Informacja wstępna w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika w osobie Stal-Met Nieczaj spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Skarbmierzu-Osiedle

 

Postanowieniem z dnia 08.01.2019 r. Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Stal-Met Nieczaj sp. z o.o. z siedzibą w Skarbmierzu-Osiedle (dalej: „Upadły”), wyznaczając Sędziego-komisarza w osobie SSR Liliany Krukowskiej, zastępcę Sędziego – komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Mirosława Kubiczka [numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 244]

 

Sąd upadłościowy wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 

Postępowanie upadłościowe toczy się obecnie pod sygn. akt V GUp 1/19.

 

Dalszych informacji dotyczących postępowania udziela się pod nr telefonu: (+48) 32 308 0000.DOKUMENTY, WZORY I INFORMACJE

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI STAL-MET NIECZAJ SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W SKARBIMIERZU-OSIEDLE [KRS: 0000573638]

Syndyk masy upadłości STAL-MET Nieczaj sp. z o.o. w upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych do sygn. akt V GUp 1/19, na podstawie uchwały Rady Wierzycieli z dnia 05 marca 2021 r.:

zaprasza do składania ofert nabycia od masy upadłości:

 • prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości, położonej w Brzegu przy ul. Błonie 9, dla którego prowadzona jest KW nr OP1B/00024822/4, które to prawo objęte zostało Opisem i oszacowaniem sporządzonym przez biegłego Jarosława Jaromina w dniu 17.02.2020 r.

Cena wywoławcza nieruchomości zlokalizowanej w Brzegu wynosi 75% (siedemdziesiąt pięć) wartości rynkowej dla wymuszonej sprzedaży, to jest: 219.600 zł netto (dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset złotych 00/100).

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

 1. sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert- pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu [zamieszczonego na stronie stal-met.kubiczekm.com] może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 2. warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości prowadzony w Banku MBS o numerze: 26 84360003 0000 0026 8337 0001, w nieprzekraczalnym terminie do 21 kwietnia 2021 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy upadłości kwotą wadium najpóźniej w dniu 21 kwietnia 2021 roku;
 3. wadium wynosi 29.280 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100).

Tryb składania ofert:

 1. oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim
  w terminie do dnia 22 kwietnia 2021 roku, do godz. 12:00 w Biurze Syndyka
  w Chorzowie (41-506) przy ul. Działkowej 8. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Syndyka.

Konkurs ofert:

 1. otwarcie ofert nastąpi 22 kwietnia 2021 roku o godz. 12.15 w Biurze Syndyka przy
  Działkowej 8 w Chorzowie, przez Syndyka w obecności, co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.

Jednocześnie syndyk masy upadłości przedstawia (kliknij, aby ściągnąć): regulamin przetargu wraz z załącznikami [1] [2], a także uchwałę Rady Wierzycieli oraz wycenę nieruchomości i wyciąg z opisu i oszacowania.

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI STAL-MET NIECZAJ SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W SKARBIMIERZU-OSIEDLE [KRS: 0000573638] 

Syndyk masy upadłości STAL-MET Nieczaj sp. z o.o. w upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych do sygn. akt V GUp 1/19, na podstawie uchwały Rady Wierzycieli z dnia 05 marca 2021 r.:

zaprasza do składania ofert nabycia od masy upadłości:

 • koparki marki Hyundai Robex-320 NLC-9, oznaczonej indywidualizującym numerem PIN HHKHZ901AC0000303, rok produkcji 2012 (bez wyposażania dodatkowego). będącej przedmiotem opisu i oszacowania sporządzonego przez biegłego Jarosława Jaromina w dniu 03.06.2020 r.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 100% (sto) wartości rynkowej dla wymuszonej sprzedaży, to jest: 172.742,00 zł netto (sto siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści dwa złote 00/100).

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

 1. sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert- pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu [zamieszczonego na stronie stal-met.kubiczekm.com] może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 2. warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości prowadzony w Banku MBS o numerze: 26 84360003 0000 0026 8337 0001, w nieprzekraczalnym terminie do 21 kwietnia 2021 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy upadłości kwotą wadium najpóźniej w dniu 21 kwietnia 2021 roku;
 3. wadium wynosi 17.274,20 zł (siedemnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące 20/100)

Tryb składania ofert:

 1. oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim
  w terminie do dnia 22 kwietnia 2021 roku, do godz. 12:00 w Biurze Syndyka w Chorzowie (41-506) przy ul. Działkowej 8. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Syndyka.

Konkurs ofert:

 1. otwarcie ofert nastąpi 22 kwietnia 2021 roku o godz. 12.15 w Biurze Syndyka przy Działkowej 8 w Chorzowie, przez Syndyka w obecności, co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert.

Wszelkie informacje na temat ruchomości objętej niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.

Jednocześnie syndyk masy upadłości przedstawia (kliknij, aby ściągnąć):

 1. wycenę przedmiotu oferty
 2. uchwałę Rady Wierzycieli w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż
 3. regulamin sprzedaży wraz z załącznikami [1] [2].

Marcin Mirosław Kubiczek

/kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny- licencja nr 244/

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI STAL-MET NIECZAJ SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W SKARBIMIERZU-OSIEDLE [KRS: 0000573638]

Syndyk masy upadłości STAL-MET Nieczaj sp. z o.o. w upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych do sygn. akt V GUp 1/19, na podstawie uchwały Rady Wierzycieli z dnia 27 listopada 2020 r. zaprasza do składania ofert nabycia od masy upadłości:

• prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości, położonej w Kutnie, przy ul. Mickiewicza 33, wraz z odrębnym prawem własności budowli na niej posadowionej, dla którego prowadzona jest KW nr LD1K/00054622/1, które to prawo objęte zostało Opisem i oszacowaniem sporządzonym przez biegłego Jarosława Jaromina w dniu 17.02.2020 r., której wartość rynkowa wynosi 137.000 zł netto (sto trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100), a wartość rynkowa dla wymuszonej sprzedaży wynosi 96.000 zł netto (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100).

Cena wywoławcza nieruchomości zlokalizowanej w Kutnie to wartość przyjęta dla wymuszonej sprzedaży, tj.: 96.000 zł netto (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100).

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

 1. sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert- pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu [zamieszczonego na stronie [www.stal-met.kubiczekm.com]](www.stal-met.kubiczekm.com]) może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 2. warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości prowadzony w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 78 1090 1186 0000 0001 4150 6015, w nieprzekraczalnym terminie do 28 stycznia 2021 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy upadłości kwotą wadium najpóźniej w dniu 28 stycznia 2021 roku;
 3. wadium wynosi 9.600 zł (dziewięć tysięcy sześćset złotych 00/100).
 4. Tryb składania ofert: oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 29 stycznia 2021 roku, do godz. 12:00 w Biurze Syndyka w Katowicach (40- 028) przy ul. Francuskiej 34 V p. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Syndyka.
 5. Konkurs ofert: otwarcie ofert nastąpi 29 stycznia 2021 roku o godz. 12.15 w Biurze Syndyka przy ul. Francuskiej 34 w Katowicach, przez Syndyka w obecności, co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.

Jednocześnie syndyk masy upadłości przedstawia (kliknij, aby ściągnąć): regulamin przetargu wraz z załącznikami [1] [2], a także uchwałę Rady Wierzycieli z dnia 27 listopada 2020 r. oraz wycenę nieruchomości.

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI STAL-MET NIECZAJ SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W SKARBIMIERZU-OSIEDLE [KRS: 0000573638]

Syndyk masy upadłości STAL-MET Nieczaj sp. z o.o. w upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych do sygn. akt V GUp 1/19, na podstawie uchwały Rady Wierzycieli z dnia 27 listopada 2020 r. zaprasza do składania ofert nabycia od masy upadłości:

• prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Zabrzu przy ul. Wandy 10, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr GL1Z/00027026/6;
• prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Zabrzu przy ul. Śląskiej, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr GL1Z/00011813/5;
• prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Zabrzu przy ul. Śląskiej, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr GL1Z/000001379/7;
• prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Zabrzu przy ul. Śląskiej, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr GL1Z/00011778/7
(sprzedawanych łącznie, jako „nieruchomość”);

które to prawa objęte zostały Opisem i oszacowaniem sporządzonym przez biegłego Jarosława Jaromina w dniu 17.02.2020 r., której wartość rynkowa wynosi 302.000 zł netto (trzysta dwa tysiące złotych 00/100), a wartość rynkowa dla wymuszonej sprzedaży wynosi 241.600 zł netto (dwieście czterdzieści jeden tysięcy sześćset 00/100).

Cena wywoławcza nieruchomości to wartość przyjęta dla wymuszonej sprzedaży, tj.: 241.600 zł netto (dwieście czterdzieści jeden tysięcy sześćset 00/100).

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

 1. sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert- pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu [zamieszczonego na stronie [www.stal-met.kubiczekm.com]](www.stal-met.kubiczekm.com]) może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 2. warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości prowadzony w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 78 1090 1186 0000 0001 4150 6015, w nieprzekraczalnym terminie do 28 stycznia 2021 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy upadłości kwotą wadium najpóźniej w dniu 28 stycznia 2021 roku;
 3. wadium wynosi 24.160 zł (dwadzieścia jeden tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 00/100).
 4. Tryb składania ofert: oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 29 stycznia 2021 roku, do godz. 12:00 w Biurze Syndyka w Katowicach (40- 028) przy ul. Francuskiej 34 V p. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Syndyka.
 5. Konkurs ofert: otwarcie ofert nastąpi 29 stycznia 2021 roku o godz. 12.15 w Biurze Syndyka przy ul. Francuskiej 34 w Katowicach, przez Syndyka w obecności, co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.

Jednocześnie syndyk masy upadłości przedstawia (kliknij, aby ściągnąć): regulamin przetargu wraz z załącznikami [1] [2], a także uchwałę Rady Wierzycieli z dnia 27 listopada 2020 r. oraz wycenę nieruchomości.

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI STAL-MET NIECZAJ SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W SKARBIMIERZU-OSIEDLE [KRS: 0000573638]

Syndyk masy upadłości STAL-MET Nieczaj sp. z o.o. w upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych do sygn. akt V GUp 1/19, na podstawie uchwały Rady Wierzycieli z dnia 27 listopada 2020 r. zaprasza do składania ofert nabycia od masy upadłości:

• prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości, położonej w Brzegu przy ul. Błonie 9, dla którego prowadzona jest KW nr OP1B/00024822/4, które to prawo objęte zostało Opisem i oszacowaniem sporządzonym przez biegłego Jarosława Jaromina w dniu 17.02.2020 r., której wartość rynkowa wynosi 366.000 zł netto (trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100), a wartość rynkowa dla wymuszonej sprzedaży wynosi 292.800 zł netto (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych 00/100).
Cena wywoławcza nieruchomości zlokalizowanej w Brzegu to wartość przyjęta dla wymuszonej sprzedaży, tj.: 292.800 zł netto (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych 00/100).

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

 1. sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert- pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu [zamieszczonego na stronie [www.stal-met.kubiczekm.com]](www.stal-met.kubiczekm.com]) może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 2. warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości prowadzony w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 78 1090 1186 0000 0001 4150 6015, w nieprzekraczalnym terminie do 28 stycznia 2021 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy upadłości kwotą wadium najpóźniej w dniu 28 stycznia 2021 roku;
 3. wadium wynosi 29.280 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100).
 4. Tryb składania ofert: oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 29 stycznia 2021 roku, do godz. 12:00 w Biurze Syndyka w Katowicach (40- 028) przy ul. Francuskiej 34 V p. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Syndyka.
 5. Konkurs ofert: otwarcie ofert nastąpi 29 stycznia 2021 roku o godz. 12.15 w Biurze Syndyka przy ul. Francuskiej 34 w Katowicach, przez Syndyka w obecności, co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.

Jednocześnie syndyk masy upadłości przedstawia (kliknij, aby ściągnąć): regulamin przetargu wraz z załącznikami [1] [2], a także uchwałę Rady Wierzycieli z dnia 27 listopada 2020 r. oraz wycenę nieruchomości.

TREŚĆ: OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI STAL-MET NIECZAJ SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W SKARBIMIERZU-OSIEDLE [KRS: 0000573638]

Syndyk masy upadłości STAL-MET Nieczaj sp. z o.o. w upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych do sygn. akt V GUp 1/19, na podstawie uchwały Rady Wierzycieli z dnia 06 listopada 2020 r., zmienionej uchwałą Rady Wierzycieli z dnia 04 grudnia 2020 r.:
zaprasza do składania ofert nabycia od masy upadłości:

• 60.100 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sto) udziałów w Hakamore sp. z o.o. w upadłości, KRS: 0000643506, dalej („Udziały”), względem których Sędzia komisarz prawomocnym postanowieniem z dnia 28.03.2019 r. określił ich obowiązek zwrotu do masy upadłości, które to zostały objęte wyceną sporządzoną przez biegłego Jarosława Jaromina.

Cena wywoławcza za udziały Hakamore zgodnie z uchwałą Rady Wierzycieli nr 1/11/2020 wynosi 100% wartości udziałów liczone od wskazanej w opisie i oszacowaniu udziałów sporządzonym przez biegłego Jarosława Jaromina z dnia 05.03.2020 r. „wartości rynkowej dla wymuszonej sprzedaży” czyli 1 450 000,00 PLN netto (słownie jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

 1. sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert- pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu [zamieszczonego na stronie [www.stal-met.kubiczekm.com] może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 2. warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości prowadzony w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 78 1090 1186 0000 0001 4150 6015, w nieprzekraczalnym terminie do 22.12.2020 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy upadłości kwotą wadium najpóźniej w dniu 22 grudnia 2020 roku;
 3. wadium wynosi 145 000,00 PLN (sto czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100).
Tryb składania ofert:
 4. oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim
w terminie do dnia 23 grudnia 2020 roku, do godz. 16:00 w Biurze Syndyka
w Katowicach (40- 028) przy ul. Francuskiej 34 V p. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Syndyka.
Konkurs ofert:
 5. otwarcie ofert nastąpi 23 grudnia 2020 roku o godz. 16:15 w Biurze Syndyka przy ul. Francuskiej 34 V. p. w Katowicach przez Syndyka w obecności, co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert (dalej: „Komisja Konkursowa”).

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.

Jednocześnie syndyk masy upadłości przedstawia (kliknij, aby ściągnąć): regulamin przetargu wraz z załącznikami [1] [2], a także uchwałę Rady Wierzycieli z dnia 6 listopada 2020 r., uchwałę Rady Wierzycieli z dnia 4 grudnia 2020 r. oraz wycenę udziałów.

Syndyk masy upadłości Stal- Met Nieczaj sp. z o.o. w upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział
V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych do sygn. akt V GUp 1/19 w związku z postanowieniem Sędziego komisarza z dnia 28.03.2019 r. oraz postanowieniem Sądu upadłościowego z dnia 09.10.2019 r. w przedmiocie uznania za bezskuteczną względem masy upadłości umowy przeniesienia własności nieruchomości z dnia 12.10.2018 r. zawartej przez upadłego ze spółką pod firmą: Halemba Rekultywacja sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej [KRS: 000749146], jak również na podstawie uchwał Rady Wierzycieli  z dnia 8 września 2020 r. w  sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości w drodze pisemnego konkursu ofert z dodatkową aukcją wraz z zatwierdzeniem Regulaminu sprzedaży oraz przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej „PU”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej „Kc”) zaprasza do negocjacji warunków nabycia od masy upadłości nieruchomości (dalej łącznie „Nieruchomości Halemba”):

Przedmiotem sprzedaży jest Nieruchomość Halemba objęta Opisem i oszacowaniem sporządzonym przez biegłego Jarosława Jaromina w dniu 09.03.2020 r. wartość rynkowa Nieruchomości Halemba wynosi 21 741 000,00 PLN netto (dwadzieścia jeden milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy złotych 00/100), a wartość rynkowa dla wymuszonej sprzedażywynosi 16 305 750,00 PLN netto (szesnaście milionów trzysta pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).

Cena wywoławcza Nieruchomości Halemba wynosi 100% (sto procent) wartości rynkowej dla wymuszonej sprzedaży, to jest: 16 305 750,00 PLN netto (szesnaście milionów trzysta pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).

Jednocześnie Syndyk masy upadłości Stal- Met Nieczaj sp. z o.o. w upadłości wskazuje, iż dopuszcza się sprzedaż nieruchomości w postaci wyodrębnionych części wskazanych w streszczeniu opisu i oszacowania sporządzonego przez biegłego Jarosława Jaromina w dniu 09.03.2020 r., to jest:

 • nieruchomości położone w Rudzie Śląskiej Halembie oraz Mikołowie (odpady) objęte księgami wieczystymi GL1S/41216/4; GL1S/48180/1; GL1S/2266/4; GL1S/51745/4; KA1M/74035/7; KA1M/74823/8;(dalej „Część I”)wartość rynkowaHalemba Część I wynosi 10 965 000,00 PLN netto (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), natomiast wartość rynkowa dla wymuszonej sprzedaży wynosi 8 223 750,00 PLN netto (osiem milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).

Cena wywoławcza dla Halemba Część I wynosi 110 % (sto dziesięć procent) wartości rynkowej dla wymuszonej sprzedaży to jest 9 046 125,00 PLN netto (dziewięć milionów czterdzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych 00/100).

 • nieruchomości położone w Rudzie Śląskiej Halembie (fotowoltaika) objęte księgami wieczystymi GL1S/48091/0; GL1S/9937/8; GL1S/15279/2; GL1S/51655/6; GL1S/51656/3; GL1S/48092/7; GL1S/7159/6; GL1S/7852/4; GL1S/48090/3 (dalej „Halemba Część II”) wartość rynkowa Halemba Część II wynosi 10 776 000,00 PLN netto (dziesięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100), natomiast wartość rynkowa dla wymuszonej sprzedażywynosi 8 082 000,00 PLN netto (osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).

Cena wywoławcza dla Halemba Część II wynosi 8 890 200,00 PLN netto (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście złotych 00/100).

Warunkiem rozpoznania oferty obejmujących wyłącznie jedną z wyodrębnionych części Nieruchomości Halemba będzie:

 • wpływ co najmniej jednej ważnej komplementarnej oferty na drugą z wyodrębnionych części Nieruchomości Halemba;
 • łączna proponowana cena sprzedaży w dwóch najlepszych komplementarnych ofertach na wyodrębnione części Nieruchomości Halemba będą o co najmniej 10%(dziesięć procent) wyższe niż najlepsza oferta na Nieruchomości Halemba jako całości.

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

 1. sprzedaż odbywa się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert, co oznacza z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, że pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu, może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 2. warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości prowadzony w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 78 1090 1186 0000 0001 4150 6015, w nieprzekraczalnym terminie do 29.10.2020 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy upadłości kwotą wadium najpóźniej w dniu 29 października 2020 roku;
 3. wadium wynosi 1 630 575,00 PLN(jeden milion sześćset trzydzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) niezależnie od przedmiotu oferty;
 4. wpłata może być dokonana wyłącznie przelewem z rachunku bankowego oferenta. W tytule przelewu należy wskazać: wadium do oferty zakupu Halemba;
 5. w wypadku, gdyby z winy oferenta, którego ofertę wybrano, nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży, Syndyk zatrzymuje wadium na rzecz masy upadłości.

Tryb składania ofert:

 1. oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 30 października 2020 roku, godz.16.00 w Biurze Syndyka w Katowicach (40-028) przy ul. Francuskiej 34 V p. w godzinach pracy Biura Syndyka (bieżącą informację o godzinach pracy Biura Syndyka można uzyskać pod numerem telefonu + 48 32 308 0000. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Syndyka.

Konkurs ofert:

 1. otwarcie ofert nastąpi 30 października 2020 roku o godz. 16.15 w Biurze Syndyka przy ul. Francuskiej 34 V. p. w Katowicach przez Syndyka w obecności, co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert (dalej „Komisja Konkursowa”).

Aukcja:

 1. w wypadku stwierdzenia, że wpłynęły co najmniej dwie oferty równorzędne, Syndyk zarządza aukcję ustną osobno dla kolejno Halemba Część I, Halemba Część II, Halemba Nieruchomości;
 2. uprawnionymi do udziału w aukcji są wyłącznie Ci oferenci, którzy złożyli ważne oferty równorzędne. Podczas aukcji obecni mogą być wyłącznie reprezentanci oferenta lub ich umocowany pełnomocnik;
 3. nieobecność oferenta nie wstrzymuje przebiegu aukcji.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.

Jednocześnie syndyk masy upadłości przedstawia (kliknij, aby ściągnąć): regulamin przetargu wraz z załącznikami [1] [2], a także uchwałę Rady Wierzycieli z dnia 8 września 2020 r. oraz wycenę przedmiotowych nieruchomości.

Syndyk masy upadłości STAL-MET Nieczaj sp. z o.o. w upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych do sygn. akt V GUp 1/19, na podstawie uchwały Rady Wierzycieli z dnia 8 września 2020 r.:

zaprasza do składania ofert nabycia od masy upadłości:

 • prawa własności nieruchomości położonej w Oławie przy ul. Chrobrego 12, zabudowanej budynkiem usługowo- mieszkalnym, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WR1O/00016926/6, które to prawo objęte zostało Opisem i oszacowaniem sporządzonym przez biegłego Jarosława Jaromina w dniu 17.02.2020 r., której wartość rynkowa wynosi 587 000,00 PLN netto (pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100), a wartość rynkowa dla wymuszonej sprzedaży wynosi 469 600,00 PLN netto (czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych 00/100).

