532429977]

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCEJ DOMIESZKO- BIOMASA SP. Z O.O. SP. K.W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W NYSIE SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI- W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGU

Syndyk masy upadłości Mieszko- Biomasa sp. z o. o. sp. k. w upadłości z siedzibą w Nysie, ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt V GUp 192/19 zaprasza do składania ofert zakupu:

 1. nieruchomości gruntowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 522/1, położonej w miejscowości Jasienica Dolna [woj. opolskie], zapisanej w KW pod nr OP1N/00017104/5 wraz z ruchomościami, za cenę nie niższą niż: 958 900,00 PLN+ ewentualny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.

Charakterystyka oferty:

 1. przetarg odbędzie się na zasadach określonych w Regulaminie przetargu pisemnego- ofertowego, nieograniczonego z dnia 15.12.2020 r.;
 2. kryterium wyboru ofert będzie najwyższa cena;
 3. cena wywoławcza ww. nieruchomości to kwota wynikająca z operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Piotra Zielonki, biorąc za podstawę wartość wynikającą z wymuszonego charakteru sprzedaży;
 4. oferty należy składać osobiście w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Katowicach (40- 028), ul. Francuska 34 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka], w terminie wyznaczonym przez Syndyka Masy Upadłości, tj. do dnia 05.02.2020 r., przy czym w ostatnim dniu terminu do godziny 16:00, z adnotacją „NIE OTWIERAĆ – MIESZKO – PRZETARG- NR KSIĘGI WIECZYSTEJ”;
 5. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata na rachunek bankowy prowadzony dla syndyka masy upadłości wadium w kwocie 96 000,00 PLN, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert; wadium w kwocie, o której mowa powyżej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości nr 73 1090 1186 0000 0001 4379 4238 [Santander Bank Polska S.A. kod SWIFT: WBKPPLPP]; za wpłatę wadium organizator przyjmuje przelew uznany (zaksięgowany) na w/w rachunku bankowym nie później niż w dniu poprzedzającym przetarg; wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent;
 6. rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Katowicach (40- 028), ul. Francuska 34, w dniu 05.02.2020 r. o godzinie 16.15;
 7. w przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 5% wartości, syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej (przetarg ustny), która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Francuska 34, 40- 028 Katowice), w dniu rozstrzygnięcia przetargu o godzinie określonej przez Syndyka Masy Upadłości; cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji; postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 5 000,00 PLN;
 8. koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca;
 9. zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia wyboru oferenta;
 10. nieruchomość sprzedawana jest w trybie z wolnej ręki, jednakże w trybie pisemnego przetargu, natomiast niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do składania ofert.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.

Jednocześnie syndyk masy upadłości przedstawia: operat szacunkowy nieruchomości i ruchomości oraz regulamin wraz z załącznikami [1] [2] [3] [4] [5].

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI MIESZKO- BIOMASA SP. Z O.O. SP. K.W UPADŁOŚCI
Z SIEDZIBĄ W NYSIE [KRS: 0000410126, NIP: 7532429977]

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCEJ DOMIESZKO- BIOMASA SP. Z O.O. SP. K.W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W NYSIE SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI- W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGU

Syndyk masy upadłości Mieszko- Biomasa sp. z o. o. sp. k. w upadłości z siedzibą w Nysie, ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt V GUp 192/19 zaprasza do składania ofert zakupu:

 1. nieruchomości gruntowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 550/1, 550/3, 550/6, położonej w miejscowości Gracze [woj. opolskie], zapisanej w KW pod nr OP1O/00099457/3, za cenę nie niższą niż: 961 000,00 PLN+ ewentualny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.

Charakterystyka oferty:

 1. przetarg odbędzie się na zasadach określonych w Regulaminie przetargu pisemnego- ofertowego, nieograniczonego z dnia 15.12.2020 r.;
 2. kryterium wyboru ofert będzie najwyższa cena;
 3. cena wywoławcza ww. nieruchomości to kwota wynikająca z operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Piotra Zielonki, biorąc za podstawę wartość wynikającą z wymuszonego charakteru sprzedaży;
 4. oferty należy składać osobiście w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Katowicach (40- 028), ul. Francuska 34 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka], w terminie wyznaczonym przez Syndyka Masy Upadłości, tj. do dnia 05.02.2021 r., przy czym w ostatnim dniu terminu do godziny 16:00, z adnotacją „NIE OTWIERAĆ – MIESZKO – PRZETARG- NR KSIĘGI WIECZYSTEJ”;
 5. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata na rachunek bankowy prowadzony dla syndyka masy upadłości wadium w kwocie 96 000,00 PLN, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert; wadium w kwocie, o której mowa powyżej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości nr 73 1090 1186 0000 0001 4379 4238 [Santander Bank Polska S.A. kod SWIFT: WBKPPLPP]; za wpłatę wadium organizator przyjmuje przelew uznany (zaksięgowany) na w/w rachunku bankowym nie później niż w dniu poprzedzającym przetarg; wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent;
 6. rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Katowicach (40- 028), ul. Francuska 34, w dniu 05.02.2021 r. o godzinie 16.15;
 7. w przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 5% wartości, syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej (przetarg ustny), która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Francuska 34, 40- 028 Katowice), w dniu rozstrzygnięcia przetargu o godzinie określonej przez Syndyka Masy Upadłości; cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji; postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 5 000,00 PLN;
 8. koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca;
 9. zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia wyboru oferenta;
 10. nieruchomość sprzedawana jest w trybie z wolnej ręki, jednakże w trybie pisemnego przetargu, natomiast niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do składania ofert.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.

Jednocześnie syndyk masy upadłości przedstawia: postanowienie Sędziego-Komisarza w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedażoperat szacunkowy oraz regulamin wraz z załącznikami [1] [2] [3] [4] [5].

Syndyk masy upadłości uprzejmie informuje, iż:

 • w dniu 30.11.2019 r. uprawomocniło się Postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości i brak jest podstaw do umorzenia postępowania upadłościowego;
 • w dniu 04.02.2020 r. syndyk masy upadłości przedłożył operaty szacunkowe dla nieruchomości należących do upadłego, tj. nieruchomości znajdującej się w Graczach, dla której Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze: OP1O/00099457/3 oraz nieruchomości znajdującej się w Jasienicy Dolnej, dla której Sąd Rejonowy w Nysie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze: OP1N/00017104/5;
 • przewiduje się rozpoczęcie likwidacji masy upadłości na przełomie III./IV. kwartału 2020 r.

 

syndyk masy upadłości
Marcin Mirosław Kubiczek
/kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny- licencja nr 244/

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia elektroniczny odpis zawiadomienia wierzycieli upadłego (kliknij w ikonkę poniżej):

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia wzór zgłoszenia wierzytelności (kliknij w ikonkę poniżej): .

FORMULARZ KONTAKTOWY

Odpowiemy na podany adres e-mail lub nr telefonu.