Informacja wstępna w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika w osobie Stal-Met Nieczaj spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Skarbmierzu-Osiedle

 

Postanowieniem z dnia 08.01.2019 r. Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Stal-Met Nieczaj sp. z o.o. z siedzibą w Skarbmierzu-Osiedle (dalej: „Upadły”), wyznaczając Sędziego-komisarza w osobie SSR Liliany Krukowskiej, zastępcę Sędziego – komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Mirosława Kubiczka [numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 244]

 

Sąd upadłościowy wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 

Postępowanie upadłościowe toczy się obecnie pod sygn. akt V GUp 1/19.

 

Dalszych informacji dotyczących postępowania udziela się pod nr telefonu: (+48) 32 308 0000.DOKUMENTY, WZORY I INFORMACJE

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI STAL-MET NIECZAJ SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
[KRS: 0000573638]

Syndyk masy upadłości STAL-MET Nieczaj sp. z o.o. w upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych do sygn. akt V GUp 1/19, na podstawie uchwały Rady Wierzycieli z dnia 8 lipca 2022 r.:

zaprasza do składania ofert nabycia od masy upadłości:

 1. Prawa własności niezabudowanych nieruchomości położonych w Kościerzycach na które składają się prawo własności nieruchomości, dla której prowadzona jest KW nr OP1B/00042885/5 i udział wynoszący 6/15 nieruchomości, dla której prowadzona jest KW nr OP1B/00042886/2 wchodzącej w skład masy upadłości, położonej w Kościerzycach, objętej opisem i oszacowaniem sporządzonym przez biegłego Jarosława Jaromina w dniu 30.06.2021 r., zgodnie z którym wartość rynkowa Nieruchomości Kościerzyce wynosi 463 880,00 zł netto (czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100), a wartość rynkowa dla wymuszonej sprzedaży wynosi 371.104 zł netto (trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sto cztery złote 00/100),
 2. Cena wywoławcza Nieruchomości Kościerzyce wynosi 50% (pięćdziesiąt procent) wartości rynkowej dla wymuszonej sprzedaży (netto), to jest: 185 552,00 zł netto (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote 00/100).

 Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

 1. sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert- pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu [zamieszczonego na stronie stal-met.kubiczekm.com] może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 2. warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości prowadzony w Mikołowskim Banku Spółdzielczym o numerze: 26 8436 0003 0000 0026 8337 0001 w nieprzekraczalnym terminie do 22.09.2022 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy upadłości kwotą wadium najpóźniej w dniu 22 września 2022 roku.
 3. Wadium wynosi 18 555,20 zł (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 20/100). (netto) Wpłata może być dokonana wyłącznie przelewem z rachunku bankowego oferenta. W tytule przelewu należy wskazać: wadium do oferty zakupu Nieruchomości Kościerzyce.
 4. Oferty mogą być składane wyłącznie łącznie na nieruchomość objętą KW nr OP1B/00042885/5 i udział w nieruchomości objętej KW nr OP1B/00042886/2.

Tryb składania ofert:

 1. Oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 23 września 2022 roku, godz. 16.00 w Biurze Syndyka w Chorzowie (41-506) przy ul. Działkowej 8 w godzinach pracy Biura Syndyka (bieżącą informację o godzinach pracy Biura Syndyka można uzyskać pod numerem telefonu + 48 32 308 0000). W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Syndyka.

Konkurs ofert:

 1. Otwarcie ofert nastąpi 23 września 2022 roku o godz. 16.15 w Biurze Syndyka przy ul. Działkowej 8 w Chorzowie, przez Syndyka w obecności, co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert (dalej „Komisja Konkursowa”).

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.

