Informacja wstępna w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika w osobie Stal-Met Nieczaj spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Skarbmierzu-Osiedle

 

Postanowieniem z dnia 08.01.2019 r. Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Stal-Met Nieczaj sp. z o.o. z siedzibą w Skarbmierzu-Osiedle (dalej: „Upadły”), wyznaczając Sędziego-komisarza w osobie SSR Liliany Krukowskiej, zastępcę Sędziego – komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Mirosława Kubiczka [numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 244]

 

Sąd upadłościowy wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 

Postępowanie upadłościowe toczy się obecnie pod sygn. akt V GUp 1/19.

 

Dalszych informacji dotyczących postępowania udziela się pod nr telefonu: (+48) 32 308 0000.DOKUMENTY, WZORY I INFORMACJE

Informacja syndyka masy upadłości o stanie postępowania upadłościowego według stanu na dzień 08 lipca 2021 r.

 

Syndyk masy upadłości uprzejmie informuje, iż w postępowaniu o sygnaturze akt V GUp 1/19 sporządził i w dniu 14 lipca 2020 r. przekazał do akt sprawy upadłościowej listę wierzytelności uwzględniającą także rozstrzygnięcia zastępcy syndyka masy upadłości w zakresie niektórych zgłoszeń, których to rozstrzygnięć zgodnie z Postanowieniem Sędziego komisarza z dnia 13 stycznia 2020 r. dokonał zastępca syndyka masy upadłości; ponadto w dniu 02 czerwca 2021 r. syndyk masy upadłości sporządził i przekazał do akt sprawy upadłościowej I. uzupełniającą listę wierzytelności.

Obecnie syndyk masy upadłości oczekuje na zakończenie postępowań sprzeciwowych co do listy wierzytelności.

Zawiadamia się również, iż do akt postępowania upadłościowego dłużnika Stal- Met Nieczaj sp. z o. o. w upadłości, syndyk masy upadłości przedłożył aktualizację opisu i oszacowania w zakresie wyceny udziałów w spółce Hakamore sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie [KRS: 0000643506], a ponadto do akt postępowania została przekazana wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Kościerzycach, gmina Lubsza, powiat Brzeg objęte KW nr OP1B/00042885/5 oraz KW nr OP1B/00042886/2 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Brzegu, Wydział V Ksiąg Wieczystych- które weszły w skład masy upadłości.

Ponadto wskazuje się, że trwa przygotowanie do sporządzenia licznych odrębnych planów podziału oraz I. częściowego planu podziału.

Syndyk masy upadłości uprzejmie informuje, iż:

 • w postępowaniu o sygnaturze akt V GUp 1/19 z dnia 13.01.2020 r. w przedmiocie ustanowienia zastępcy syndyka, na wniosek syndyka masy upadłości, Sędzia komisarz postanowił:
 1. na podstawie art. 159 ust. 1 i ust. 2 powołać zastępcę syndyka masy upadłości Stal- Met Nieczaj sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Skarbimierzu- Osiedle w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Mariusza Jedynaka nr licencji 565; przy czym określić zakres czynności zastępcy syndyka w ten sposób, że jest upoważniony i zobowiązany do rozpoznania i rozstrzygnięcia na liście wierzytelności:

a) zgłoszenia wierzytelności osobistej Mariusza Ferskiego (zw 106);

b) zgłoszenia wierzytelności złożonego przez Mariusza Ferskiego w imieniu i na rzecz Bio- Energia Chemia s.a. w upadłości (zw 131); z zastrzeżeniem, że zastępca syndyka będzie uprawniony do reprezentowania masy upadłości w toku instancji w wypadku wniesienia sprzeciwu do rozstrzygnięcia zastępcy syndyka lub zażalenia na rozstrzygnięcie sędziego komisarza w przedmiocie sprzeciwu;

 1. wyłączyć syndyka masy upadłości Marcina Kubiczka w zakresie czynności przewidzianych w punkcie 1. dla zastępcy syndyka masy upadłości;
 • w dniu 17 lutego 2020 r. przedłożył do akt postępowania upadłościowego opis i oszacowanie części majątku upadłego, który to opis dotyczy następujących nieruchomości, znajdujących się w:
 1. Brzegu, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze: OP1B/00024822/4;
 2. Oławie, dla której Sąd Rejonowy w Oławie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze: WR1O/00016926/6;
 3. Lubawce, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze: JG1K/00020067/2;
 4. Kutnie, dla której Sąd Rejonowy w Kutnie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze: LD1K/00054622/1;
 5. Zabrzu, dla której Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgi Wieczyste o numerach: GL1Z/00027026/6, GL1Z/00011813/5, GL1Z/00001379/7, GL1Z/00011778/7;
 • w dniu 10.03.2020 r. przedłożył kolejno:
 1. wycenę udziałów Hakamore sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [KRS nr: 0000643506]; w skład której wchodzą atrakcyjne nieruchomości inwestycyjne położone w centrum Łodzi, przy ul. Wróblewskiego 26;
 2. wycenę nieruchomości gruntowej w użytkowaniu wieczystym, o łącznej powierzchni 108,6932 ha, położonej w Rudzie Śląskiej – Halembie oraz Mikołowie [GL1S/41216/4, GL1S/48180/1, GL1S/2266/4, GL1S/51745/4, KA1M/74035/7, KA1M/74823/8] oraz nieruchomości gruntowej w użytkowaniu wieczystym oraz w części we własności, o łącznej powierzchni 46,0989 ha, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, położonej w Rudzie Śląskiej- Halembie [GL1S/48091/0, GL1S/9937/8, GL1S/15279/2, GL1S/51655/6, GL1S/51656/3, GL1S/48092/7, GL1S/7159/6, GL1S/7852/4, GL1S/48090/3].

Czynności sprzedażowe zaplanowane są na III./IV. kwartał 2020 r.

syndyk masy upadłości
Marcin Mirosław Kubiczek
/kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny- licencja nr 244/

Syndyk masy upadłości uprzejmie informuje, iż:

 • w dniu 18.04.2019 r. uprawomocniło się Postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości
  i brak jest podstaw do umorzenia postępowania upadłościowego;
 • został złożony szereg wniosków do Sędziego komisarza postępowania w przedmiocie stwierdzenia bezskuteczności działań Upadłego na przedpolu ogłoszenia upadłości;
 • otrzymał zgodę Rady Wierzycieli na dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa Upadłego;
 • lista wierzytelności zostanie przedstawiona do końca bieżącego roku, albowiem Sędzia komisarz wyznaczył rozprawę̨ na listopad 2019 r. celem przeprowadzenia dowodów mogących mieć ewentualny wpływ na rozstrzygnięcia zgłoszeń wierzytelności;
 • przewiduje się rozpoczęcie likwidacji masy upadłości pod koniec bieżącego roku.

Z wyrazami szacunku,
syndyk masy upadłości 
Marcin Mirosław Kubiczek

Poniżej syndyk masy upadłości spółki Stal-Met Nieczaj spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Skarbmierzu-Osiedle udostępnia elektroniczny odpis zawiadomienia wierzycieli upadłego (kliknij w ikonkę poniżej):

Poniżej syndyk masy upadłości spółki Stal-Met Nieczaj spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Skarbmierzu-Osiedle udostępnia wzór zgłoszenia wierzytelności (kliknij w ikonkę poniżej): .

FORMULARZ KONTAKTOWY

Odpowiemy na podany adres e-mail lub nr telefonu.