Informacja wstępna w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika Grzegorza Nieczaj prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MATALMAX Grzegorz Nieczaj [PESEL: 73111210097, NIP: 9121221650, REGON: 931150730]

Postanowieniem z dnia 13.05.2020 r. w sprawie o sygnaturze akt: V GU 331/19, Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość dłużnika Grzegorza Nieczaj prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MATALMAX Grzegorz Nieczaj [PESEL: 73111210097, NIP: 9121221650, REGON: 931150730].Sędziego-komisarza wyznaczono w osobie Sędzi Liliany Krukowskiej, zastępcę sędziego-komisarza w osobie Sędziego Piotra Stanisławiszyna, a syndyka w osobie spółki Kubiczek Michalak Sokół sp. z o.o.

Sąd upadłościowy wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Postępowanie upadłościowe toczy się obecnie pod sygnaturą akt: V GUp 76/20.

Dalszych informacji dotyczących postępowania udziela się pod nr telefonu: (+48) 32 308 0000.

INFORMACJE I DOKUMENTY

OBWIESZCZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI DŁUŻNIKA

GRZEGORZA NIECZAJA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ METALMAX GRZEGORZ NIECZAJ [PESEL: 73111210097, NIP: 9121221650, REGON: 931150730]

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCEJ DO GRZEGORZA NIECZAJA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ METALMAX GRZEGORZ NIECZAJ Z SIEDZIBĄ SKARBIMIERZU-OSIEDLE - SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI

Syndyk masy upadłości dłużnika Grzegorza Nieczaja prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą METALMAX Grzegorz Nieczaj w upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych do sygn. akt V GUp 76/20 zaprasza do składania ofert zakupu nieruchomości:

 • nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 7/61 [1,1829 ha] położonej w miejscowości Bierutów, gmina Bierutów, powiat oleśnicki, woj. dolnośląskie, zapisanej w KW nr WR1E/00036947/5 [działka nr 7/61 obręb 0003, ul. Słowackiego nr 6a], za cenę nie niższą niż: 70 000,00 PLN netto + VAT o ile będzie należny.

Charakterystyka oferty:

 1. wyznacza się termin na składanie ofert kupna nieruchomości do dnia 31.05.2022 r.;
 2. warunkiem rozpoznania oferty przez syndyka masy upadłości jest wpłata zadatku w wysokości 20% ceny wywoławczej za daną nieruchomość w terminie 3 dni od dnia złożenia oferty na rachunek bankowy prowadzony na rzecz masy upadłości o nr 23 8436 0003 0000 0026 8343 0001 [Mikołowski Bank Spółdzielczy S.A. kod SWIFT: POLUPLPR];
 3. wygrywa oferta, która opiewa na najwyższą kwotę, przy równoczesnym spełnieniu warunku 1. oraz 2. niniejszego obwieszczenia;
 4. warunkiem przystąpienia do aktu notarialnego, tj. podpisania umowy sprzedaży nieruchomości jest przelew całej kwoty na rachunek bankowy prowadzony na rzecz masy upadłości dokonany w takim terminie, by uznanie rachunku bankowego sprzedającego nastąpiło najpóźniej w dniu poprzedzającym podpisanie aktu notarialnego, tj. podpisania umowy sprzedaży nieruchomości;
 5. przystąpienie do aktu notarialnego, tj. podpisanie umowy sprzedaży nieruchomości musi nastąpić w terminie 30 dni od dnia wyboru oferty przez syndyka masy upadłości, wpłacony zadatek przepada na rzecz sprzedającego w razie uchylenia się wybranego oferenta od zawarcia umowy sprzedaży;
 6. zadatek wpłacony przez podmioty, których oferta nie została wybrana podlega zwrotowi na rachunek, z którego dokonano wpłaty w terminie do 3 dni od wyboru innej oferty przez syndyka masy upadłości.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętej niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 307 50 00 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, również drogą elektroniczną pod adresem: info@kmsbiznes.pl

Jednocześnie syndyk masy upadłości przedstawia postanowienie Sędziego Komisarza w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż [kliknij tutaj, aby ściągnąć], zarządzenie syndyka masy upadłości [kliknij tutaj, aby ściągnąć] oraz operat szacunkowy nieruchomości [kliknij tutaj, aby ściągnąć].

OBWIESZCZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI DŁUŻNIKA GRZEGORZA NIECZAJA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ METALMAX GRZEGORZ NIECZAJ [PESEL: 73111210097, NIP: 9121221650, REGON: 931150730]

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCEJ DO GRZEGORZA NIECZAJA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ METALMAX GRZEGORZ NIECZAJ Z SIEDZIBĄ SKARBIMIERZU-OSIEDLE - SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI

Syndyk masy upadłości dłużnika Grzegorza Nieczaja prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą METALMAX Grzegorz Nieczaj w upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych do sygn. akt V GUp 76/20 zaprasza do składania ofert zakupu nieruchomości:

 • nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 7/61 [1,1829 ha] położoną w miejscowości Bierutów, gmina Bierutów, powiat oleśnicki, woj. dolnośląskie, zapisanej w KW nr WR1E/00036947/5 [działka nr 7/61 obręb 0003, ul. Słowackiego nr 6a], za cenę nie niższą niż: 110 628,00 PLN netto + VAT o ile będzie należny.

Charakterystyka oferty:

 1. wyznacza się termin na składanie ofert kupna nieruchomości do dnia 31.12.2021 r.;
 2. warunkiem rozpoznawania oferty przez syndyka masy upadłości jest wpłata zadatku
  w wysokości 20% ceny wywoławczej za daną nieruchomość w terminie 3 dni od dnia złożenia oferty na rachunek bankowy prowadzony na rzecz masy upadłości o nr 23 8436 0003 0000 0026 8343 0001 [Mikołowski Bank Spółdzielczy S.A. kod SWIFT: POLUPLPR];
 3. wygrywa oferta, która opiewa na najwyższą kwotę, przy równoczesnym spełnieniu warunku 1. oraz 2. niniejszego obwieszczenia;
 4. warunkiem przystąpienia do aktu notarialnego, tj. podpisania umowy sprzedaży nieruchomości jest przelew całej kwoty na rachunek bankowy prowadzony na rzecz masy upadłości dokonany w takim terminie, by uznanie rachunku bankowego sprzedającego nastąpiło najpóźniej w dniu poprzedzającym podpisanie aktu notarialnego, tj. podpisania umowy sprzedaży nieruchomości;
 5. przystąpienie do aktu notarialnego, tj. podpisanie umowy sprzedaży nieruchomości musi nastąpić w terminie 30 dni od dnia wyboru oferty przez syndyka masy upadłości, wpłacony zadatek przepada na rzecz sprzedającego w razie uchylenia się wybranego oferenta od zawarcia umowy sprzedaży;
 6. zadatek wpłacony przez podmioty, których oferta nie została wybrana podlega zwrotowi na rachunek z którego dokonano wpłaty w terminie do 3 dni od wyboru innej oferty przez syndyka masy upadłości.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętej niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 00 00 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com

Jednocześnie syndyk masy upadłości przedstawia postanowienie Sędziego Komisarza w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż [kliknij tutaj, aby ściągnąć], zarządzenie syndyka masy upadłości [kliknij tutaj, aby ściągnąć] oraz operat szacunkowy nieruchomości [kliknij tutaj, aby ściągnąć].

 

 

 

OBWIESZCZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI DŁUŻNIKA GRZEGORZA NIECZAJA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ METALMAX GRZEGORZ NIECZAJ [PESEL: 73111210097, NIP: 9121221650, REGON: 931150730]

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO GRZEGORZA NIECZAJA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ METALMAX GRZEGORZ NIECZAJ Z SIEDZIBĄ SKARBIMIERZU-OSIEDLE - SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI

Syndyk masy upadłości dłużnika Grzegorza Nieczaja prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą METALMAX Grzegorz Nieczaj w upadłości ustanowiony. w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych do sygn. akt V GUp 76/20 zaprasza do składania ofert zakupu nieruchomości [każdej z nieruchomości oddzielnie]:

 • nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 7/61 [1,1829 ha] położoną w miejscowości Bierutów, gmina Bierutów, powiat oleśnicki, woj. dolnośląskie, zapisanej w KW nr WR1E/00036947/5 [działka nr 7/61 obręb 0003, ul. Słowackiego nr 6a], za cenę nie niższą niż: 110 628,00 PLN netto + VAT o ile będzie należny (kliknij, aby ściągnąć operat),
 • nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 1192/32 [0,4614 ha] położoną w miejscowości Mysłakowice, gminie Mysłakowice, powiecie jeleniogórskim, woj. dolnośląskim, zapisanej w KW nr JG1J/00093786/9 [działka nr 1192/32 obręb 0009, ul. Ignacego Daszyńskiego], za cenę nie niższą niż: 52 500,00 PLN netto + VAT o ile będzie należny (kliknij, aby ściągnąć operat).

Charakterystyka oferty:

 1. wyznacza się termin na składanie ofert kupna nieruchomości do dnia 05.11.2021 r.;
 2. warunkiem rozpoznawania oferty przez syndyka masy upadłości jest wpłata zadatku w wysokości 20% ceny wywoławczej za daną nieruchomość w terminie 3 dni od dnia złożenia oferty na rachunek bankowy prowadzony na rzecz masy upadłości o nr 23 8436 0003 0000 0026 8343 0001 [Mikołowski Bank Spółdzielczy S.A. kod SWIFT: POLUPLPR];
 3. wygrywa oferta, która opiewa na najwyższą kwotę, przy równoczesnym spełnieniu warunku 1. oraz 2. niniejszego obwieszczenia;
 4. warunkiem przystąpienia do aktu notarialnego, tj. podpisania umowy sprzedaży nieruchomości jest przelew całej kwoty na rachunek bankowy prowadzony na rzecz masy upadłości dokonany w takim terminie, by uznanie rachunku bankowego sprzedającego nastąpiło najpóźniej w dniu poprzedzającym podpisanie aktu notarialnego, tj. podpisania umowy sprzedaży nieruchomości;
 5. przystąpienie do aktu notarialnego, tj. podpisanie umowy sprzedaży nieruchomości musi nastąpić w terminie 30 dni od dnia wyboru oferty przez syndyka masy upadłości, wpłacony zadatek przepada na rzecz sprzedającego w razie uchylenia się wybranego oferenta od zawarcia umowy sprzedaży;
 6. zadatek wpłacony przez podmioty, których oferta nie została wybrana podlega zwrotowi na rachunek z którego dokonano wpłaty w terminie do 3 dni od wyboru innej oferty przez syndyka masy upadłości.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 00 00 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com

Jednocześnie syndyk masy upadłości przedstawia postanowienie Sędziego Komisarza w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż [kliknij tutaj, aby ściągnąć], a także zarządzenie syndyka masy upadłości [kliknij tutaj, aby ściągnąć].

OBWIESZCZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI DŁUŻNIKA GRZEGORZA NIECZAJA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ METALMAX GRZEGORZ NIECZAJ [PESEL: 73111210097, NIP: 9121221650, REGON: 931150730]

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO GRZEGORZA NIECZAJA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ METALMAX GRZEGORZ NIECZAJ Z SIEDZIBĄ SKARBIMIERZU-OSIEDLE - SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI

Syndyk masy upadłości dłużnika Grzegorza Nieczaja prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą METALMAX Grzegorz Nieczaj w upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych do sygn. akt V GUp 76/20 zaprasza do składania ofert zakupu nieruchomości [każdej z nieruchomości oddzielnie]:

 • nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 7/61 [1,1829 ha] położoną w miejscowości Bierutów, gmina Bierutów, powiat oleśnicki, woj. dolnośląskie, zapisanej w KW nr WR1E/00036947/5 [działka nr 7/61 obręb 0003, ul. Słowackiego nr 6a], za cenę nie niższą niż: 110 628,00 PLN netto + VAT o ile będzie należny [kliknij tutaj, aby ściągnąć operat szacunkowy]
 • nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 1192/32 [0,4614 ha] położoną w miejscowości Mysłakowice, gminie Mysłakowice, powiecie jeleniogórskim, woj. dolnośląskim, zapisanej w KW nr JG1J/00093786/9 [działka nr 1192/32 obręb 0009, ul. Ignacego Daszyńskiego], za cenę nie niższą niż: 52 500,00 PLN netto + VAT o ile będzie należny [kliknij tutaj, aby ściągnąć operat szacunkowy],
 • nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 28 [0,0873 ha] położoną w gminie Nysa, powiecie nyskim, woj. opolskie, zapisanej w KW nr OP1N/00082901/8 [działka nr 28 obręb śródmieście, ul. Ignacego Prądzyńskiego 3], za cenę nie niższą niż: 96 600,00 PLN + VAT o ile będzie należny [kliknij tutaj, aby ściągnąć operat szacunkowy].