Jednocześnie syndyk masy upadłości przedstawia:

 Marcin Mirosław Kubiczek

/kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny- licencja nr 244/

 

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI STAL-MET NIECZAJ SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
[KRS: 0000573638]

Syndyk masy upadłości STAL-MET Nieczaj sp. z o.o. w upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych do sygn. akt V GUp 1/19, na podstawie uchwały Rady Wierzycieli z dnia 4 lutego 2022 r.:

zaprasza do składania ofert nabycia od masy upadłości:

 1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, na które składają się prawo własności nieruchomości, dla której prowadzona jest KW nr OP1B/00042885/5 i udział wynoszący 6/15 nieruchomości, dla której prowadzona jest KW nr OP1B/00042886/2 wchodzącej w skład masy upadłości, położonej w Kościerzycach, objętej opisem i oszacowaniem sporządzonym przez biegłego Jarosława Jaromina w dniu 30.06.2021 r., zgodnie z którym wartość rynkowa Nieruchomości Kościerzyce wynosi 463.880,00 zł netto (czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100), a wartość rynkowa dla wymuszonej sprzedaży wynosi 371.104 zł netto (trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sto cztery złote 00/100),
 2. Cena wywoławcza Nieruchomości Kościerzyce wynosi 75% (siedemdziesiąt pięć procent) wartości rynkowej dla wymuszonej sprzedaży, to jest: 278.328,00 zł netto (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych 00/100).

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

 1. sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert- pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu [zamieszczonego na stronie stal-met.kubiczekm.com] może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 2. warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości prowadzony w Mikołowskim Banku Spółdzielczym o numerze: 26 8436 0003 0000 0026 8337 0001 w nieprzekraczalnym terminie do 21.04.2022 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy upadłości kwotą wadium najpóźniej w dniu 21 kwietnia 2022 roku.
 3. Wadium wynosi 27 832,80 zł (dwadzieścia siedem tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote 80/100) (netto) niezależnie od tego czy oferta obejmuje wszystkie Nieruchomości Kościerzyce czy wyodrębniona część. Wpłata może być dokonana wyłącznie przelewem z rachunku bankowego oferenta. W tytule przelewu należy wskazać: wadium do oferty zakupu Nieruchomości Kościerzyce.
 4. Oferty mogą być składane wyłącznie łącznie na nieruchomość objętą KW nr OP1B/00042885/5 i udział w nieruchomości objętej KW nr OP1B/00042886/2.

Tryb składania ofert: 

 1. Oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 22 kwietnia 2022 roku, godz. 16.00 w Biurze Syndyka w Chorzowie (41-506) przy ul. Działkowej 8 w godzinach pracy Biura Syndyka (bieżącą informację o godzinach pracy Biura Syndyka można uzyskać pod numerem telefonu + 48 32 308 0000). W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Syndyka.

Konkurs ofert: 

 1. Otwarcie ofert nastąpi 22 kwietnia 2022 roku o godz. 16.15 w Biurze Syndyka przy ul. Działkowej 8 w Chorzowie, przez Syndyka w obecności, co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert (dalej „Komisja Konkursowa”).

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.

Jednocześnie syndyk masy upadłości przedstawia:

Marcin Mirosław Kubiczek

/kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny- licencja nr 244/

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI STAL-MET NIECZAJ SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
[KRS: 0000573638]

Syndyk masy upadłości STAL-MET Nieczaj sp. z o.o. w upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych do sygn. akt V GUp 1/19, na podstawie uchwały Rady Wierzycieli z dnia 5 października 2021 r.:

zaprasza do składania ofert nabycia od masy upadłości:

 1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, na które składają się prawo własności nieruchomości, dla której prowadzona jest KW nr OP1B/00042885/5 i udział wynoszący 6/15 nieruchomości, dla której prowadzona jest KW nr OP1B/00042886/2 wchodzącej w skład masy upadłości, położonej w Kościerzycach, objętej opisem i oszacowaniem sporządzonym przez biegłego Jarosława Jaromina w dniu 30.06.2021 r., zgodnie z którym wartość rynkowa Nieruchomości Kościerzyce wynosi 463.880 zł netto (czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100), a wartość rynkowa dla wymuszonej sprzedaży wynosi 371.104 zł netto (trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sto cztery złote 00/100),
 2. Cena wywoławcza Nieruchomości Kościerzyce wynosi 100% (sto procent) wartości rynkowej dla wymuszonej sprzedaży, to jest: 371.104 zł netto (trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sto cztery złote 00/100).

