INFORMACJA WSTĘPNA SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI DOMEX CONSTRUCTION SP. Z O.O. SP. K. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W GOGOLINIE [KRS: 0000408894]

Zawiadamia się, iż Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowieniem wydanym w postępowaniu o sygnaturze akt V GU 518/20 z dnia 12.05.2021 r. w sprawie o ogłoszenie upadłości postanowił:
  1. ogłosić upadłość dłużnika Domex Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gogolinie, ul. Ligonia 6 [KRS nr: 0000408894] reprezentowana przez komplementariusza Domex Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gogolinie, ul. Ligonia 6 [KRS nr: 0000398938];
  2. wskazać, że funkcję Sędziego komisarza będzie pełnił Referendarz sądowy, natomiast funkcję zastępcy Sędziego komisarza będzie pełnił Sędzia;
  3. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Marcina Kubiczka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego 244;
  4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w stosunku do upadłego do syndyka masy upadłości na adres biura: ul. Wrocławska 54, 40-217 Katowice, w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
  5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenie osobiste ciążące na nieruchomości należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
  6. wskazać, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L 2015 nr 141, str. 19), z dnia 05 czerwca 2015 r. a postępowanie upadłościowe ma charakter główny;
  7. kosztami postępowania w sprawie obciążyć dłużnika.
Ponadto zawiadamiam, iż Sędzią komisarzem w postępowaniu został Referendarz sądowy w osobie Małgorzaty Ragiel oraz System Losowego Przydziału Spraw wylosował zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Piotra Stanisławiszyna. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt V GUp 149/21. Postępowanie upadłościowe toczy się na podstawie przepisów prawa upadłościowego obowiązujących od dnia 24 marca 2020 r.  

INFORMACJE I DOKUMENTY

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia elektroniczny odpis zawiadomienia wierzycieli upadłego (kliknij w ikonkę poniżej):

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia wzór zgłoszenia wierzytelności (kliknij w ikonkę poniżej): .

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia elektroniczny odpis postanowienia o ogłoszeniu upadłości (kliknij w ikonkę poniżej): .

FORMULARZ KONTAKTOWY

Odpowiemy na podany adres e-mail lub nr telefonu.