Charakterystyka oferty:

 1. wyznacza się termin na składanie ofert kupna nieruchomości do dnia 01.10.2021 r.;
 2. warunkiem rozpoznawania oferty przez syndyka masy upadłości jest wpłata zadatku w wysokości 20% ceny wywoławczej za daną nieruchomość w terminie 3 dni od dnia złożenia oferty na rachunek bankowy prowadzony na rzecz masy upadłości o nr 23 8436 0003 0000 0026 8343 0001 [Mikołowski Bank Spółdzielczy S.A. kod SWIFT: POLUPLPR];
 3. wygrywa oferta, która opiewa na najwyższą kwotę, przy równoczesnym spełnieniu warunku 1. oraz 2. niniejszego obwieszczenia;
 4. warunkiem przystąpienia do aktu notarialnego, tj. podpisania umowy sprzedaży nieruchomości jest przelew całej kwoty na rachunek bankowy prowadzony na rzecz masy upadłości dokonany w takim terminie, by uznanie rachunku bankowego sprzedającego nastąpiło najpóźniej w dniu poprzedzającym podpisanie aktu notarialnego, tj. podpisania umowy sprzedaży nieruchomości;
 5. przystąpienie do aktu notarialnego, tj. podpisanie umowy sprzedaży nieruchomości musi nastąpić w terminie 30 dni od dnia wyboru oferty przez syndyka masy upadłości, wpłacony zadatek przepada na rzecz sprzedającego w razie uchylenia się wybranego oferenta od zawarcia umowy sprzedaży;
 6. zadatek wpłacony przez podmioty, których oferta nie została wybrana podlega zwrotowi na rachunek z którego dokonano wpłaty w terminie do 3 dni od wyboru innej oferty przez syndyka masy upadłości.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 00 00 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com

Jednocześnie syndyk masy upadłości przedstawia postanowienie Sędziego Komisarza w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż [kliknij tutaj, aby ściągnąć], a także zarządzenie syndyka masy upadłości [kliknij tutaj, aby ściągnąć].

OBWIESZCZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI DŁUŻNIKA GRZEGORZA NIECZAJA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ METALMAX GRZEGORZ NIECZAJ [PESEL: 73111210097, NIP: 9121221650, REGON: 931150730]

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO GRZEGORZA NIECZAJA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ METALMAX GRZEGORZ NIECZAJ Z SIEDZIBĄ SKARBIMIERZU-OSIEDLE - SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI

Syndyk masy upadłości dłużnika Grzegorza Nieczaja prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą METALMAX Grzegorz Nieczaj w upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych do sygn. akt V GUp 76/20 zaprasza do składania ofert zakupu nieruchomości [każdej z nieruchomości oddzielnie]:

 • nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 7/61 [1,1829 ha] położoną w miejscowości Bierutów, gmina Bierutów, powiat oleśnicki, woj. dolnośląskie, zapisanej w KW nr WR1E/00036947/5 [działka nr 7/61 obręb 0003, ul. Słowackiego nr 6a], za cenę nie niższą niż: 110 628,00 PLN netto + VAT o ile będzie należny [kliknij tutaj, aby ściągnąć operat szacunkowy],
 • nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 1192/32 [0,4614 ha] położoną w miejscowości Mysłakowice, gminie Mysłakowice, powiecie jeleniogórskim, woj. dolnośląskim, zapisanej w KW nr JG1J/00093786/9 [działka nr 1192/32 obręb 0009, ul. Ignacego Daszyńskiego], za cenę nie niższą niż: 52 500,00 PLN netto + VAT o ile będzie należny [kliknij tutaj, aby ściągnąć operat szacunkowy],
 • nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 28 [0,0873 ha] położoną w gminie Nysa, powiecie nyskim, woj. opolskie, zapisanej w KW nr OP1N/00082901/8 [działka nr 28 obręb śródmieście, ul. Ignacego Prądzyńskiego 3], za cenę nie niższą niż: 96 600,00 PLN + VAT o ile będzie należny [kliknij tutaj, aby ściągnąć operat szacunkowy].

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 00 00 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com

Jednocześnie syndyk masy upadłości przedstawia postanowienie Sędziego Komisarza w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż [kliknij tutaj, aby ściągnąć].

OBWIESZCZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI DŁUŻNIKA GRZEGORZA NIECZAJA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ METALMAX GRZEGORZ NIECZAJ [PESEL: 73111210097, NIP: 9121221650, REGON: 931150730]

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO GRZEGORZA NIECZAJA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ METALMAX GRZEGORZ NIECZAJ Z SIEDZIBĄ SKARBIMIERZU-OSIEDLE - SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI - W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGU

Syndyk masy upadłości dłużnika Grzegorza Nieczaja prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą METALMAX Grzegorz Nieczaj w upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych do sygn. akt V GUp 76/20 zaprasza do składania ofert zakupu nieruchomości [każdej z nieruchomości oddzielnie]:

 • nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 7/61 [1,1829 ha] położoną w miejscowości Bierutów, gmina Bierutów, powiat oleśnicki, woj. dolnośląskie, zapisanej w KW nr WR1E/00036947/5, za cenę nie niższą niż: 147 504,00 PLN netto + VAT o ile będzie należny; kliknij, aby ściągnąć: operat nieruchomości, regulamin przetargu wraz z załącznikami [1] [2] [3] [4] [5],
 • nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 1192/32 [0,4614 ha] położoną w miejscowości Mysłakowice, gminie Mysłakowice, powiecie jeleniogórskim, woj. dolnośląskim, zapisanej w KW nr JG1J/00093786/9, za cenę nie niższą niż: 70 000,00 PLN netto + VAT o ile będzie należny; kliknij, aby ściągnąć: operat nieruchomości, regulamin przetargu wraz z załącznikami [1] [2] [3] [4] [5]
 • nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 28 [0,0873 ha] położoną w gminie Nysa, powiecie nyskim, woj. opolskie, zapisanej w KW nr OP1N/00082901/8, za cenę nie niższą niż: 128 800,00 PLN + VAT o ile będzie należny; kliknij, aby ściągnąć: operat nieruchomości, regulamin przetargu wraz z załącznikami [1] [2] [3] [4] [5]

Charakterystyka oferty:

 1. przetarg odbędzie się na zasadach określonych w Regulaminie przetargu pisemnego- ofertowego, nieograniczonego z dnia 27.01.2021 r.;
 2. kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena;
 3. cena minimalna nieruchomości Upadłego [każdej oddzielnie], to kwota wynikająca z Operatów szacunkowych sporządzonych przez Rzeczoznawcę majątkowego w osobie Hanny Szeluk-Bojko z uwzględnieniem dalszego dyskonta na poziomie 30% (dalej: „Operaty szacunkowe”);
 4. oferty należy składać osobiście w Biurze Syndyka, tj. Kubiczek Michalak Sokół sp. z o.o. w Katowicach (40-028), ul. Francuska 34 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka], do dnia 05.03.2021 r., przy czym w ostatnim dniu terminu do godziny 16:00, z adnotacją „NIE OTWIERAĆ – METALMAX– PRZETARG – [NR KSIĘGI WIECZYSTEJ]”;
 5. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata na rachunek bankowy prowadzony dla Syndyka Masy Upadłości wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert; wadium w kwocie, o której mowa powyżej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości nr 82 1090 1186 0000 0001 4446 3376 [Santander Bank Polska S.A.]; za wpłatę wadium organizator przyjmuje przelew uznany (zaksięgowany) na w/w rachunku bankowym nie później niż w dniu poprzedzającym dzień przetargu; wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent;
 6. rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka w Katowicach (40-028), ul. Francuska 34, w dniu 05.03.2021 r. o godzinie 16.15;
 7. w przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 5% wartości ceny wywoławczej, syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej (przetarg ustny), która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Francuska 34, 40- 028 Katowice), w dniu rozstrzygnięcia przetargu o godzinie 16:45; cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji; postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 10 000,00 PLN;
 8. koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca;
 9. zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 3 miesięcy od dnia wyboru oferenta;
 10. nieruchomości sprzedawane są w trybie z wolnej ręki, jednakże w trybie pisemnego przetargu, natomiast niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do składania ofert.

Jednocześnie syndyk masy upadłości udostępnia postanowienie Sędziego-Komisarza w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż [kliknij tutaj, aby ściągnąć].

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 00 00 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.

OBWIESZCZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI DŁUŻNIKA GRZEGORZA NIECZAJA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ METALMAX GRZEGORZ NIECZAJ [PESEL: 73111210097, NIP: 9121221650, REGON: 931150730]

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO GRZEGORZA NIECZAJA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ METALMAX GRZEGORZ NIECZAJ Z SIEDZIBĄ SKARBIMIERZU-OSIEDLE - SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI - W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGU

Syndyk masy upadłości dłużnika Grzegorza Nieczaja prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą METALMAX Grzegorz Nieczaj w upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych do sygn. akt V GUp 76/20 zaprasza do składania ofert zakupu nieruchomości [każdej z nieruchomości oddzielnie]:

 • nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 7/61 [1,1829 ha] położoną w miejscowości Bierutów, gmina Bierutów, powiat oleśnicki, woj. dolnośląskie, zapisanej w KW nr WR1E/00036947/5, za cenę nie niższą niż: 210 720,00 PLN netto + VAT o ile będzie należny; kliknij, aby ściągnąć: operat nieruchomości, regulamin przetargu wraz z załącznikami [1] [2] [3] [4] [5],
 • nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 1192/32 [0,4614 ha] położoną w miejscowości Mysłakowice, gminie Mysłakowice, powiecie jeleniogórskim, woj. dolnośląskim, zapisanej w KW nr JG1J/00093786/9, za cenę nie niższą niż: 100 000,00 PLN netto + VAT o ile będzie należny; kliknij, aby ściągnąć: operat nieruchomości, regulamin przetargu wraz z załącznikami [1] [2] [3] [4] [5]
 • nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 28 [0,0873 ha] położoną w gminie Nysa, powiecie nyskim, woj. opolskie, zapisanej w KW nr OP1N/00082901/8, za cenę nie niższą niż: 184 000,00 PLN + VAT o ile będzie należny; kliknij, aby ściągnąć: operat nieruchomości, regulamin przetargu wraz z załącznikami [1] [2] [3] [4] [5]

Charakterystyka oferty:

 1. przetarg odbędzie się na zasadach określonych w Regulaminie przetargu pisemnego- ofertowego, nieograniczonego z dnia 28.10.2020 r.;
 2. kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena;
 3. cena minimalna nieruchomości Upadłego [każdej oddzielnie], to kwota wynikająca z Operatów szacunkowych sporządzonych przez Rzeczoznawcę majątkowego w osobie Hanny Szeluk-Bojko (dalej: „Operaty szacunkowe”);
 4. oferty należy składać osobiście w Biurze Syndyka, tj. Kubiczek Michalak Sokół sp. z o.o. w Katowicach (40-028), ul. Francuska 34 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka], do dnia 04.12.2020 r., przy czym w ostatnim dniu terminu do godziny 16:00, z adnotacją „NIE OTWIERAĆ – METALMAX– PRZETARG – [NR KSIĘGI WIECZYSTEJ]”;
 5. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata na rachunek bankowy prowadzony dla Syndyka Masy Upadłości wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert; wadium w kwocie, o której mowa powyżej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości nr 82 1090 1186 0000 0001 4446 3376 [Santander Bank Polska S.A.]; za wpłatę wadium organizator przyjmuje przelew uznany (zaksięgowany) na w/w rachunku bankowym nie później niż w dniu poprzedzającym dzień przetargu; wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent;
 6. rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka w Katowicach (40-028), ul. Francuska 34, w dniu 04.12.2020 r. o godzinie 16.15;
 7. w przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 5% wartości oferty wyższej, syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej (przetarg ustny), która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Francuska 34, 40- 028 Katowice), w dniu rozstrzygnięcia przetargu o godzinie 16:45; cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji; postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 1 000,00 PLN;
 8. koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca;
 9. zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 3 miesięcy od dnia wyboru oferenta;
 10. nieruchomości sprzedawane są w trybie z wolnej ręki, jednakże w trybie pisemnego przetargu, natomiast niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do składania ofert.

Jednocześnie syndyk masy upadłości udostępnia postanowienie Sędziego-Komisarza w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż [kliknij tutaj, aby ściągnąć].

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 00 00 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia elektroniczny odpis zawiadomienia wierzycieli upadłego (kliknij w ikonkę poniżej):

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia wzór zgłoszenia wierzytelności (kliknij w ikonkę poniżej): .

Poniżej syndyk masy upadłości udostępnia elektroniczny odpis postanowienia o ogłoszeniu upadłości (kliknij w ikonkę poniżej): .

FORMULARZ KONTAKTOWY

Odpowiemy na podany adres e-mail lub nr telefonu.