Kancelaria MARCIN KUBICZEK oferuje kompleksowe usługi w zakresie koordynowania procesu przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack) w myśl art. 56a-h Prawa upadłościowego, posiadając zarówno niezbędne przygotowanie teoretyczne (dor. restr. Marcin Kubiczek jest współautorem raportu o pierwszym roku funkcjonowania przygotowanej likwidacji w Polsce oraz artykułu omawiającego zagadnienie przygotowanej likwidacji w “Doradcy Restrukturyzacyjnym”), a także bogate doświadczenie praktyczne, polegające na zaangażowaniu w różnym charakterze w szeregu prowadzonych w Polsce postępowań upadłościowych w wariancie przygotowanej likwidacji.

 

W katalogu oferowanych przez Kancelarię MARCIN KUBICZEK usług z zakresu pre-packu wskazać można m.in. następujące:

w zakresie doradztwa restrukturyzacyjnego

  • sporządzanie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnej spółki, wraz z wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży w myśl art. 56a ust. 1 PU (przygotowana likwidacja), a także przygotowanie niezbędnej argumentacji ekonomiczno-prawnej w zakresie materializacji przesłanek niewypłacalności, zdolności dłużnej spółki do poniesienia kosztów postępowania upadłościowego, a także właściwej kwantyfikacji ceny sprzedaży przedmiotu przygotowanej likwidacji w myśl przepisów prawa restrukturyzacyjnego,
  • sporządzanie zażalenia w myśl art. 56d ust. 2 PU na ewentualne postanowienie oddalające wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży,
  • reprezentacja procesowa wierzyciela lub dłużnika w postępowaniu o ogłoszenie upadłości dłużnej spółki, w szczególności reprezentacja przed Sądem upadłościowym, tymczasowym nadzorcą sądowym/zarządcą przymusowym (w tym – zajęcie stanowiska oraz walidacja ewentualnego sprawozdania, o którym w art. 38 ust. 3 PU), a także przed Sądem Okręgowym w ewentualnym postępowaniu zażaleniowym,
  • koordynacja prac biegłych sądowych zaangażowanych w wycenę przedmiotu pre-packu, w szczególności poprzez weryfikację, czy sporządzone opis i oszacowanie spełniają normatywne wymogi art. 56a-h PU oraz art. 319 PU.

w zakresie sporządzania spisu i oszacowania

  • sporządzanie opisu i oszacowania przedmiotu przygotowanej likwidacji w myśl art. 56a ust. 3 PU, tj. dla celów wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży, o którym w art. 56a ust. 1 PU w toku przygotowanej likwidacji (pre-pack).