W dniu -9.04.2015 r. ekspert Marcin Kubiczek sporządził opinię prywatną na okoliczność ustalenia, czy w określonym stanie faktycznym badana spółka cechowała się w przedmiotowym okresie zdolnością finansową w rozumieniu art. 13 Prawa upadłościowego i naprawczego, tj. zdolnością do pokrycia kosztów postępowania upadłościowego, a także czy złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości badanej spółki w myśl art. 21 Prawa upadłościowego i naprawczego -przy hipotetycznym założeniu, że badana spółka znajdowała się w relewantnym okresie w stanie niewypłacalności- doprowadziłoby do jakiegokolwiek zaspokojenia wierzycieli.

W ramach przedmiotowej opinii biegły sądowy dokonał analizy struktury majątku badanej spółki, wykazując kluczowe aktywa charakteryzujące się wartością determinującą ogólny stan majątku badanej spółki. Wskutek poczynionych czynności analitycznych biegły uznał nieruchomość wchodzącą w skład majątku spółki za składnik kluczowy dla ustalenia zdolności spółki do pokrycia kosztów postępowania upadłościowego [art. 13 puin], dokonując odpowiedniej charakterystyki jej prawno-faktycznego statusu, a także interpretując ustalone okoliczności w kontekście przywołanej zdolności finansowej [art. 13 puin]. Biegły dokonał przy tym ekonomicznej wykładni wskazanej powyżej normy prawnej, omawiając zagadnienia istotne dla stanu faktycznego w zawisłej sprawie [m.in. w kontekście faktu zabezpieczenia przedmiotowej nieruchomości, a także przewidywanych warunków jej zbycia, a także przy uwzględnieniu posiadanych przez spółkę należności].

W dalszej części opinii eksperckiej biegły sądowy dokonał predykcji zaspokojenia wierzycieli w hipotetycznym postępowaniu upadłościowym, wskazując na determinanty i destruktory wartości masy upadłości oraz wywodząc ostateczne konkluzje w zakresie obiektywnych możliwości zaspokojenia wierzycieli w zastanym stanie faktycznym.

Należy podkreślić przy tym, iż przedmiotową opinię ekspercką sporządzono dla celów postępowania o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej [art. 373 puin], a także postępowania w przedmiocie niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości [art. 586 KSH].

Czytaj notkę w PDF: