Informacja wstępna w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika PartnerBud S.A. w upadłości z siedzibą w Fugasówce [KRS: 0000023958, NIP: 7120157618, REGON: 430046288]

Postanowieniem z dnia 21.08.2020 r. w sprawie o sygnaturze akt: VIII GU 142/20, Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy postanowił:

 1. ogłosić upadłość dłużnika PartnerBud S.A. w Fugasówce ul. Reja 4, 42-440 Ogrodzieniec [KRS: 0000023958],
 2. wyznaczyć do pełnienia funkcji syndyka kwalifikowanego doradcę restrukturyzacyjnego Marcina Kubiczka, nr licencji 244, adres biura: Katowice 40-028, ul. Francuska 34,
 3. wezwać wierzycieli do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres jego biura, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu,
 5. określić, że funkcje: Sędziego- komisarza oraz Zastępcy Sędziego- komisarza będą pełnili sędziowie,
 6. określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego.

Ponadto System Losowego Przydziału Spraw wylosował Sędziego- komisarza w osobie Sędziego Ewy Drzewieckiej.

Postępowanie upadłościowe toczy się obecnie pod sygnaturą akt: VIII GUp 151/20.

Osobnym wpisem poinformujemy o ukazaniu się obwieszczenia w przedmiocie ogłoszenia upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, natomiast papierowe zawiadomienia wierzycieli są obecnie w toku przygotowania i dystrybucji.

Dalszych informacji dotyczących postępowania udziela się pod nr telefonu: (+48) 32 308 0000 oraz adresem e-mail: info@kubiczekm.com.

INFORMACJE I DOKUMENTY

Syndyk masy upadłości PartnerBud S.A. w upadłości (dalej: „Emitent”) informuje, że powziął wiedzę o podjęciu w dniu 6 kwietnia 2021 r. uchwały nr 378/2021 przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie wycofania z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji Emitenta, oznaczonych kodem „PLINSTL00011”.

Wycofanie akcji Emitenta z obrotu jest związane z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości Emitenta i nastąpi z dniem 11 kwietnia 2021 r. Wycofaniu z obrotu podlega 8.242.791 akcji Emitenta serii A1.
Jednocześnie Emitent informuje, że Zarząd Giełdy postanowił, że zlecenia maklerskie na akcje Emitenta, o których mowa powyżej, przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 9 kwietnia 2021 r. (włącznie), tracą ważność.

Syndyk masy upadłości PartnerBud S.A. w upadłości (dalej: "Syndyk") informuje, że w dniu 01.04.2021 r. Syndyk dokonał sprzedaży na rzecz Polimex Mostostal S.A. (KRS: 0000022460). 650.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 50 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej 32.500.000 zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki Instal-Lublin S.A. w Lublinie, KRS nr 0000816452, za cenę 1.217.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście siedemnaście tysięcy 00/100). Wskazana powyżej cena została w całości uiszczona na rachunek bankowy masy upadłości PartnerBud S.A.

Syndyk masy upadłości PartnerBud Spółka Akcyjna w upadłości "Spółka" w porozumieniu z Zarządem Spółki informuje, że powziął informację o ogłoszeniu w dniu 19 lutego 2021 r. przez akcjonariusza większościowego Spółki, MAJI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie "Akcjonariusz Większościowy", żądania przymusowego wykupu akcji Spółki należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy tej spółki "Przymusowy Wykup". Akcjonariusz Większościowy obecnie posiada 24.339.427 akcji Spółki, stanowiących 96,8% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 96,8% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przedmiotem Przymusowego Wykupu są wszystkie pozostałe akcje Spółki, tj. 803.519 akcji Spółki, które stanowią 3,2% kapitału zakładowego i uprawniają do wykonywania 803.519 głosów, odpowiadających ok. 3,2% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki "Akcje Objęte Wykupem". Akcje Objęte Wykupem zostaną nabyte przez Akcjonariusza Większościowego.

Dzień wykupu został ustalony na 26 lutego 2021 r., a cena wykupu wynosi 1,08 zł za jedną Akcję Objętą Wykupem. W dniu wykupu właściciele Akcji Objętych Wykupem zostaną pozbawieni praw z Akcji Objętych Wykupem, co nastąpi w drodze zapisania Akcji Objętych Wykupem na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza Większościowego.

Szczegółowe warunki Przymusowego Wykupu zostały zamieszczone w przekazanej do publicznej wiadomości m.in. za pośrednictwem Polskiej Agencji Prasowej "Informacji o zamiarze nabycia akcji spółki PartnerBud S.A. w upadłości w drodze przymusowego wykupu", sporządzonej zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu.

Syndyk Masy Upadłości PartnerBud S.A. w upadłości z siedzibą w Fugasówce informuje, że zgodnie z informacją uzyskaną od Zarządu Emitenta, podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 21.12.2020 r. ("Walne Zgromadzenie") reprezentowanych było 24.339.427 akcji, dających prawo do 24.339.427 głosów, co stanowiło 96,8% kapitału zakładowego Emitenta. Próg 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu przekroczył akcjonariusz MAJI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która wykonywała prawo głosu z 24.339.427 akcji, dających prawo do 24.339.427 głosów, co stanowiło 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu i 96,8% głosów w ogólnej liczbie głosów.

Syndyk Masy Upadłości PartnerBud S.A. w upadłości informuje, że zgodnie z pkt 2 lit. a i b postanowienia Sędziego – Komisarza z dnia 15.12.2020 r., wydanego w postępowaniu upadłościowym, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Częstochowie, Wydziałem VIII Gospodarczym pod sygn. akt VIII GUp 151/20, w dniu 23.12.2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w dniu 23.12.2020 r. w dzienniku „Rzeczpospolita”, w dzienniku „Puls Biznesu” oraz w portalach internetowych www.partnerbud.kubiczekm.com, www.partner-bud.pl oraz www.dawro.pl opublikowane zostały ogłoszenia o sprzedaży 650.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 50 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej 32.500.000 zł stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki Instal-Lublin S.A. w Lublinie, KRS nr 0000816452. Termin złożenia ofert na zakup ww. akcji został określony na dzień 29.01.2021 r. do godz. 16:00.

Syndyk masy upadłości spółki PartnerBud S.A. w upadłości (KRS: 0000023958) ogłasza o sprzedaży w trybie z wolnej ręki 650.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 50 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej 32.500.000 zł, stanowiących 100 % kapitału zakładowego spółki Instal-Lublin S.A. (KRS: 0000816452), za cenę nie niższą niż 1.216.000 zł.

Oferty należy składać osobiście albo za pomocą listów poleconych lub przesyłek kurierskich do Syndyka Masy Upadłości, na adres: Biuro Syndyka Masy Upadłości Marcina Kubiczka,ul. Francuska 34, 40-028 Katowice, w terminie do dnia 29.01.2021 r. do godz. 16:00 (decyduje data wpływu).

Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, opatrzonej imieniem i nazwiskiem lub nazwą/firmą oferenta, opatrzonej dopiskiem „Konkurs ofert PartnerBud S.A. w upadłości – oferta na zakup akcji Instal-Lublin S.A. – NIE OTWIERAĆ”.

Tryb i zasady przeprowadzenia sprzedaży, w tym wymagania dotyczące składanych ofert, określone są w regulaminie: kliknij, aby ściągnąć.

Dodatkowe informacje dotyczące zbywanych akcji, jak również wycenę akcji Instal-Lublin S.A., można uzyskać poprzez kontakt mailowy z Syndykiem: info@kubiczekm.com lub w biurze Syndyka pod adresem:  ul. Francuska 34, 40-028 Katowice, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00-17:00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. nr +48 32 308 0000).

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, bądź jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert, w każdym czasie bez podania przyczyn. W takim przypadku oferentom nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Syndyka z tego tytułu.

Syndyk masy upadłości spółki PartnerBud S.A. w upadłości (dalej: „Emitent”) informuje, że powziął informację o złożeniu:

 1. w dniu 08.12.2020 r. oświadczenia o rezygnacji przez Pana Artura Olejnika z członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta oraz z pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu Emitenta. Przyczyny rezygnacji Pana Artura Olejnika zostały wskazane w treści oświadczenia o rezygnacji, załączonego do niniejszego raportu (kliknij tutaj, aby ściągnąć).
 2. w dniu 09.12.2020 r. oświadczenia o rezygnacji przez Panią Katarzynę Kuleszę z członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta oraz z pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu Emitenta. Przyczyny rezygnacji Pani Katarzyny Kuleszy zostały wskazane w treści oświadczenia o rezygnacji, załączonego do niniejszego raportu (kliknij tutaj, aby ściągnąć).

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zarząd Emitenta, w związku z ww. rezygnacjami oraz rezygnacjami, o których Syndyk informował w raportach bieżących nr 41/2020 oraz 47/2020, liczba członków Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Emitenta spadły poniżej minimalnych progów określonych przepisami prawa.

Jednocześnie Syndyk wskazuje, że otrzymał od Zarządu Emitenta informację o podjęciu przez Zarząd działań nakierunkowanych na doprowadzenie do uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Emitenta, co z kolei umożliwi na uzupełnienie składu Komitetu Audytu Emitenta.

Syndyk masy upadłości spółki PartnerBud S.A. w upadłości informuje o złożeniu w dniu 07.12.2020 r. oświadczenia o rezygnacji przez Pana Wiesława Cholewę z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz z członkostwa w Radzie Nadzorczej spółki PartnerBud S.A. w upadłości. Przyczyny rezygnacji Pana Wiesława Cholewy zostały wskazane w treści oświadczenia o rezygnacji, załączonego do niniejszego raportu (kliknij, aby ściągnąć).

Jednocześnie Syndyk wyjaśnia, że działania wskazane przez Pana Wiesława Cholewę w treści oświadczenia o rezygnacji nie dotyczą działań podejmowanych przez Syndyka.

Syndyk masy upadłości PartnerBud S.A. w upadłości („Emitent”) informuje, że otrzymał od Zarządu Instal-Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie ("Instal-Lublin"), spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej Emitenta, informację o zawarciu w dniu 26.11.2020 r. przez Instal-Lublin z ING Bank Śląski S.A. aneksu nr 16 do umowy wieloproduktowej, o której Spółka informowała raportem bieżącym numer 67/2017 z dnia 04.09.2017 r.
Zgodnie z informacją przekazaną Syndykowi, ww. aneks zmienia termin spłaty zobowiązań wynikających z udzielonego kredytu z dnia 28.11.2020 r. na dzień 31.12.2020 r., z możliwością jego wydłużenia do dnia 31.01.2021 r. w razie spełnienia dodatkowych warunków określonych w aneksie.
Jednocześnie strony zmieniły kwotę dostępnego odnawialnego limitu kredytowego – z kwoty 9.400.000 zł na kwotę 7.655.888,80 zł.

Syndyk masy upadłości PartnerBud S.A. w upadłości ("Spółka") informuje, że dnia 27 listopada 2020 r. otrzymał od Instal-Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie ("Instal-Lublin"), spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej Spółki, informację o zawarciu przez Instal-Lublin z Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie ("Budimex") umowy na realizację prac pod nazwą „Kompleksowe wykonanie n/w instalacji sanitarnych wewnętrznych w zakresie Inwestycji (Część II)” ("Umowa"), zgodnie z którą Instal-Lublin, jako podwykonawca, ma wykonać na rzecz Budimex, jako generalnego wykonawcy, roboty budowlane polegające na kompleksowym wykonaniu instalacji sanitarnych wewnętrznych w ramach realizacji inwestycji obejmującej kompleksowe wykonanie robót budowlano-instalacyjnych i robót zewnętrznych związanych z budową budynku szpitalnego przy ul. Stanisława Staszica 16 w Lublinie i przebudową i rozbudową Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Umowy wynagrodzenie Instal-Lublin za wykonanie przedmiotu Umowy zostało ustalone jako wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 2.064.280,00 zł (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych i zero groszy) netto ("Wynagrodzenie").
Instal-Lublin jest uprawniony do miesięcznych płatności. Termin zapłaty płatności częściowych wynosi 30 dni od otrzymania zatwierdzonej i prawidłowo wystawionej faktury. Należyte wykonanie Umowy ma zostać zabezpieczone gwarancją bądź kaucją w wysokości 10% wartości Umowy. W Umowie przewidziane zostały również kary umowne za m.in. opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy został ustalony na dzień 30.03.2021 r.

W związku z upływem w dniu 27.11.2020 r. terminu na publikację skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r., wraz z kwartalną informacją finansową stosownie do § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Syndyk masy upadłości PartnerBud S.A. w upadłości („Emitent”) informuje, że przygotowanie i publikacja ww. raportu w zakreślonym terminie nie była możliwa, z powodów przedstawionych poniżej.
Emitent jest podmiotem znajdującym się w upadłości. Syndyk przypomina, że odmówił podpisania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego z uwagi na trwające czynności związane z objęciem masy upadłości oraz dokumentacji Emitenta, które pozwolą następnie na przystąpienie do spisu inwentarza i oszacowania masy upadłości oraz sporządzenia planu likwidacyjnego, stosownie do wymagań określonych w art. 306 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe (dalej: „PU”).
Syndyk zwraca uwagę, że dopiero sporządzenie przez Syndyka dokumentów wymienionych w art. 306 PU pozwala ocenić sytuację finansową upadłego. W szczególności natomiast dopiero po sporządzeniu ww. dokumentów będzie możliwe przyjęcie odpowiedniej wartości aktywów na dzień 30.09.2020 r. Nie jest natomiast możliwe przyjęcie wartości aktywów zgodnie z ich ujęciem w półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym. Jak bowiem informował Syndyk w uzasadnieniu do odmowy podpisania ww. sprawozdania finansowania, niezbędne jest dokonanie uprzedniej weryfikacji – możliwej do przeprowadzenia dopiero na podstawie dokumentów określonych w art. 306 PU – czy ogłoszenie upadłości Emitenta powoduje konieczność dokonania korekt kwot ujętych w półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym, względnie czy wystąpiły inne zdarzenia rodzące potrzebę dokonania korekt w tym sprawozdaniu finansowym.
W ocenie Syndyka przed zakończeniem ww. działań nie jest możliwe sporządzenie raportu okresowego, który w sposób rzetelny przedstawiałby sytuację finansową Emitenta na dzień 30.09.2020 r. O postępach prac Syndyk będzie informował na bieżąco.

Syndyk masy upadłości PartnerBud Spółka Akcyjna w upadłości („Spółka”) w porozumieniu z Zarządem Spółki informuje, że w dniu [25] listopada 2020 r. otrzymał od Maji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Maji”) oraz od pana Władysława Króla (łącznie: „Zawiadamiający”) zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki, złożone w wykonaniu obowiązków określonych w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 69 ust. 1 oraz art. 69a ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Zawiadomienie”).
Zgodnie z treścią Zawiadomienia, w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży akcji Spółki z dnia 29 października 2020 r. („Umowa”) oraz na skutek ziszczenia się warunku zawieszającego określonego w Umowie i zapisania akcji Spółki nabywanych na podstawie Umowy na rachunku papierów wartościowych Maji w dniu 23 listopada 2020 r. i 24 listopada 2020 r:
a) Maji bezpośrednio nabyła łącznie 1.244.138 akcji Spółki, o wartości nominalnej 0,50 PLN każda, stanowiących łącznie 4,94% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.244.138 głosów, reprezentujących łącznie 4,94% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w wyniku czego udział Maji w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zwiększył się z 91,85% do 96,8%.
b) Władysław Król pośrednio (za pośrednictwem Maji) nabył łącznie 1.244.138 akcji Spółki, o wartości nominalnej 0,50 PLN każda, stanowiących łącznie 4,94% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.244.138 głosów, reprezentujących łącznie 4,94% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w wyniku czego pośredni udział Władysława Króla (za pośrednictwem Maji) w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zwiększył się z 91,85% do 96,8%.
Treść otrzymanego Zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Syndyk Masy Upadłości PartnerBud Spółka Akcyjna w upadłości („Spółka”) w porozumieniu z Zarządem Spółki informuje, że Maji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, akcjonariusz większościowy Spółki, działając na podstawie art. 399 § 3 KSH oraz § 10 pkt 6 statutu Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21 grudnia 2020 roku, na godzinę 11:00, pod adresem: ul. Emilii Plater 53, piętro 20, 00-113 Warszawa.

Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz innymi wymaganymi dokumentami i informacjami stanowią załączniki do raportu.

Kliknij, aby ściągnąć (PDF):

 1. ogłoszenie o zwołaniu NWZ
 2. projekt pełnomocnictwa
 3. pismo akcjonariusza większościowego w przedmiocie zwołania NWZ
 4. projekty uchwał NWZ
 5. informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów

Syndyk masy upadłości spółki PartnerBud S.A. w upadłości informuje o złożeniu z dniem 18.11.2020 r. rezygnacji przez Pana Andrzeja Wuczyńskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, z pełnionej funkcji. Pan Andrzej Wuczyński nie wskazał przyczyn swojej rezygnacji.

Syndyk masy upadłości PartnerBud S.A. w upadłości informuje, że sporządził oraz w dniu 06.11.2020 r. złożył do akt postępowania upadłościowego częściowy spis inwentarza obejmujący posiadane przez upadłego akcje w kapitale zakładowym spółki Instal Lublin S.A. (KRS 0000816452), wraz z ich oszacowaniem.

Upadły jest jedynym akcjonariuszem spółki Instal Lublin S.A., informuje się przy tym, że wartość akcji spółki Instal Lublin S.A. wchodzących w skład masy upadłości została oszacowana na kwotę:

-     1.520.000 zł – według ich wartości rynkowej,

-     1.216.000 zł – według ich wartości dla sprzedaży wymuszonej.

Jednocześnie Syndyk informuje, że rozpoczął czynności mające na celu zbycie ww. akcji. Syndyk zaprasza podmioty zainteresowane nabyciem akcji spółki Instal Lublin S.A. do kierowania zapytań i ofert do Syndyka masy upadłości; zastrzegając, że ostatecznie warunki sprzedaży zatwierdza Sędzia komisarz.

Syndyk masy upadłości PartnerBud S.A. w upadłości, informuje o uprawomocnieniu się z dniem
10 października 2020 r. postanowienia Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydziału VIII Gospodarczego z dnia 21 sierpnia 2020 r. o ogłoszeniu upadłości spółki, wydanego w sprawie pod sygn. akt VIII GU 142/20.

Syndyk masy upadłości w załączeniu przekazuje odpis postanowienia z dnia 21 sierpnia 2020 r. ze wzmianką o prawomocności (kliknij tutaj, aby ściągnąć).

Syndyk masy upadłości spółki pod firmą PartnerBud S.A. w upadłości z siedzibą w Fugasówce (dalej: „Emitent”), publikuje w załączeniu (kliknij, aby ściągnąć) otrzymaną od Zarządu Emitenta treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 30.09.2020 r. wraz z informacją dotyczącą ilości ważnych głosów reprezentowanych na tym Walnym Zgromadzeniu oraz informacją o ilości akcji głosujących w sprawie każdej uchwały "za" "przeciw" oraz "wstrzymano się" (treść wszystkich uchwał stanowi załącznik do raportu).

Jednocześnie zgodnie z uzyskaną informacją Syndyk informuje, że do Uchwał nr 5 – 12, 15 oraz 17 – 22 zostały zgłoszone sprzeciwy. Informacja o zgłoszonych sprzeciwach do poszczególnych uchwał jest zawarta również w przekazanym załączniku do raportu pod treścią danej uchwały.

Syndyk Masy Upadłości PartnerBud S.A. w upadłości z siedzibą w Fugasówce [KRS:0000023958] uprzejmie informuje, że w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 9 września 2020 roku - MSiG 176/2020 (6066), poz. 45593 została opublikowana następująca informacja o ogłoszenie upadłości Spółki:

„Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 21.08.2020 roku, sygn. akt VIII GU 142/20, ogłosił upadłość: PartnerBud SA w Fugasówce, ul. Reja 4,
42-440 Ogrodzieniec, nr KRS 23958.

Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Marcina Kubiczka, nr licencji 244, adres biura: Katowice 40-028, ul. Francuska 34, oraz sędziów do pełnienia funkcji sędziego komisarza i zastępcy sędziego komisarza.

Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura, w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, to jest od dnia 9 września 2020 roku, albowiem informacja o powyższym została opublikowana w Monitorze Sądowym i Gospodarczym tegoż dnia - MSiG 176/2020 (6066), poz. 45593.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa.

Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 151/20.

Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego.

Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem”.

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia elektroniczną wersję obwieszczenia (kliknij w ikonkę poniżej):

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PartnerBud Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą Fugasówce na dzień 30 września 2020 r.

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu PartnerBud Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą Fugasówce

 

I.

Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

(art. 4022 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych)

Syndyk Masy Upadłości PartnerBud Spółka Akcyjna w upadłości informuje, że Zarząd PartnerBud Spółka Akcyjna w Fugasówce (dalej „Spółka”), na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych, art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, art. 4021 Kodeksu spółek handlowych i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 września 2020 roku, na godzinę 11.00, pod adresem siedziby Spółki: ul. Reja 4, Fugasówkak. Zawiercia, 42-440 Ogrodzieniec, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2019.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019.
 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

II.

Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

(art. 4022 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych)

A.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone
w postaci elektronicznej i powinno zostać przekazane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: wza@partner-bud.pl. Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na
18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany
w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie to następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

B.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny zostać przekazane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: wza@partner-bud.pl . Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

C.

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

D.

 1. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych
 2. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i liczby pełnomocników.
 3. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
 4. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
 5. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.
 6. Akcjonariusz, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
 7. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.
 8. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 9. Formularz pełnomocnictwa pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem: partner-bud.pl w zakładce Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenia.
 10. Akcjonariusz zawiadamiania Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poprzez wysłanie na następujący adres poczty elektronicznej Spółki wza@partner-bud.pl pełnomocnictwa w formacie PDF sporządzonego na formularzu pełnomocnictwa udostępnionego przez Spółkę i czytelnie podpisanego przez Akcjonariusza względnie osobę/osobyuprawnioną/uprawnione do reprezentacji W przypadku Akcjonariuszy, którym przepisy prawa przyznają osobowość prawną, wraz z pełnomocnictwem należy przesłać odpis aktualny z właściwego rejestru w formacie PDF. Powyższy sposób zawiadamiania ma na celu, jakkolwiek ograniczoną, identyfikację Akcjonariusza i jego pełnomocnika oraz ważnościpełnomocnictwa.
 11. AkcjonariuszponosiryzykozwiązanezdysponowaniemjegodanymiorazzawiadomieniemSpółkioudzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Akcjonariusz ponosi ryzyko związane z udzieleniem pełnomocnictwa i zawiadomieniem Spółki o jego udzieleniu w postaci elektronicznej w inny sposób niż wskazany w tym pkt
 12. Procedurę powyższą stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.
 13. Akcjonariusz lub pełnomocnik Akcjonariusza powinien legitymować się dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość i okazać taki dokument na każde żądanie Spółki lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 14. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.
 15. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby,
  o których mowa w zdaniu poprzedzającym przy zachowaniu warunków i zasad opisanych w pkt
  12 powyżej.

E.

Statut Spółki nie przewiduje uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

F.

Statut Spółki nie przewiduje wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

G.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

H.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

III.

Dzień rejestracji (Record date)

(art. 4021 Kodeksu spółek handlowych)

Dniem rejestracji zgodnie z art. 4061 Kodeksu spółek handlowych jest 14 września 2020 roku.

IV.

Informacja o prawie uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

(art. 4022 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych)

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na
16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w WalnymZgromadzeniu).

V.

Dostęp do dokumentacji i projektów uchwał

(art. 4022 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych)

Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał są dostępne w formie pisemnej pod adresem siedziby Spółki, to jest: ulica Reja 4, Fugasówka, 42-440 Ogrodzieniec, w Biurze Zarządu, w godzinach od 10.00 do 14.00 oraz w formie elektronicznej,
w formacie PDF na stronie internetowej Spółki: www.partner-bud.plw zakładce Relacje inwestorskie/WalneZgromadzenia.

VI.

Strona internetowa Spółki

(art. 4022 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych)

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są udostępnione pod następującym adresem strony internetowej Spółki: www.partner-bud.pl w zakładce Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

VII.

Zaświadczenie o uczestnictwie. Wykaz. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

(art. 4063 i art. 407 Kodeksu spółek handlowych)

 1. Na żądanie Akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa
  w Walnym Zgromadzeniu. Treść zaświadczenia określa art. 4063 3 Kodeksu spółek handlowych.
 2. Na żądanie Akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Przepisy o obrocie instrumentami finansowymi mogą wskazywać inne dokumenty równoważne zaświadczeniu, pod warunkiem, że podmiot wystawiający takie dokumenty został wskazany podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych dla Spółki, którym jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna w Warszawie.
 3. Listę Akcjonariuszy uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna w Warszawie zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
 4. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna w Warszawie sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na 12 (dwanaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna w Warszawie są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
 5. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna w Warszawie udostępnia Spółce wykaz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna w Warszawie wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na 6 (sześć) dni przed datą Walnego Zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna w Warszawie.
 6. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona pod adresem siedziby Spółki, to jest: ulica Reja 4, Fugasówka, 42-440 Ogrodzieniec,
  w Biurze Zarządu, od dnia 27 września 2020 r., to jest na 3 dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Jednocześnie załącza się dokumentację jak niżej (kliknij, aby pobrać):

Syndyk Masy Upadłości PartnerBud Spółka Akcyjna w upadłości

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia elektroniczny odpis zawiadomienia wierzycieli o ogłoszeniu upadłości (kliknij w ikonkę poniżej):

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia wzór zgłoszenia wierzytelności (kliknij w ikonkę poniżej):

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia skan postanowienia o ogłoszeniu upadłości (kliknij w ikonkę poniżej):

FORMULARZ KONTAKTOWY

Odpowiemy na podany adres e-mail lub nr telefonu.