Cena wywoławcza nieruchomości zlokalizowanej w Oławie to wartość przyjęta dla wymuszonej sprzedaży, tj.: 469 600,00 PLN netto (czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych 00/100).

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

 1. sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert- pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 2. warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości prowadzony w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 78 1090 1186 0000 0001 4150 6015, w nieprzekraczalnym terminie do 29.10.2020 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy upadłości kwotą wadium najpóźniej w dniu 29 października 2020 roku;
 3. wadium wynosi 46 960,00 PLN(czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100).

Tryb składania ofert:

 1. oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim
  w terminie do dnia 30 października 2020 roku, do godz. 16:00 w Biurze Syndyka
  w Katowicach (40- 028) przy ul. Francuskiej 34 V p. w godzinach od 9:00 do 19:00. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Syndyka.

Konkurs ofert:

 1. otwarcie ofert nastąpi 30 października 2020 roku o godz. 16.15 w Biurze Syndyka przy ul. Francuskiej 34 V. p. w Katowicach przez Syndyka w obecności, co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert (dalej „Komisja Konkursowa”).

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.

Jednocześnie syndyk masy upadłości przedstawia (kliknij, aby ściągnąć): regulamin przetargu wraz z załącznikami [1] [2], a także uchwałę Rady Wierzycieli z dnia 8 września 2020 r. oraz wycenę przedmiotowej nieruchomości.

Syndyk masy upadłości STAL-MET Nieczaj sp. z o.o. w upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych do sygn. akt V GUp 1/19, na podstawie uchwały Rady Wierzycieli z dnia 8 września 2020 r.:

zaprasza do składania ofert nabycia od masy upadłości:

 • 100 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sto) udziałów w Hakamore sp. z o.o. w upadłości, KRS: 0000643506, dalej („Udziały”), względem których Sędzia komisarz prawomocnym postanowieniem z dnia 28.03.2019 r. określił ich obowiązek zwrotu do masy upadłości, które to zostały objęte wyceną sporządzoną przez biegłego Jarosława Jaromina.

Cena wywoławcza za udziały Hakamore zgodnie z uchwałą Rady Wierzycieli nr 06/09/2020 wynosi 100% wartości udziałów liczone od wskazanej w opisie i oszacowaniu udziałów sporządzonym przez biegłego Jarosława Jaromina z dnia 05.03.2020 r. „wartości rynkowej dla wymuszonej sprzedaży” czyli 1 450 000,00 PLN netto (słownie jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

 1. sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert- pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 2. warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości prowadzony w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 78 1090 1186 0000 0001 4150 6015, w nieprzekraczalnym terminie do 29.10.2020 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy upadłości kwotą wadium najpóźniej w dniu 29 października 2020 roku;
 3. wadium wynosi 145 000,00 PLN (sto czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100).

Tryb składania ofert:

 1. oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 30 października 2020 roku, do godz. 16:00 w Biurze Syndyka w Katowicach (40- 028) przy ul. Francuskiej 34 V p. w godzinach od 9:00 do 19:00. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Syndyka.

Konkurs ofert:

 1. otwarcie ofert nastąpi 30 października 2020 roku o godz. 16:15 w Biurze Syndyka przy ul. Francuskiej 34 V. p. w Katowicach przez Syndyka w obecności, co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert (dalej „Komisja Konkursowa”).

Wszelkie informacje na temat aktywów objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.

Jednocześnie syndyk masy upadłości przedstawia (kliknij, aby ściągnąć): regulamin przetargu wraz z załącznikami [1] [2], a także uchwałę Rady Wierzycieli z dnia 8 września 2020 r. oraz wycenę udziałów.

