Informacja wstępna w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika w osobie IRENY SPAŁEK [PESEL: 68021600188], będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

Postanowieniem z dnia 26.01.2018 r. Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość IRENY SPAŁEK [PESEL: 68021600188], będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (dalej: „Upadły”), wyznaczając Sędziego komisarza w osobie Sędziego Małgorzaty Kątnej oraz syndyka masy upadłości w osobie Marcina Mirosława Kubiczka [numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 244]

Sąd upadłościowy wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Postępowanie upadłościowe toczy się obecnie pod sygn. akt V GUp 59/19.

Dalszych informacji dotyczących postępowania udziela się pod nr telefonu: (+48) 32 308 0000.

INFORMACJE I DOKUMENTY

Syndyk masy upadłości dłużnika w osobie Ireny Spałek (PESEL: 68021600188), będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcję ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
o sygnaturze akt: V GUp 59/19, zawiadamia o przetargach pisemnych, których przedmiotem są następujące nieruchomości:

  1. prawo własności działki gruntowej niezabudowanej, stanowiąca działkę oznaczona numerem geodezyjnym 1003/13, położona w województwie opolskim, powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, gminie Bierawa, miejscowości Stare Koźle, dla której Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1K/00074038/5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 60% (sześćdziesiąt procent) wartości rynkowej tj. 1 089 000,00 PLN.
  2. prawo własności działki gruntowej zabudowanej, położonej w województwie opolskim, w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Bierawa, w obrębie 075 Ortowice, która jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie o powierzchni zabudowy 274 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1K/00041261/7. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 60% (sześćdziesiąt procent) wartości rynkowej, tj. 296 682,00 PLN.

Rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie [41-506] ul. Działkowa 8 w dniu 20.01.2022 r. o godz. 16:15 [nieruchomość w Starym Koźlu] oraz 14:15 [nieruchomość
w Ortowicach]
.

Przetarg opierać się będzie na szczegółowym regulaminie, jaki dostępny jest do pobrania poniżej (kliknij, aby pobrać):

Nieruchomość 1 – działka zabudowana w Ortowicach

Nieruchomość 2 – działka niezabudowana w Starym Koźlu

Syndyk masy upadłości udostępnia również operaty szacunkowe, dla przedmiotowych nieruchomości (kliknij, aby pobrać):

 

Syndyk masy upadłości dłużnika w osobie Ireny Spałek (PESEL: 68021600188), będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcję ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
o sygnaturze akt: V GUp 59/19, zawiadamia o przetargach pisemnych, których przedmiotem są następujące nieruchomości:

  1. prawo własności działki gruntowej niezabudowanej, stanowiąca działkę oznaczona numerem geodezyjnym 1003/13, położona w województwie opolskim, powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, gminie Bierawa, miejscowości Stare Koźle, dla której Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1K/00074038/5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 75% (siedemdziesiąt pięć procent) wartości rynkowej tj. 1 361 250,00 PLN.
  2. prawo własności działki gruntowej zabudowanej, położonej w województwie opolskim, w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Bierawa, w obrębie 075 Ortowice, która jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie o powierzchni zabudowy 274 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1K/00041261/7.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 75% (siedemdziesiąt pięć procent) wartości rynkowej, tj. 370 852,50 PLN.

Rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie [41-506] ul. Działkowa 8 w dniu 06.08.2021 r. o godz. 15:15 [nieruchomość w Starym Koźlu] oraz 16:15 [nieruchomość w Ortowicach].

Przetarg opierać się będzie na szczegółowym regulaminie, jaki dostępny jest do pobrania poniżej (kliknij, aby pobrać):

Nieruchomość 1 – działka zabudowana w Ortowicach

Nieruchomość 2 – działka niezabudowana w Starym Koźlu

Syndyk masy upadłości udostępnia również operaty szacunkowe, dla przedmiotowych nieruchomości (kliknij, aby pobrać):

Syndyk masy upadłości dłużnika w osobie Ireny Spałek (PESEL: 68021600188), będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcję ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, o sygnaturze akt: V GUp 59/19, zawiadamia o przetargach pisemnych, których przedmiotem są następujące nieruchomości:

  1. prawo własności działki gruntowej niezabudowanej, stanowiąca działkę oznaczona numerem geodezyjnym 1003/13, położona w województwie opolskim, powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, gminie Bierawa, miejscowości Stare Koźle, dla której Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1K/00074038/5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 100% (sto procent) wartości rynkowej tj. 1 815 000,00 PLN.
  2. prawo własności działki gruntowej zabudowanej, położonej w województwie opolskim, w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Bierawa, w obrębie 075 Ortowice, która jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie o powierzchni zabudowy 274 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1K/00041261/7. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 100% (sto procent) wartości rynkowej, tj. 494 470,00 PLN.

Rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Katowicach (40-028) ul. Francuska 34, w dniu 21.01.2021 r. o godz. 15:15 [nieruchomość w Starym Koźlu] oraz 16:15 [nieruchomość w Ortowicach].

Przetarg opierać się będzie na szczegółowym regulaminie, jaki dostępny jest do pobrania poniżej (kliknij, aby pobrać):

Nieruchomość 1 – działka zabudowana w Ortowicach

Nieruchomość 2 – działka niezabudowana w Starym Koźlu

Syndyk masy upadłości udostępnia również operaty szacunkowe, dla przedmiotowych nieruchomości (kliknij, aby pobrać):

FORMULARZ KONTAKTOWY

Odpowiemy na podany adres e-mail lub nr telefonu.