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

 1. sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert- pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu [zamieszczonego na stronie stal-met.kubiczekm.com] może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 2. warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości prowadzony w Mikołowskim Banku Spółdzielczym o numerze: 26 8436 0003 0000 0026 8337 0001 w nieprzekraczalnym terminie do 08.12.2021 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy upadłości kwotą wadium najpóźniej w dniu 8 grudnia 2021 roku.
 3. Wadium wynosi 37.110,40 zł (trzydzieści siedem tysięcy sto dziesięć złotych 40/100).

Tryb składania ofert:

 1. Oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 9 grudnia 2021 roku, godz. 16.00 w Biurze Syndyka w Chorzowie (41-506) przy ul. Działkowej 8 w godzinach pracy Biura Syndyka (bieżącą informację o godzinach pracy Biura Syndyka można uzyskać pod numerem telefonu + 48 32 308 0000). W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Syndyka.

Konkurs ofert:

 1. Otwarcie ofert nastąpi 9 grudnia 2021 roku o godz. 16.15 w Biurze Syndyka przy ul. Działkowej 8 w Chorzowie przez Syndyka w obecności, co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert (dalej „Komisja Konkursowa”).

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.

Jednocześnie syndyk masy upadłości przedstawia Uchwałę Rady wierzycieli w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż [kliknij tutaj, aby ściągnąć], zarządzenie syndyka masy upadłości [kliknij tutaj, aby ściągnąć], regulamin przetargu [kliknij tutaj, aby ściągnąć] wraz z załącznikami [1] [2] oraz operat szacunkowy nieruchomości [kliknij tutaj, aby ściągnąć].

 

 

 

 

Informacja syndyka masy upadłości o stanie postępowania upadłościowego według stanu na dzień 08 lipca 2021 r.

 

Syndyk masy upadłości uprzejmie informuje, iż w postępowaniu o sygnaturze akt V GUp 1/19 sporządził i w dniu 14 lipca 2020 r. przekazał do akt sprawy upadłościowej listę wierzytelności uwzględniającą także rozstrzygnięcia zastępcy syndyka masy upadłości w zakresie niektórych zgłoszeń, których to rozstrzygnięć zgodnie z Postanowieniem Sędziego komisarza z dnia 13 stycznia 2020 r. dokonał zastępca syndyka masy upadłości; ponadto w dniu 02 czerwca 2021 r. syndyk masy upadłości sporządził i przekazał do akt sprawy upadłościowej I. uzupełniającą listę wierzytelności.

Obecnie syndyk masy upadłości oczekuje na zakończenie postępowań sprzeciwowych co do listy wierzytelności.

Zawiadamia się również, iż do akt postępowania upadłościowego dłużnika Stal- Met Nieczaj sp. z o. o. w upadłości, syndyk masy upadłości przedłożył aktualizację opisu i oszacowania w zakresie wyceny udziałów w spółce Hakamore sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie [KRS: 0000643506], a ponadto do akt postępowania została przekazana wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Kościerzycach, gmina Lubsza, powiat Brzeg objęte KW nr OP1B/00042885/5 oraz KW nr OP1B/00042886/2 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Brzegu, Wydział V Ksiąg Wieczystych- które weszły w skład masy upadłości.

Ponadto wskazuje się, że trwa przygotowanie do sporządzenia licznych odrębnych planów podziału oraz I. częściowego planu podziału.

Syndyk masy upadłości uprzejmie informuje, iż:

 • w postępowaniu o sygnaturze akt V GUp 1/19 z dnia 13.01.2020 r. w przedmiocie ustanowienia zastępcy syndyka, na wniosek syndyka masy upadłości, Sędzia komisarz postanowił:
 1. na podstawie art. 159 ust. 1 i ust. 2 powołać zastępcę syndyka masy upadłości Stal- Met Nieczaj sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Skarbimierzu- Osiedle w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Mariusza Jedynaka nr licencji 565; przy czym określić zakres czynności zastępcy syndyka w ten sposób, że jest upoważniony i zobowiązany do rozpoznania i rozstrzygnięcia na liście wierzytelności:

a) zgłoszenia wierzytelności osobistej Mariusza Ferskiego (zw 106);

b) zgłoszenia wierzytelności złożonego przez Mariusza Ferskiego w imieniu i na rzecz Bio- Energia Chemia s.a. w upadłości (zw 131); z zastrzeżeniem, że zastępca syndyka będzie uprawniony do reprezentowania masy upadłości w toku instancji w wypadku wniesienia sprzeciwu do rozstrzygnięcia zastępcy syndyka lub zażalenia na rozstrzygnięcie sędziego komisarza w przedmiocie sprzeciwu;

