Informacja wstępna w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika w osobie IRENY SPAŁEK [PESEL: 68021600188], będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

Postanowieniem z dnia 26.01.2018 r. Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość IRENY SPAŁEK [PESEL: 68021600188], będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (dalej: „Upadły”), wyznaczając Sędziego komisarza w osobie Sędziego Małgorzaty Kątnej oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Mirosława Kubiczka [numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 244]

Sąd upadłościowy wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Postępowanie upadłościowe toczy się obecnie pod sygn. akt V GUp 59/19.

Dalszych informacji dotyczących postępowania udziela się pod nr telefonu: (+48) 32 308 0000.

INFORMACJE I DOKUMENTY

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI IRENY SPAŁEK (PESEL: 68021600188), BĘDĄCEJ OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Syndyk masy upadłości dłużnika w osobie Ireny Spałek (PESEL: 68021600188), będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcję ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
o sygnaturze akt: V GUp 59/19, zawiadamia o przetargu pisemnym, którego przedmiotem jest nieruchomość położona w Starym- Koźlu (gm. Bierawa, pow. kędzierzyńsko-kozielski) stanowiąca niezabudowaną działkę gruntu o nr geodezyjnym 1003/13 o powierzchni 3,4922 ha, przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa jako „teren zabudowy produkcyjno- usługowej”, dla której urządzono księgę wieczystą nr OP1K/00074038/5.

Charakterystyka oferty:

 1. Na nieruchomość składa się prawo własności działki gruntowej niezabudowanej, stanowiąca działkę oznaczona numerem geodezyjnym 1003/13, położona w województwie opolskim, powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, gminie Bierawa, miejscowości Stare Koźle, dla której Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1K/00074038/5.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 831 400,00 PLN Cena sprzedaży nie podlega podwyższeniu o podatek od towarów i usług [VAT], zaś sprzedający nie wystawia faktury VAT.
 3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

  - złożenie dokumentów w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby oferenta, przedmiotu oferty oraz oferowanej ceny sprzedaży, w tym celu oferta wraz ze wszystkimi dołączonymi dokumentami powinna być umieszczona w szczelnie zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie oraz umieszczona w drugiej, szczelnie zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na obu kopertach powinno znajdować się wyłącznie oznaczenie: POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE IRENY SPAŁEK (V GUp 59/19). OFERTA STARE KOŹLE. NIE OTWIERAĆ PRZED 22.06.2023 R., GODZ. 12:15.
  - uprzednia wpłata wadium w kwocie 83 000,00 PLN na rachunek bankowy masy upadłości: Ireny Spałek, o numerze: 90 8436 0003 0000 0030 0995 0001 z podaniem tytułu wpłaty „wadium do oferty zakupu Stare Koźle”. Uznanie rachunku bankowego masy upadłości musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert. Wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent.

 4. Rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie [41-506], ul. Działkowa 8, w dniu 22.06.2023 r. o godz. 12:15. Każdy z oferentów jest uprawniony do wzięcia udziału w posiedzeniu, na którym rozpoznane zostaną oferty.
 5. W przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 10% wartości, Syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej, która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargu (22.06.2023 r.). W przypadku licytacji kwota postąpienia wynosić będzie 5 000,00 PLN.
 6. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie dłuższym niż 90 dni liczonym od dnia przekazania protokołu zawierającego wybór oferty Sędziemu-Komisarzowi.
 7. Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętej niniejszym przetargiem, jak również informacje dotyczące trybu składania ofert, można uzyskać pod nr tel. + 48 32 308 00 00 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem info@kubiczekm.com oraz zawarte zostały na stronie www.spalek.kubiczekm.com.

Jednocześnie syndyk masy upadłości udostępnia:

 1. regulamin przetargu wraz z załącznikami [1] [2]
 2. postanowienie Sądu
 3. operat szacunkowy

Marcin Mirosław Kubiczek- Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego

/kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny- licencja nr 244/

Syndyk masy upadłości dłużnika w osobie Ireny Spałek (PESEL: 68021600188), będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcję ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
o sygnaturze akt: V GUp 59/19, zawiadamia o przetargach pisemnych, których przedmiotem są następujące nieruchomości:

 1. prawo własności działki gruntowej niezabudowanej, stanowiąca działkę oznaczona numerem geodezyjnym 1003/13, położona w województwie opolskim, powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, gminie Bierawa, miejscowości Stare Koźle, dla której Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1K/00074038/5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 60% (sześćdziesiąt procent) wartości rynkowej tj. 1 089 000,00 PLN.
 2. prawo własności działki gruntowej zabudowanej, położonej w województwie opolskim, w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Bierawa, w obrębie 075 Ortowice, która jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie o powierzchni zabudowy 274 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1K/00041261/7. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 60% (sześćdziesiąt procent) wartości rynkowej, tj. 296 682,00 PLN.

Rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie [41-506] ul. Działkowa 8 w dniu 20.01.2022 r. o godz. 16:15 [nieruchomość w Starym Koźlu] oraz 14:15 [nieruchomość
w Ortowicach]
.

Przetarg opierać się będzie na szczegółowym regulaminie, jaki dostępny jest do pobrania poniżej (kliknij, aby pobrać):

Nieruchomość 1 – działka zabudowana w Ortowicach

Nieruchomość 2 – działka niezabudowana w Starym Koźlu

Syndyk masy upadłości udostępnia również operaty szacunkowe, dla przedmiotowych nieruchomości (kliknij, aby pobrać):

 

Syndyk masy upadłości dłużnika w osobie Ireny Spałek (PESEL: 68021600188), będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcję ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
o sygnaturze akt: V GUp 59/19, zawiadamia o przetargach pisemnych, których przedmiotem są następujące nieruchomości:

 1. prawo własności działki gruntowej niezabudowanej, stanowiąca działkę oznaczona numerem geodezyjnym 1003/13, położona w województwie opolskim, powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, gminie Bierawa, miejscowości Stare Koźle, dla której Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1K/00074038/5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 75% (siedemdziesiąt pięć procent) wartości rynkowej tj. 1 361 250,00 PLN.
 2. prawo własności działki gruntowej zabudowanej, położonej w województwie opolskim, w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Bierawa, w obrębie 075 Ortowice, która jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie o powierzchni zabudowy 274 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1K/00041261/7.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 75% (siedemdziesiąt pięć procent) wartości rynkowej, tj. 370 852,50 PLN.

Rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie [41-506] ul. Działkowa 8 w dniu 06.08.2021 r. o godz. 15:15 [nieruchomość w Starym Koźlu] oraz 16:15 [nieruchomość w Ortowicach].

Przetarg opierać się będzie na szczegółowym regulaminie, jaki dostępny jest do pobrania poniżej (kliknij, aby pobrać):

Nieruchomość 1 – działka zabudowana w Ortowicach

Nieruchomość 2 – działka niezabudowana w Starym Koźlu

Syndyk masy upadłości udostępnia również operaty szacunkowe, dla przedmiotowych nieruchomości (kliknij, aby pobrać):

Syndyk masy upadłości dłużnika w osobie Ireny Spałek (PESEL: 68021600188), będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcję ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, o sygnaturze akt: V GUp 59/19, zawiadamia o przetargach pisemnych, których przedmiotem są następujące nieruchomości:

 1. prawo własności działki gruntowej niezabudowanej, stanowiąca działkę oznaczona numerem geodezyjnym 1003/13, położona w województwie opolskim, powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, gminie Bierawa, miejscowości Stare Koźle, dla której Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1K/00074038/5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 100% (sto procent) wartości rynkowej tj. 1 815 000,00 PLN.
 2. prawo własności działki gruntowej zabudowanej, położonej w województwie opolskim, w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Bierawa, w obrębie 075 Ortowice, która jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie o powierzchni zabudowy 274 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1K/00041261/7. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 100% (sto procent) wartości rynkowej, tj. 494 470,00 PLN.

Rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Katowicach (40-028) ul. Francuska 34, w dniu 21.01.2021 r. o godz. 15:15 [nieruchomość w Starym Koźlu] oraz 16:15 [nieruchomość w Ortowicach].

Przetarg opierać się będzie na szczegółowym regulaminie, jaki dostępny jest do pobrania poniżej (kliknij, aby pobrać):

Nieruchomość 1 – działka zabudowana w Ortowicach

Nieruchomość 2 – działka niezabudowana w Starym Koźlu

Syndyk masy upadłości udostępnia również operaty szacunkowe, dla przedmiotowych nieruchomości (kliknij, aby pobrać):

FORMULARZ KONTAKTOWY

Odpowiemy na podany adres e-mail lub nr telefonu.