INFORMACJE I DOKUMENTY

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI ANETY ZAJĄCZKOWSKIEJ (PESEL: 77071716082),
BĘDĄCEJ OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Syndyk masy upadłości dłużnika w osobie Anety Zajączkowskiej (PESEL: 77071716082), będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, o sygnaturze akt: OP1O/GUp/6/2023, zawiadamia o przetargach pisemnych, których przedmiotem są poniższe nieruchomości [każda z nieruchomości sprzedawana jest oddzielnie, w odrębnym przetargu]:

 1. Prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 15/1, położonej w Wierzbnie, gm. Grodków, powiat Brzeski, woj. Opolskie, dla której Sąd Rejonowy w Nysie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1N/00082858/1 za cenę nie niższą niż 520 346,40 PLN, (plus ewentualny podatek VAT) 70 % kwoty wynikającej z Operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Sabiny Ziółkowskiej – przy czym podstawą jest wartość dla wymuszonej sprzedaży.

kliknij, aby ściągnąć: operat szacunkowypostanowienie Sąduregulamin wraz z załącznikami [1] [2] [3] [4] [5]

 1. Prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działki oznaczone numerami geodezyjnymi 23/4, 24/2 położonej w Jagielno- Samborowice, gm. Przeworno, powiat Brzeski, woj. Dolnośląskie dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1T/00038095/5 za cenę nie niższą niż 343 184,80 PLN, (plus ewentualny podatek VAT) tj. 70 % kwoty wynikającej z Operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Sabiny Ziółkowskiej – przy czym podstawą jest wartość dla wymuszonej sprzedaży.

kliknij, aby ściągnąć: operat szacunkowypostanowienie Sąduregulamin wraz z załącznikami [1] [2] [3] [4] [5]

Charakterystyka oferty:

 1. Kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena.
 2. Ceny wywoławcze nieruchomości to 70% kwoty wynikającej z Operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Sabiny Ziółkowskiej
  [nr uprawnień 6661] – przy czym podstawą jest wartość dla wymuszonej sprzedaży;
 3. Oferty należy składać osobiście w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka], w terminie wyznaczonym przez syndyka masy upadłości, tj. do dnia 09.05.2024 r., przy czym w ostatnim dniu terminu do godziny 12.00, wraz z adnotacją „NIE OTWIERAĆ - ZAJĄCZKOWSKA - PRZETARG - NR KSIĘGI WIECZYSTEJ”;
 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uprzednia wpłata, na rachunek bankowy masy upadłości Anety Zajączkowskiej wadium w kwocie: dla nieruchomości z pkt 1. – 53 000,00 PLN, dla nieruchomości z pkt 2. – 35 000,00 PLN, na rachunek bankowy o numerze: 38 8436 0003 0000 0030 1681 0001 [Bank MBS]. Uznanie rachunku bankowego masy upadłości musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert. Wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent.
 5. Rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506)
  Działkowa 8, w dniu 09.05.2024 r. o godzinie 12.15. Każdy z oferentów jest uprawniony do wzięcia udziału w posiedzeniu, na którym rozpoznane zostaną oferty;
 6. W przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 10% wartości najwyższej oferty, Syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej, która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargów (09.05.2024 r.). Kwota postąpienia w przypadku obu przetargów wynosić będzie 5 000,00 PLN;
 7. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu;
 8. Koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com

OBWIESZCZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI ANETY ZAJĄCZKOWSKIEJ (PESEL: 77071716082), BĘDĄCEJ OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO UPADŁOŚCI ANETY ZAJĄCZKOWSKIEJ (PESEL:77071716082), BĘDĄCEJ OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGU

Syndyk masy upadłości dłużnika w osobie Anety Zajączkowskiej (PESEL: 77071716082), będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, o sygnaturze akt: OP1O/GUp/6/2023, zaprasza do składania ofert zakupu nieruchomości [każdej z nieruchomości oddzielnie]:

 1. Prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 20, położonej w Gałązczycach, gm. Grodków, powiat Brzeski, woj. Opolskie, dla której Sąd Rejonowy w Nysie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1N/00065090/4 za cenę nie niższą niż 940 975,00 PLN, tj. w wartości wynikającej z wymuszonego charakteru sprzedaży (plus ewentualny podatek VAT) zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Sabiny Ziółkowskiej;

kliknij, aby ściągnąć: operat szacunkowypostanowienie Sąduregulamin wraz z załącznikami [1] [2] [3] [4] [5]

 1. Prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 122, położonej w Gałązczycach, gm. Grodków, powiat Brzeski, woj. Opolskie, dla której Sąd Rejonowy w Nysie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1N/00082015/0 za cenę nie niższą niż 73 296,00 PLN, tj. w wartości wynikającej
  z wymuszonego charakteru sprzedaży (plus ewentualny podatek VAT)
  zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Sabiny Ziółkowskiej;

kliknij, aby ściągnąć: operat szacunkowypostanowienie Sąduregulamin wraz z załącznikami [1] [2] [3] [4] [5]