Syndyk masy upadłości uprzejmie informuje, iż:

 • w postępowaniu o sygnaturze akt V GUp 1/19 z dnia 13.01.2020 r. w przedmiocie ustanowienia zastępcy syndyka, na wniosek syndyka masy upadłości, Sędzia komisarz postanowił:
 1. na podstawie art. 159 ust. 1 i ust. 2 powołać zastępcę syndyka masy upadłości Stal- Met Nieczaj sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Skarbimierzu- Osiedle w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Mariusza Jedynaka nr licencji 565; przy czym określić zakres czynności zastępcy syndyka w ten sposób, że jest upoważniony i zobowiązany do rozpoznania i rozstrzygnięcia na liście wierzytelności:

a) zgłoszenia wierzytelności osobistej Mariusza Ferskiego (zw 106);

b) zgłoszenia wierzytelności złożonego przez Mariusza Ferskiego w imieniu i na rzecz Bio- Energia Chemia s.a. w upadłości (zw 131); z zastrzeżeniem, że zastępca syndyka będzie uprawniony do reprezentowania masy upadłości w toku instancji w wypadku wniesienia sprzeciwu do rozstrzygnięcia zastępcy syndyka lub zażalenia na rozstrzygnięcie sędziego komisarza w przedmiocie sprzeciwu;

 1. wyłączyć syndyka masy upadłości Marcina Kubiczka w zakresie czynności przewidzianych w punkcie 1. dla zastępcy syndyka masy upadłości;
 • w dniu 17 lutego 2020 r. przedłożył do akt postępowania upadłościowego opis i oszacowanie części majątku upadłego, który to opis dotyczy następujących nieruchomości, znajdujących się w:
 1. Brzegu, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze: OP1B/00024822/4;
 2. Oławie, dla której Sąd Rejonowy w Oławie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze: WR1O/00016926/6;
 3. Lubawce, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze: JG1K/00020067/2;
 4. Kutnie, dla której Sąd Rejonowy w Kutnie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze: LD1K/00054622/1;
 5. Zabrzu, dla której Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgi Wieczyste o numerach: GL1Z/00027026/6, GL1Z/00011813/5, GL1Z/00001379/7, GL1Z/00011778/7;
 • w dniu 10.03.2020 r. przedłożył kolejno:
 1. wycenę udziałów Hakamore sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [KRS nr: 0000643506]; w skład której wchodzą atrakcyjne nieruchomości inwestycyjne położone w centrum Łodzi, przy ul. Wróblewskiego 26;
 2. wycenę nieruchomości gruntowej w użytkowaniu wieczystym, o łącznej powierzchni 108,6932 ha, położonej w Rudzie Śląskiej – Halembie oraz Mikołowie [GL1S/41216/4, GL1S/48180/1, GL1S/2266/4, GL1S/51745/4, KA1M/74035/7, KA1M/74823/8] oraz nieruchomości gruntowej w użytkowaniu wieczystym oraz w części we własności, o łącznej powierzchni 46,0989 ha, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, położonej w Rudzie Śląskiej- Halembie [GL1S/48091/0, GL1S/9937/8, GL1S/15279/2, GL1S/51655/6, GL1S/51656/3, GL1S/48092/7, GL1S/7159/6, GL1S/7852/4, GL1S/48090/3].

Czynności sprzedażowe zaplanowane są na III./IV. kwartał 2020 r.

syndyk masy upadłości
Marcin Mirosław Kubiczek
/kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny- licencja nr 244/

Syndyk masy upadłości STAL-MET Nieczaj sp. z o.o. w upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych do sygn. akt V GUp 1/19, w związku z postanowieniem Sędziego komisarza z dnia 28.03.2019 r. oraz postanowieniem Sądu upadłościowego z dnia 09.10.2019 r. w przedmiocie określenia zakresu i obowiązku zwrotu do masy upadłości udziałów jak i nieruchomości, jak również na podstawie uchwały Rady Wierzycieli z dnia 18.10.2019 r.:

 1. zaprasza do negocjacji warunków nabycia od masy upadłości nieruchomości wraz z decyzją zatwierdzającą projekt budowy Farmy Fotowoltaicznej [decyzja nr. 307-16 z dnia 06.30.2016 r.] na działkach nr 2320/18; 2321/18; 2331/7; 2865/18; 2868/7; 2879/8; 2880/8; 2873/45; 2874/45; 2454/7; 2355/45; 548/32; 2878/45; 2810/57; 2018/57; 1897/57; 1896/57; 1624/57 oraz zgodą na zamknięcie składowiska odpadów- innych niż niebezpieczne i obojętne- które jest zlokalizowane w Rudzie Śląskiej, przy ul. Mikołowskiejna polach II. i IV., które weszły do masy upadłości na podstawie art. 128 PrUp, dla których urządzono księgi wieczyste o numerach: GL1S/00048090/3, GL1S/00048091/0, GL1S/00048092/7; GL1S/00015279/2, GL1S/00009937/8; GL1S/00007159/6; GL1S/00007852/4; GL1S/00048180/1; GL1S/000002266/4; GL1S/000412216/4; GL1S/00051745/4; KA1M/00074823/8; KA1M/00074035/7; GL1S/00051656/3; GL1S/00051655/6;
 2. zaprasza do negocjacji warunków nabycia od masy upadłości udziałów w spółce Hakamore sp. z o.o., w majątku której znajdują się atrakcyjne nieruchomości inwestycyjne położone w centrum Łodzi, przy ul. Wróblewskiego 26, dla których urządzono księgi wieczyste o numerach: LD1M/00104088/3, LD1M/00147666/2, LD1M/00156876/3, LD1M/00007096/2, LD1M/00180332/5, LD1M/00093788/9 oraz LD1M/00090286/9.