 1. wyłączyć syndyka masy upadłości Marcina Kubiczka w zakresie czynności przewidzianych w punkcie 1. dla zastępcy syndyka masy upadłości;
 • w dniu 17 lutego 2020 r. przedłożył do akt postępowania upadłościowego opis i oszacowanie części majątku upadłego, który to opis dotyczy następujących nieruchomości, znajdujących się w:
 1. Brzegu, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze: OP1B/00024822/4;
 2. Oławie, dla której Sąd Rejonowy w Oławie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze: WR1O/00016926/6;
 3. Lubawce, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze: JG1K/00020067/2;
 4. Kutnie, dla której Sąd Rejonowy w Kutnie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze: LD1K/00054622/1;
 5. Zabrzu, dla której Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgi Wieczyste o numerach: GL1Z/00027026/6, GL1Z/00011813/5, GL1Z/00001379/7, GL1Z/00011778/7;
 • w dniu 10.03.2020 r. przedłożył kolejno:
 1. wycenę udziałów Hakamore sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [KRS nr: 0000643506]; w skład której wchodzą atrakcyjne nieruchomości inwestycyjne położone w centrum Łodzi, przy ul. Wróblewskiego 26;
 2. wycenę nieruchomości gruntowej w użytkowaniu wieczystym, o łącznej powierzchni 108,6932 ha, położonej w Rudzie Śląskiej – Halembie oraz Mikołowie [GL1S/41216/4, GL1S/48180/1, GL1S/2266/4, GL1S/51745/4, KA1M/74035/7, KA1M/74823/8] oraz nieruchomości gruntowej w użytkowaniu wieczystym oraz w części we własności, o łącznej powierzchni 46,0989 ha, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, położonej w Rudzie Śląskiej- Halembie [GL1S/48091/0, GL1S/9937/8, GL1S/15279/2, GL1S/51655/6, GL1S/51656/3, GL1S/48092/7, GL1S/7159/6, GL1S/7852/4, GL1S/48090/3].

Czynności sprzedażowe zaplanowane są na III./IV. kwartał 2020 r.

syndyk masy upadłości
Marcin Mirosław Kubiczek
/kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny- licencja nr 244/

Syndyk masy upadłości uprzejmie informuje, iż:

 • w dniu 18.04.2019 r. uprawomocniło się Postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości
  i brak jest podstaw do umorzenia postępowania upadłościowego;
 • został złożony szereg wniosków do Sędziego komisarza postępowania w przedmiocie stwierdzenia bezskuteczności działań Upadłego na przedpolu ogłoszenia upadłości;
 • otrzymał zgodę Rady Wierzycieli na dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa Upadłego;
 • lista wierzytelności zostanie przedstawiona do końca bieżącego roku, albowiem Sędzia komisarz wyznaczył rozprawę̨ na listopad 2019 r. celem przeprowadzenia dowodów mogących mieć ewentualny wpływ na rozstrzygnięcia zgłoszeń wierzytelności;
 • przewiduje się rozpoczęcie likwidacji masy upadłości pod koniec bieżącego roku.

Z wyrazami szacunku,
syndyk masy upadłości 
Marcin Mirosław Kubiczek

Poniżej syndyk masy upadłości spółki Stal-Met Nieczaj spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Skarbmierzu-Osiedle udostępnia elektroniczny odpis zawiadomienia wierzycieli upadłego (kliknij w ikonkę poniżej):

Poniżej syndyk masy upadłości spółki Stal-Met Nieczaj spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Skarbmierzu-Osiedle udostępnia wzór zgłoszenia wierzytelności (kliknij w ikonkę poniżej): .

FORMULARZ KONTAKTOWY

Odpowiemy na podany adres e-mail lub nr telefonu.