 1. Prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 217/2, położonej w Gałązczycach, gm. Grodków, powiat Brzeski, woj. Opolskie, dla której Sąd Rejonowy w Nysie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1N/00031306/5 za cenę nie niższą niż 44 224,00 PLN, tj. w wartości wynikającej
  z wymuszonego charakteru sprzedaży (plus ewentualny podatek VAT)
  zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Sabiny Ziółkowskiej;

kliknij, aby ściągnąć: operat szacunkowypostanowienie Sąduregulamin wraz z załącznikami [1] [2] [3] [4] [5]

 1. Prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działki oznaczone numerami geodezyjnymi 119, 139, 151, 152/1, 152/2, położonej w Gałązczycach, gm. Grodków, powiat Brzeski, woj. Opolskie, dla której Sąd Rejonowy w Nysie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1N/00004970/2 za cenę nie niższą niż 444 496,00 PLN, tj. w wartości wynikającej z wymuszonego charakteru sprzedaży (plus ewentualny podatek VAT) zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Sabiny Ziółkowskiej;

kliknij, aby ściągnąć: operat szacunkowypostanowienie Sąduregulamin wraz z załącznikami [1] [2] [3] [4] [5]

 1. Prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działki oznaczone numerami geodezyjnymi 4/1, 4/2, 4/3, 5/3, 5/4, 30/5, 30/6, 87, 123/1, 136/3, 173, 187, położonej w Jeszkotle, gm. Grodków, powiat Brzeski, woj. Opolskie, dla której Sąd Rejonowy w Nysie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1N/00076726/2 za cenę nie niższą niż 516 416,00 PLN, tj. w wartości wynikającej z wymuszonego charakteru sprzedaży (plus ewentualny podatek VAT) zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Sabiny Ziółkowskiej;

kliknij, aby ściągnąć: operat szacunkowypostanowienie Sąduregulamin wraz z załącznikami [1] [2] [3] [4] [5]

 1. Prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 15/1, położonej w Wierzbnie, gm. Grodków, powiat Brzeski, woj. Opolskie, dla której Sąd Rejonowy w Nysie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1N/00082858/1 za cenę nie niższą niż 743 352,00 PLN, tj. w wartości wynikającej z wymuszonego charakteru sprzedaży (plus ewentualny podatek VAT) zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Sabiny Ziółkowskiej;

kliknij, aby ściągnąć: operat szacunkowypostanowienie Sąduregulamin wraz z załącznikami [1] [2] [3] [4] [5]

 1. Prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działki oznaczone numerami geodezyjnymi 23/4, 24/2 położonej w Jagielno- Samborowice, gm. Przeworno, powiat Brzeski, woj. Dolnośląskie dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1T/00038095/5 za cenę nie niższą niż 490 264,00 PLN, tj. w wartości wynikającej z wymuszonego charakteru sprzedaży (plus ewentualny podatek VAT) zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Sabiny Ziółkowskiej.

kliknij, aby ściągnąć: operat szacunkowypostanowienie Sąduregulamin wraz z załącznikami [1] [2] [3] [4] [5]

 Charakterystyka oferty:

 1. Kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena.
 2. Ceny wywoławcze nieruchomości to kwoty wynikające z wymuszonego charakteru sprzedaży
  określone na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Sabiny Ziółkowskiej [nr uprawnień 6661].
 3. Oferty należy składać osobiście w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka], w terminie wyznaczonym przez syndyka masy upadłości, tj. do dnia 14.03.2024 r., przy czym w ostatnim dniu terminu do godzin wskazanych w regulaminie dotyczącym przetargu danej nieruchomości, wraz z adnotacją pozwalającą na zidentyfikowanie, której nieruchomości dotyczy oferta. Szczegółowa treść adnotacji została określona w regulaminie przetargu.
 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uprzednia wpłata wadium w kwocie określonej
  w regulaminie przetargu, na rachunek bankowy masy upadłości Anety Zajączkowskiej, o numerze: 38 8436 0003 0000 0030 1681 0001 [Bank MBS]. Uznanie rachunku bankowego masy upadłości musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert. Wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent.
 5. Rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506)
  Działkowa 8, w dniu 14.03.2024 r. o godzinach wskazanych w regulaminach przetargów począwszy od godziny 12.15. Każdy z oferentów jest uprawniony do wzięcia udziału w posiedzeniu, na którym rozpoznane zostaną oferty.
 6. W przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 10% wartości, Syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej, która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargów (14.03.2024 r.). Kwota postąpienia została określona dla każdego przedmiotu przetargu odrębnie oraz pozostała wskazana w regulaminie.
 7. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 8. Koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Odpowiemy na podany adres e-mail lub nr telefonu.