Charakterystyka zaproszenia:

 1. negocjacje prowadzone będą po zawarciu umowy o zachowaniu poufności i nie dłużej niż do dnia 29.11.2019 r. Celem negocjacji będzie zapoznanie się przez inwestora z przeznaczonymi do sprzedaży składnikami masy upadłości i wypracowania warunków na jakich byłby skłonny nabyć część lub całość aktywów masy upadłości;
 2. inwestor zainteresowany nabyciem składników masy upadłości, powinien do dnia 03 grudnia 2019 r. do godz. 16.00 w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Katowicach ul. Francuska 34, V.p. złożyć w zapieczętowanej kopercie adresowanej do Syndyka i Rady Wierzycieli oświadczenie o zainteresowaniu nabyciem całości lub precyzyjnie określonych składników masy upadłości podając co najmniej proponowaną kwotę netto w odniesieniu do każdego aktywa, oświadczenie o gotowości wniesienia wadium stanowiącego co najmniej 10% proponowanej ceny nabycia oraz oświadczenie o gotowości złożenia wiążącej oferty w procedurze sprzedaży przyjętej przez Radę Wierzycieli, a w razie wyboru jego oferty oświadczenie o gotowości wpłaty całości ceny i przystąpienia do umowy sprzedaży w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od ewentualnego wyboru jego oferty. Inwestor powinien również podać źródło pochodzenia środków, którymi ma zamiar pokryć cenę sprzedaży;
 3. oświadczenie o zainteresowaniu nabyciem będzie przedmiotem analizy Rady Wierzycieli w zakresie decyzji, co do sposobu (procedury) i warunków sprzedaży składników masy upadłości w toku prowadzonego postępowania upadłościowego.

Jednocześnie syndyk masy upadłości zapraszam do zapoznania się z dokumentacją zdjęciową przedmiotu sprzedaży: [1] [2] [3] [4] [5], a także dokumentacją filmową:

Wszelkie dodatkowe informacje na temat składników objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.

Syndyk masy upadłości uprzejmie informuje, iż:

 • w dniu 18.04.2019 r. uprawomocniło się Postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości
  i brak jest podstaw do umorzenia postępowania upadłościowego;
 • został złożony szereg wniosków do Sędziego komisarza postępowania w przedmiocie stwierdzenia bezskuteczności działań Upadłego na przedpolu ogłoszenia upadłości;
 • otrzymał zgodę Rady Wierzycieli na dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa Upadłego;
 • lista wierzytelności zostanie przedstawiona do końca bieżącego roku, albowiem Sędzia komisarz wyznaczył rozprawę̨ na listopad 2019 r. celem przeprowadzenia dowodów mogących mieć ewentualny wpływ na rozstrzygnięcia zgłoszeń wierzytelności;
 • przewiduje się rozpoczęcie likwidacji masy upadłości pod koniec bieżącego roku.

Z wyrazami szacunku,
syndyk masy upadłości 
Marcin Mirosław Kubiczek

Poniżej syndyk masy upadłości spółki Stal-Met Nieczaj spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Skarbmierzu-Osiedle udostępnia elektroniczny odpis zawiadomienia wierzycieli upadłego (kliknij w ikonkę poniżej):

Poniżej syndyk masy upadłości spółki Stal-Met Nieczaj spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Skarbmierzu-Osiedle udostępnia wzór zgłoszenia wierzytelności (kliknij w ikonkę poniżej): .

FORMULARZ KONTAKTOWY

Odpowiemy na podany adres e-mail lub nr telefonu.