INFORMACJA WSTĘPNA SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI DOMEX CONSTRUCTION SP. Z O.O. SP. K. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W GOGOLINIE [KRS: 0000408894]

Zawiadamia się, iż Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowieniem wydanym w postępowaniu o sygnaturze akt V GU 518/20 z dnia 12.05.2021 r. w sprawie o ogłoszenie upadłości postanowił:
 1. ogłosić upadłość dłużnika Domex Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gogolinie, ul. Ligonia 6 [KRS nr: 0000408894] reprezentowana przez komplementariusza Domex Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gogolinie, ul. Ligonia 6 [KRS nr: 0000398938];
 2. wskazać, że funkcję Sędziego komisarza będzie pełnił Referendarz sądowy, natomiast funkcję zastępcy Sędziego komisarza będzie pełnił Sędzia;
 3. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Marcina Kubiczka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego 244;
 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w stosunku do upadłego do syndyka masy upadłości na adres biura: ul. Wrocławska 54, 40-217 Katowice, w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenie osobiste ciążące na nieruchomości należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
 6. wskazać, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L 2015 nr 141, str. 19), z dnia 05 czerwca 2015 r. a postępowanie upadłościowe ma charakter główny;
 7. kosztami postępowania w sprawie obciążyć dłużnika.
Ponadto zawiadamiam, iż Sędzią komisarzem w postępowaniu został Referendarz sądowy w osobie Małgorzaty Ragiel oraz System Losowego Przydziału Spraw wylosował zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Piotra Stanisławiszyna. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt V GUp 149/21. Postępowanie upadłościowe toczy się na podstawie przepisów prawa upadłościowego obowiązujących od dnia 24 marca 2020 r.  

INFORMACJE I DOKUMENTY

OBWIESZCZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI DOMEX CONSTRUCTION SP. Z O.O. SP. K. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W GOGOLINIE [KRS: 0000408894]

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO DOMEX CONSTRUCTION SP. Z O.O. SP. K.
W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W GOGOLINIE - SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGU

Syndyk masy upadłości dłużnika Domex Construction sp. z o.o. sp. k. w upadłości z siedzibą w Gogolinie ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp 149/21 zaprasza do składania ofert zakupu nieruchomości [każdej z nieruchomości oddzielnie]:

 1. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 63/22 położonej w miejscowości Krapkowice, Gmina Krapkowice, Powiat Krapkowicki, województwo Opolskie, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW: OP1S/00066671/2, za cenę nie niższą niż: 1 356 708,00 PLN + podatek VAT, o ile będzie należny w dacie dokonania transakcji; kliknij, aby ściągnąć: operat szacunkowy, postanowienie Sądu, regulamin wraz z załącznikami [1] [2] [3] [4] [5]

Tryb składania ofert oraz termin ich rozpoznania:

 • oferty należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 14 października 2022 roku, do godz. 12:00 w Biurze Syndyka w Chorzowie (41- 506) przy ul. Działkowej 8, IV. piętro, z adnotacją „NIE OTWIERAĆ – DOMEX– [KW: OP1S/00066671/2]”; w wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Syndyka. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 14 października 2022 roku o godz. 12:15 w Biurze Syndyka przy ul. Działkowej 8 w Chorzowie.

 

 1. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1098 raz 1101 położonej w miejscowości Radawie, gmina Zębowice, powiat Oleski, województwo Opolskie, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW: OP1L/00046460/8, za cenę nie niższą niż: 47 514,00 PLN + podatek VAT, o ile będzie należny
  w dacie dokonania transakcji; ;
  kliknij, aby ściągnąć: operat szacunkowy, postanowienie Sądu, regulamin wraz z załącznikami [1] [2] [3] [4] [5]

Tryb składania ofert oraz termin ich rozpoznania:

 • oferty należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 14 października 2022 roku, do godz. 13:00 w Biurze Syndyka w Chorzowie (41- 506) przy ul. Działkowej 8, IV. piętro, z adnotacją „NIE OTWIERAĆ – DOMEX– [KW: OP1L/00046460/8]”; w wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Syndyka. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 14 października 2022 roku o godz. 13:15 w Biurze Syndyka przy ul. Działkowej 8 w Chorzowie.

 

 1. udziału w wysokości 2/42 w prawie własności stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu niemieszkalnego w postaci garażu- G2, położonego w miejscowości Opole, gmina Opole, powiat Miasto Opole, województwo opolskie przy ul. Księdza Bolesława Domańskiego 59A, dla którego Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW: OP1O/00149829/8, z którym to lokalem związany jest udział w prawie własności gruntu
  i w prawie współwłasności wspólnych części budynków i ich urządzeń objętych księgą wieczystą KW nr OP1O/00137289/3 w wysokości 1804/10000, tj. udziału w wysokości 2/42 w ww. prawie odrębnej własności lokalu niemieszkalnego będącego garażem, z którym związane jest prawo wyłącznego korzystania z wewnętrznego miejsca postojowego nr 22, za cenę nie niższą niż: 8 766,00 PLN + podatek VAT, o ile będzie należny w dacie dokonania transakcji; ;
  kliknij, aby ściągnąć: operat szacunkowy, postanowienie Sądu, regulamin wraz z załącznikami [1] [2] [3] [4] [5]

Tryb składania ofert oraz termin ich rozpoznania:

 • oferty należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 14 października 2022 roku, do godz. 14:00 w Biurze Syndyka w Chorzowie (41- 506) przy ul. Działkowej 8, IV. piętro, z adnotacją „NIE OTWIERAĆ – DOMEX– [KW: OP1O/00149829/8]”; w wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Syndyka. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 14 października 2022 roku o godz. 14:15 w Biurze Syndyka przy ul. Działkowej 8 w Chorzowie.

 

 1. udziału w wysokości 139/1000 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej
  w obrębie 0011 Krapkowice, działka gruntu nr 143, AM-8, o powierzchni 0,2263 ha, gminie Krapkowice, powiat krapkowicki, województwo opolskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OP1S/00052170/9, za cenę nie niższą niż: 621 750,00 PLN + podatek VAT, o ile będzie należny
  w dacie dokonania transakcji; ;
  kliknij, aby ściągnąć: operat szacunkowy, postanowienie Sądu, regulamin wraz z załącznikami [1] [2] [3] [4] [5]

 Tryb składania ofert oraz termin ich rozpoznania:

 • oferty należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 14 października 2022 roku, do godz. 15:00 w Biurze Syndyka w Chorzowie (41- 506) przy ul. Działkowej 8, IV. piętro, z adnotacją „NIE OTWIERAĆ – DOMEX– [KW: OP1S/00052170/9]”; w wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Syndyka. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 14 października 2022 roku o godz. 15:15 w Biurze Syndyka przy ul. Działkowej 8 w Chorzowie.

Charakterystyka ofert:

 1. przetargi odbędą się na zasadach określonych w Regulaminach przetargów pisemnych- ofertowych, nieograniczonych z dnia 05.09.2022 r.;
 2. pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu zamieszczonego na stronie internetowej [www.domex.kubiczekm.com] może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 3. kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena;
 4. cena minimalna nieruchomości Upadłego [każdej oddzielnie], tj. 60% kwoty wynikającej
  z Operatu Szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Sabiny Ziółkowskiej, biorąc za podstawę wartość dla sprzedaży wymuszonej;
 5. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata na rachunek bankowy prowadzony przez Syndyka Masy Upadłości wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej za daną nieruchomość, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert; wadium w kwocie, o której mowa powyżej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości nr 62 8436 0003 0000 0026 9332 0001 [Mikołowski Bank Spółdzielczy S.A.]; za wpłatę wadium organizator przyjmuje przelew uznany (zaksięgowany) na ww. rachunku bankowym nie później niż w dniu poprzedzającym dzień przetargu; wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent;
 6. w przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 10% wartości oferty wyższej, syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej (przetarg ustny), która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargu o ustalonej przez Syndyka masy upadłości godzinie; cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji; postąpienie w licytacji zostało ustalone dla każdej nieruchomości oddzielnie w Regulaminach przetargów pisemnych- ofertowych, nieograniczonych z dnia 05.09.2022 r.;
 7. koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca;
 8. zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 3 miesięcy od dnia wyboru oferenta;
 9. nieruchomości sprzedawane są w trybie z wolnej ręki, jednakże w trybie pisemnego przetargu, natomiast niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do składania ofert.

Wszelkich informacji na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 00 00 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com

OBWIESZCZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI DOMEX CONSTRUCTION SP. Z O.O. SP. K. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W GOGOLINIE [KRS: 0000408894]

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO DOMEX CONSTRUCTION SP. Z O.O. SP. K. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W GOGOLINIE - SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGU

Syndyk masy upadłości dłużnika Domex Construction sp. z o.o. sp. k. w upadłości z siedzibą w Gogolinie ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp 149/21 zaprasza do składania ofert zakupu nieruchomości [każdej z nieruchomości oddzielnie]:

 1. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 63/22 położonej w miejscowości Krapkowice, Gmina Krapkowice, Powiat Krapkowicki, województwo Opolskie, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW: OP1S/00066671/2, za cenę nie niższą niż: 2 261 180,00 PLN + VAT
  o ile będzie należny;
  kliknij, aby ściągnąć: operat szacunkowy, postanowienie Sądu, regulamin wraz z załącznikami [1] [2] [3] [4] [5]

Tryb składania ofert oraz termin ich rozpoznania:

 • oferty należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 13 maja 2022 roku, do godz. 12:00 w Biurze Syndyka w Chorzowie (41- 506) przy ul. Działkowej
  8, IV. piętro, z adnotacją „NIE OTWIERAĆ – DOMEX– [KW: OP1S/00066671/2]”; w wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Syndyka. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 13 maja 2022 roku o godz. 12:15 w Biurze Syndyka przy ul. Działkowej 8 w Chorzowie.
 1. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1098 raz 1101 położonej w miejscowości Radawie, gmina Zębowice, powiat Oleski, województwo Opolskie, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW: OP1L/00046460/8, za cenę nie niższą niż: 79 190,00 PLN + VAT o ile będzie należny; kliknij, aby ściągnąć: operat szacunkowy, postanowienie Sądu, regulamin wraz z załącznikami [1] [2] [3] [4] [5]

Tryb składania ofert oraz termin ich rozpoznania:

 • oferty należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 13 maja 2022 roku, do godz. 13:00 w Biurze Syndyka w Chorzowie (41- 506) przy ul. Działkowej 8, IV. piętro, z adnotacją „NIE OTWIERAĆ – DOMEX– [KW: OP1L/00046460/8]”; w wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Syndyka. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 13 maja 2022 roku o godz. 13:15 w Biurze Syndyka przy ul. Działkowej 8 w Chorzowie.
 1. udziału w wysokości 2/42 w prawie własności stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu niemieszkalnego w postaci garażu- G2, położonego w miejscowości Opole, gmina Opole, powiat Miasto Opole, województwo opolskie przy ul. Księdza Bolesława Domańskiego 59A, dla którego Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW: OP1O/00149829/8, z którym to lokalem związany jest udział w prawie własności gruntu
  i w prawie współwłasności wspólnych części budynków i ich urządzeń objętych księgą wieczystą KW nr OP1O/00137289/3 w wysokości 1804/10000, tj. udziału w wysokości 2/42 w ww. prawie odrębnej własności lokalu niemieszkalnego będącego garażem, z którym związane jest prawo wyłącznego korzystania z wewnętrznego miejsca postojowego nr 22, za cenę nie niższą niż: 14 610,00 PLN + VAT o ile będzie należny;
  kliknij, aby ściągnąć: operat szacunkowy, postanowienie Sądu, regulamin wraz z załącznikami [1] [2] [3] [4] [5]

Tryb składania ofert oraz termin ich rozpoznania:

 • oferty należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 13 maja 2022 roku, do godz. 14:00 w Biurze Syndyka w Chorzowie (41- 506) przy ul. Działkowej 8, IV. piętro, z adnotacją „NIE OTWIERAĆ – DOMEX– [KW: OP1O/00149829/8]”; w wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Syndyka. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 13 maja 2022 roku o godz. 14:15 w Biurze Syndyka przy ul. Działkowej 8 w Chorzowie.
 1. udziału w wysokości 139/1000 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0011 Krapkowice, działka gruntu nr 143, AM-8, o powierzchni 0,2263 ha, gminie Krapkowice, powiat krapkowicki, województwo opolskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OP1S/00052170/9, za cenę nie niższą niż: 1 036 250,00 PLN + VAT o ile będzie należny, kliknij, aby ściągnąć: operat szacunkowy, postanowienie Sądu, regulamin wraz z załącznikami [1] [2] [3] [4] [5]

Tryb składania ofert oraz termin ich rozpoznania:

 • oferty należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 13 maja 2022 roku, do godz. 15:00 w Biurze Syndyka w Chorzowie (41- 506) przy ul. Działkowej 8, IV. piętro, z adnotacją „NIE OTWIERAĆ – DOMEX– [KW: OP1S/00052170/9]”;w wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Syndyka. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 13 maja 2022 roku o godz. 15:15 w Biurze Syndyka przy ul. Działkowej 8 w Chorzowie.

Charakterystyka ofert:

 1. przetargi odbędą się na zasadach określonych w Regulaminach przetargów pisemnych- ofertowych, nieograniczonych z dnia 28.03.2022 r.;
 2. pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu zamieszczonego na stronie internetowej [www.domex.kubiczekm.com] może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 3. kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena;
 4. cena minimalna nieruchomości Upadłego [każdej oddzielnie], to kwota wynikająca z Operatów szacunkowych sporządzonych przez Rzeczoznawcę majątkowego w osobie Sabiny Ziółkowskiej;
 5. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata na rachunek bankowy prowadzony przez Syndyka Masy Upadłości wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej za daną nieruchomość, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert; wadium w kwocie, o której mowa powyżej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości nr 62 8436 0003 0000 0026 9332 0001 [Mikołowski Bank Spółdzielczy S.A.]; za wpłatę wadium organizator przyjmuje przelew uznany (zaksięgowany) na ww. rachunku bankowym nie później niż w dniu poprzedzającym dzień przetargu; wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent;
 6. w przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 10% wartości oferty wyższej, syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej (przetarg ustny), która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargu o ustalonej przez Syndyka masy upadłości godzinie; cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji; postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 1 000,00 PLN;
 7. koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca;
 8. zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 3 miesięcy od dnia wyboru oferenta;
 9. nieruchomości sprzedawane są w trybie z wolnej ręki, jednakże w trybie pisemnego przetargu, natomiast niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do składania ofert.

Wszelkich informacji na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 00 00 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com

OBWIESZCZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI

DOMEX CONSTRUCTION SP. Z O.O. SP. K. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W GOGOLINIE [KRS: 0000408894]

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO DOMEX CONSTRUCTION SP. Z O.O. SP. K.
W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W GOGOLINIE - SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI - W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGU

Syndyk masy upadłości dłużnika Domex Construction sp. z o.o. sp. k. w upadłości z siedzibą w Gogolinie ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych do sygn. akt V GUp 149/21 zaprasza do składania ofert zakupu nieruchomości [każdej z nieruchomości oddzielnie]:

 • nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 63/22 położonej w miejscowości Krapkowice, Gmina Krapkowice, Powiat Krapkowicki, województwo Opolskie, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW: OP1S/00066671/2, za cenę nie niższą niż: 2 826 470,00 PLN netto + VAT o ile będzie należny; kliknij, aby ściągnąć: operat szacunkowy, postanowienie Sądu, regulamin wraz z załącznikami [1] [2] [3] [4] [5]
 • nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1098 raz 1101 położonej w miejscowości Radawie, gmina Zębowice, powiat Oleski, województwo Opolskie, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW: OP1L/00046460/8, za cenę nie niższą niż: 105 590,00 PLN netto + VAT o ile będzie należny; kliknij, aby ściągnąć: operat szacunkowy, postanowienie Sądu, regulamin wraz z załącznikami [1] [2] [3] [4] [5]
 • udziału w wysokości 2/42 w prawie własności stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu niemieszkalnego w postaci garażu- G2, położonego w miejscowości Opole, gmina Opole, powiat Miasto Opole, województwo opolskie przy ul. Księdza Bolesława Domańskiego 59A, dla którego Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW: OP1O/00149829/8, z którym to lokalem związany jest udział w prawie własności gruntu
  i w prawie współwłasności wspólnych części budynków i ich urządzeń objętych księgą wieczystą KW nr OP1O/00137289/3 w wysokości 1804/10000, tj. udziału w wysokości 2/42 w ww. prawie odrębnej własności lokalu niemieszkalnego będącego garażem, z którym związane jest prawo wyłącznego korzystania z wewnętrznego miejsca postojowego nr 22, za cenę nie niższą niż: 17 190,00 PLN + VAT o ile będzie należny; kliknij, aby ściągnąć: operat szacunkowy, postanowienie Sądu, regulamin wraz z załącznikami [1] [2] [3] [4] [5]

Charakterystyka oferty:

 1. przetarg odbędzie się na zasadach określonych w Regulaminie przetargu pisemnego-ofertowego, nieograniczonego z dnia 24.11.2021 r.;
 2. kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena;
 3. cena minimalna nieruchomości Upadłego [każdej oddzielnie], to kwota wynikająca z Operatów szacunkowych sporządzonych przez Rzeczoznawcę majątkowego w osobie Sabiny Ziółkowskiej (dalej: „Operaty szacunkowe”);
 4. oferty należy składać osobiście w biurze Syndyka masy upadłości w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data i godzina wpływu do biura Syndyka], do dnia 28.01.2022 r., przy czym w ostatnim dniu terminu do godziny 12:00, z adnotacją „NIE OTWIERAĆ – DOMEX– [NR KSIĘGI WIECZYSTEJ]”;
 5. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata na rachunek bankowy prowadzony przez Syndyka Masy Upadłości wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert; wadium w kwocie, o której mowa powyżej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości nr 62 8436 0003 0000 0026 9332 0001 [Mikołowski Bank Spółdzielczy S.A.]; za wpłatę wadium organizator przyjmuje przelew uznany (zaksięgowany) na ww. rachunku bankowym nie później niż w dniu poprzedzającym dzień przetargu; wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent;
 6. rozpoznanie ofert nastąpi w biurze Syndyka w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8, w dniu 28.01.2022 r. o godzinie 12.15;
 7. w przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 10% wartości oferty wyższej, syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej (przetarg ustny), która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargu o godzinie 12:45; cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji; postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 1 000,00 PLN;
 8. koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca;
 9. zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 3 miesięcy od dnia wyboru oferenta;
 10. nieruchomości sprzedawane są w trybie z wolnej ręki, jednakże w trybie pisemnego przetargu, natomiast niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do składania ofert.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 00 00 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com

 

 

 

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia elektroniczny odpis zawiadomienia wierzycieli upadłego (kliknij w ikonkę poniżej):

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia wzór zgłoszenia wierzytelności (kliknij w ikonkę poniżej): .

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia elektroniczny odpis postanowienia o ogłoszeniu upadłości (kliknij w ikonkę poniżej): .

FORMULARZ KONTAKTOWY

Odpowiemy na podany adres e-mail lub nr telefonu.