OFEROWANE USŁUGI

Kancelaria KUBICZEK MICHALAK SOKÓŁ specjalizuje się w wyspecjalizowanych usługach na rzecz podmiotów, które znalazły się w kryzysie ekonomiczno-finansowym, wykorzystując w tym celu dostępne narzędzia restrukturyzacyjne i upadłościowe. Projektujemy optymalne scenariusze restrukturyzacji, uwzględniając zarówno czynniki ekonomiczno-zarządcze, jak i prawne. Reprezentujemy Klienta przed Sądem, organami postępowań, a także w relacjach z wierzycieli zarówno na etapie postępowań o ogłoszenie upadłości lub otwarcie restrukturyzacji, jak i w docelowym postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.

 

Począwszy od 01.01.2016 r. obowiązuje w Polsce prawo restrukturyzacyjne, oferujące dłużnikom cztery modele restrukturyzacji, w zależności od potrzeb dłużnika i jego sytuacji. Restrukturyzacja ma na celu zawarcie układu z wierzycielami, a także uniknięcie upadłości dłużnika. Kancelaria KUBICZEK MICHALAK SOKÓŁ posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa i reprezentacji dłużnika w toku postępowania o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz właściwego postępowania restrukturyzacyjnego.

OPINIE EKSPERCKIE

JAKOŚĆ

Opinie zawierają przedstawienie metodyki badawczej oraz normatywnych ram poczynionych ustaleń. Sformułowane są w sposób przejrzysty i zrozumiały, również w warstwie estetycznej.

KONKLUZJE

Opinie zawierają jednoznaczne konkluzje i wnioski końcowe, odpowiadające potrzebom procesowym Zamawiającego. Wnioski te są należycie umotywowane i omówione, poddając się weryfikacji przez Sąd oraz strony postępowania.

DOŚWIADCZENIE

Biegły sądowy i skarbowy Marcin Kubiczek w okresie wieloletniej praktyki sporządził już ponad sto opinii sądowych i prywatnych, często w skomplikowanych i wielowątkowych sprawach.

EFEKTYWNOŚĆ

Sporządzone opinie sądowe cechują się ponad 95% stopniem utrzymywalności, a ich konkluzje okazują się być prawidłowe i przydatne procesowo. Opinie prywatne cechują się analogiczną jakością.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU