Informacje dotyczące postepowań sanacyjnych

OGŁOSZENIE ZARZĄDCY PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNEGO
„GER-POL” ANDRZEJ BĘDKOWSKI, JOLANTA BĘDKOWSKA SPÓŁKA JAWNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH [KRS: 0000040069]

Zarządca masy sanacyjnej Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowo-Produkcyjnego „GER-POL” Andrzej Będkowski, Jolanta Będkowska spółka jawna w restrukturyzacji ustanowiony w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, o sygn. akt XII GRs 3/18, na podstawie postanowienia Sądu Restrukturyzacyjnego z dnia 20 grudnia 2021 r.:

zaprasza do składania ofert nabycia od masy sanacyjnej następujących ruchomości:

 1. pojazdu Fiat Panda o numerze rejestracyjnym SG 4144J, numerze identyfikacyjnym pojazdu (VIN) ZFA31200003096479 - Cena wywoławcza ruchomości to wartość 9.234,00 zł netto (dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote 00/100).

oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie w Biurze Zarządcy w Chorzowie (41-506) przy ul. Działkowej 8 IV p. wyłącznie w języku polskim
w terminie do dnia 16 lutego 2022 roku, do godz. 11:00, otwarcie ofert nastąpi o godzinie 11:15. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium w wysokości 930 zł (dziewięćset trzydzieści złotych 00/100) na rachunek masy sanacyjnej w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2022 r.

Załączniki:

 

 1. pojazdu TOYOTA RAV o numerze rejestracyjnym SG 6782G, numerze identyfikacyjnym pojazdu VIN JTMBH31V305053758; Cena wywoławcza ruchomości to wartość 19.104,00 zł netto (dziewiętnaście tysięcy sto cztery złote 00/100).

oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie w Biurze Zarządcy w Chorzowie (41-506) przy ul. Działkowej 8 IV p. wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 16 lutego 2022 roku, do godz. 12:00, otwarcie ofert nastąpi o godzinie 12:15. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium w wysokości 2.000 zł (dwa tysiące złotych 00/100) na rachunek masy sanacyjnej w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2022 r.

Załącznik:

 

 1. pojazdu Dacia Logan o numerze rejestracyjnym SG 2199E, numerze identyfikacyjnym pojazdu (VIN) UU1KSDAFH41517307; Cena wywoławcza ruchomości to wartość 5.887,00 zł netto (pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 00/100).

oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie w Biurze Zarządcy w Chorzowie (41-506) przy ul. Działkowej 8 IV p. wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 16 lutego 2022 roku, do godz. 13:00, otwarcie ofert nastąpi o godzinie 13:15. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium w wysokości 600,00 zł (sześćset złotych 00/100) na rachunek masy sanacyjnej w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2022 r.

Załącznik:

 

 1. pojazdu – motocykla - BMW R 1200 RT o numerze rejestracyjnym SG 5022, numerze identyfikacyjnym pojazdu (VIN) WB10A0309EZ233271; Cena wywoławcza ruchomości to wartość 38.900,000 zł brutto (trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset złotych 00/100).

oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie w Biurze Zarządcy w Chorzowie (41-506) przy ul. Działkowej 8 IV p. wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 16 lutego 2022 roku, do godz. 14:00, otwarcie ofert nastąpi o godzinie 14:15. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium w wysokości 3.900 zł (trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100) na rachunek masy sanacyjnej w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2022 r.

Załącznik:

 

 1. pojazdu AUDI Q7 6.0 TDI QUATTRO TIPTRONIC o numerze rejestracyjnym SG1222H, numerze identyfikacyjnym pojazdu (VIN) WUAZZZ4L3AD018463; Cena wywoławcza ruchomości to wartość 90.251,00 zł netto (dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych 00/100).

oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie w Biurze Zarządcy w Chorzowie (41-506) przy ul. Działkowej 8 IV p. wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 16 lutego 2022 roku, do godz. 15:00, otwarcie ofert nastąpi o godzinie 15:15. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium w wysokości 9.100 zł (dziewięć tysięcy sto złotych 00/100) na rachunek masy sanacyjnej w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2022 r.

Załącznik:

 

 1. pojazdu Ford Transit 2.5 o numerze rejestracyjnym SG 1141L, numerze identyfikacyjnym pojazdu (VIN) WF0CXXGBVCXM52906; Cena wywoławcza ruchomości to wartość 896,00 zł netto (osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100).

oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie w Biurze Zarządcy w Chorzowie (41-506) przy ul. Działkowej 8 IV p. wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 16 lutego 2022 roku, do godz. 16:00, otwarcie ofert nastąpi o godzinie 16:15. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium w wysokości 90,00 zł (dziewięćdziesiąt złotych 00/100) na rachunek masy sanacyjnej w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2022 r.

Załącznik:

 

Sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert- pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu [zamieszczonego na stronie www.gerpol.kubiczekm.com gdzie dostępne są wszelkie powiązane z przetargiem dokumenty] może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium w wysokości odpowiadającej przedmiotowi przetargu na rachunek bankowy masy sanacyjnej w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie o numerze 70 8436 0003 0000 0026 8346 0001 dla przelewów z zagranicy PL70 8436 0003 0000 0026 8346 0001 [kod SWIFT:POLUPLPR], w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2022 r.  

Wszelkie informacje na temat ruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.

Marcin Mirosław Kubiczek

/kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny- licencja nr 244/

Zarządca masy sanacyjnej Przedsiębiorstwa Handlowo- Usługowo- Produkcyjnego „GER-POL” Andrzej Będkowski, Jolanta Będkowska spółki jawnej w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach informuję, że termin otwarcia ofert złożonych w przetargach z dnia 29.10.2021 r. został przesunięty na dzień 2.11.2021 r. na godz. 16:00.

Marcin Mirosław Kubiczek

/licencja kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego nr 244/

OGŁOSZENIE ZARZĄDCY PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNEGO
„GER-POL” ANDRZEJ BĘDKOWSKI, JOLANTA BĘDKOWSKA SPÓŁKA JAWNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH [KRS: 0000040069]

Zarządca masy sanacyjnej Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowo-Produkcyjnego „GER-POL” Andrzej Będkowski, Jolanta Będkowska spółka jawna w restrukturyzacji ustanowiony w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, o sygn. akt XII GRs 3/18, na podstawie postanowienia Sądu Restrukturyzacyjnego z dnia 21 września 2021 r.:

zaprasza do składania ofert nabycia od masy sanacyjnej:

[A] nieruchomości zabudowanej budynkami niemieszkalnymi położonej w Czeladzi przy ul. Dehnelów 2 dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KA1B/00014512/6 [kliknij aby ściągnąć: postanowienie Sądu, operat szacunkowy, regulamin przetargu];

która to nieruchomość objęta została Operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Hannę Szeluk-Bojko w dniu 20.05.2020 r., której wartość rynkowa wynosi 599.000 zł netto (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100),

Cena wywoławcza nieruchomości to wartość 479.200 zł netto (czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100).

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

 1. sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert- pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu [zamieszczonego na stronie gerpol.kubiczekm.com] może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 2. warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy sanacyjnej prowadzony w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie o numerze: 70 8436 0003 0000 0026 8346 0001 albo dla przelewów z zagranicy PL70 8436 0003 0000 0026 8346 0001, w nieprzekraczalnym terminie do 28 października 2021 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy sanacyjnej kwotą wadium najpóźniej w dniu 28 października 2021 roku;
 3. wadium wynosi 48.000 zł (czterdzieści osiem tysięcy złotych 00/100).

Tryb składania ofert:

 1. oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim
  w terminie do dnia 29 października 2021 roku, do godz. 10:00 w Biurze Zarządcy w Chorzowie (41- 506) przy ul. Działkowej 8 IV p. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Zarządcy.

Konkurs ofert:

 1. otwarcie ofert nastąpi 29 października 2021 roku o godz. 10.15 w Biurze Zarządcy przy
  Działkowej 8 w Chorzowie, przez Zarządcę, w obecności co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert.

  [B] nieruchomości niezabudowanej położonej w Czeladzi przy ul. Dehnelów, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KA1B/00054989/2 [kliknij aby ściągnąć: postanowienie Sądu, operat szacunkowy, regulamin przetargu].

która to nieruchomość objęta została Operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Hannę Szeluk-Bojko w dniu 20.05.2020 r., której wartość rynkowa wynosi 46.800 zł netto (czterdzieści sześć tysięcy osiemset złotych 00/100),

Cena wywoławcza nieruchomości to wartość 37.440 zł netto (trzydzieści siedem tysięcy czterysta czterdzieści złotych 00/100).

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

 1. sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert- pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu [zamieszczonego na stronie gerpol.kubiczekm.com] może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 2. warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy sanacyjnej prowadzony w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie. o numerze: 70 8436 0003 0000 0026 8346 0001 albo dla przelewów z zagranicy PL70 8436 0003 0000 0026 8346 0001, w nieprzekraczalnym terminie do 28 października 2021 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy sanacyjnej kwotą wadium najpóźniej w dniu 28 października 2021 roku;
 3. wadium wynosi 4.000 zł (cztery tysiące złotych 00/100).

Tryb składania ofert:

 1. oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 29 października 2021 roku, do godz. 11:00 w Biurze Zarządcy w Chorzowie (41- 506) przy ul. Działkowej 8 IV p. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Zarządcy.

Konkurs ofert:

 1. otwarcie ofert nastąpi 29 października 2021 roku o godz. 11:15 w Biurze Zarządcy przy
  Działkowej 8 w Chorzowie, przez Zarządcę, w obecności co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert.

  [C] nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Przybynów, gmina Żarki, przy ul. Letniskowej, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr CZ1M/00059828/0 [kliknij aby ściągnąć: postanowienie Sądu, operat szacunkowy, regulamin przetargu];

która to nieruchomość objęta została Operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Hannę Szeluk-Bojko w dniu 20.05.2020 r., której wartość rynkowa wynosi 296.000 zł netto (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100),

Cena wywoławcza nieruchomości to wartość 296.000 zł netto (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100).

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

 1. sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert- pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu [zamieszczonego na stronie gerpol.kubiczekm.com] może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 2. warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy sanacyjnej prowadzony w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie. o numerze: 70 8436 0003 0000 0026 8346 0001 albo dla przelewów z zagranicy PL70 8436 0003 0000 0026 8346 0001, w nieprzekraczalnym terminie do 28 października 2021 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy sanacyjnej kwotą wadium najpóźniej w dniu 28 października 2021 roku;
 3. wadium wynosi 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

Tryb składania ofert:

 1. oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 29 października 2021 roku, do godz. 12:00 w Biurze Zarządcy w Chorzowie (41- 506) przy ul. Działkowej 8 IV p. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Zarządcy.

Konkurs ofert:

 1. otwarcie ofert nastąpi 29 października 2021 roku o godz. 12:15 w Biurze Zarządcy przy
  Działkowej 8 w Chorzowie, przez Zarządcę, w obecności co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert.[D] nieruchomości zabudowanej budynkami położonej w Tarnówku, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LE1U/00049320/8 [kliknij aby ściągnąć: postanowienie Sądu, operat szacunkowy, regulamin przetargu];

która to nieruchomość objęta została Operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Hannę Szeluk-Bojko w dniu 20.05.2020 r., której wartość rynkowa wynosi 1.766.000 zł netto (jeden milion siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100),

Cena wywoławcza nieruchomości to wartość 1.412.800 zł netto (jeden milion czterysta dwanaście tysięcy osiemset złotych 00/100).

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

 1. sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert- pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu [zamieszczonego na stronie gerpol.kubiczekm.com] może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 2. warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy sanacyjnej prowadzony w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie. o numerze: 70 8436 0003 0000 0026 8346 0001 albo dla przelewów z zagranicy PL70 8436 0003 0000 0026 8346 0001, w nieprzekraczalnym terminie do 28 października 2021 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy sanacyjnej kwotą wadium najpóźniej w dniu 28 października 2021 roku;
 3. wadium wynosi 142.000 zł (sto czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100).

Tryb składania ofert:

 1. oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim
  w terminie do dnia 29 października 2021 roku, do godz. 13:00 w Biurze Zarządcy
  w Chorzowie (41- 506) przy ul. Działkowej 8 IV p. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Zarządcy.

Konkurs ofert:

 1. otwarcie ofert nastąpi 29 października 2021 roku o godz. 13:15 w Biurze Zarządcy przy
  Działkowej 8 w Chorzowie, przez Zarządcę, w obecności co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert.[E] Prawa do własności nieruchomości zabudowanej obiektem magazynowym położonej w Tarnówku, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LE1U/00073748/1 [kliknij aby ściągnąć: postanowienie Sądu, operat szacunkowy, regulamin przetargu];

która to nieruchomość objęta została Operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Hannę Szeluk-Bojko w dniu 20.05.2020 r., której wartość rynkowa wynosi 2.271.000 zł netto (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100),

Cena wywoławcza nieruchomości to wartość tj.: 1.816.800 zł netto (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy osiemset złotych 00/100).

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

 1. sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert- pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu [zamieszczonego na stronie gerpol.kubiczekm.com] może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 2. warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy sanacyjnej prowadzony w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie. o numerze: 70 8436 0003 0000 0026 8346 0001 albo dla przelewów z zagranicy PL70 8436 0003 0000 0026 8346 0001, w nieprzekraczalnym terminie do 28 października 2021 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy sanacyjnej kwotą wadium najpóźniej w dniu 28 października 2021 roku;
 3. wadium wynosi 182.000 zł (sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).

Tryb składania ofert:

 1. oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim
  w terminie do dnia 29 października 2021 roku, do godz. 14:00 w Biurze Zarządcy w Chorzowie (41- 506) przy ul. Działkowej 8 IV p. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Zarządcy.

Konkurs ofert:

 1. otwarcie ofert nastąpi 29 października 2021 roku o godz. 14:15 w Biurze Zarządcy przy
  Działkowej 8 w Chorzowie, przez Zarządcę, w obecności co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.

Wszelkie dokumenty powiązane z przetargiem dostępne są pod adresem: www.gerpol.kubiczekm.com.

Marcin Mirosław Kubiczek

/kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny- licencja nr 244/

 

Zarządca Marcin Mirosław Kubiczek w postępowaniu sanacyjnym otwartym wobec dłużnika Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowo – Produkcyjnego „GER - POL” Andrzej Będkowski, Jolanta Będkowska spółka jawna w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach [adres: ul. Toszecka 101, 44-100 Gliwice, KRS: 000040069] prowadzonym pod sygn. XII GRs 3/18 uprzejmie informuje, że w dniu 09.04.2020 r. wystosował pismo do wszystkich wierzycieli biorących udział w w/w postępowaniu. Przedmiotowe pismo zawiera najaktualniejsze informacje, co do etapu postępowania sanacyjnego, w tym część czynności zdziałanych do tej pory przez zarządcę oraz planowane czynności na dalszym etapie postępowania. Z niniejszym pismem można zapoznać się poniżej (kliknięcie w czerwoną ikonę):

Z wyrazami szacunku

Marcin Mirosław Kubiczek - Zarządca Masy Sanacyjnej

Zarządca Marcin Mirosław Kubiczek w postępowaniu sanacyjnym otwartym wobec dłużnika Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowo – Produkcyjnego „GER - POL” Andrzej Będkowski, Jolanta Będkowska spółka jawna w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach [adres: ul. Toszecka 101, 44-100 Gliwice, KRS: 000040069] prowadzonym pod sygn. XII GRs 3/18 uprzejmie informuje, że w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 09.05.2018 [89/2019 (5728); s.86-87 poz. 23853] ukazało się obwieszczenie w przedmiocie zawiadomienia, iż w dniu 18.04.2019 r. zarządca złożył do akt postępowania spis wierzytelności dłużnika.

Jednocześnie zarządca masy sanacyjnej informuje, że w dniu 30.04.2019 r. do akt postępowania złożony został również plan restrukturyzacyjny.

Z wyrazami szacunku

Marcin Mirosław Kubiczek - Zarządca Masy Sanacyjnej

[A- OTWARCIE POSTĘPOWANIA SANACYJNEGO]

Uprzejmie informujemy, że Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy postanowieniem z dnia 27.09.2018 r. w sprawie prowadzonej pod sygn. akt: XII GR 9/18 otworzył postępowanie sanacyjne względem dłużnika:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjnego „GER-POL” Andrzej Będkowski, Jolanta Będkowska spółka jawna z siedzibą w Gliwicach (adres: ul. Toszecka 101, 44-100 Gliwice, KRS: 000004006) /obecnie w restrukturyzacji/.

Postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania, tj. 27.09.2018 r.

[B- USTANOWIENIE ZARZĄDCY]

Na mocy przywołanego powyżej postanowienia Sądu restrukturyzacyjnego ustanowiono zarządcę w osobie Marcina Mirosława Kubiczka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 244. Sąd odebrał zarząd własny Dłużnikowi nad całością przedsiębiorstwa.

[C- WYBRANE ELEMENTY MODELU/PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA]

 • Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości przez umożliwienie dłużnikowi restrukturyzacji w drodze zawarcia układu wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego- również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych [restrukturyzacyjnych], przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli, zatem zarządca informuje, że propozycje układowe zostaną przygotowane tak, by wierzytelności objęte układem zostały zaspokojone w możliwe najwyższym stopniu.
 • W terminie do trzech miesięcy od momentu otwarcia postępowania sanacyjnego zostanie przygotowany przez zarządcę plan restrukturyzacyjny, uwzględniający propozycje restrukturyzacji, oraz spis wierzytelności. Spis wierzytelności obejmować będzie wierzytelności powstałe przed dniem 27.09.2018 r., a przygotowany zostanie przez zarządcę w oparciu o dokumentację i księgi rachunkowe dłużnika oraz wykaz wierzycieli przedłożony przez dłużnika wraz z wnioskiem o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Spis wierzytelności obwieszcza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o złożeniu spisu wierzytelności każdy uczestnik postępowania może złożyć sprzeciw, który rozpoznaje Sędzia-komisarz.
 • Po złożeniu przez zarządcę planu restrukturyzacyjnego zatwierdzonego przez Sędziego-komisarza, zatwierdzeniu spisu wierzytelności oraz realizacji całości albo części planu restrukturyzacyjnego, Sędzia-komisarz wyznacza termin zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem. O terminie zgromadzenia wierzycieli, zwołanego w celu przyjęcia układu, Sędzia-komisarz zawiadamia wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności, jednocześnie doręczając im propozycje układowe, informację o podziale wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności ze względu na kategorie interesów, informację o sposobie głosowania na zgromadzeniu wierzycieli oraz pouczenie o treści określonych przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne [dalej: „PR”].
 • W postępowaniu sanacyjnym wierzyciele nie dokonują zgłoszeń swoich wierzytelności, lecz, jak już wspomniano, w myśl art. 91 ust. 1 PR wierzycielom przysługuje sprzeciw co do umieszczenia lub pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności.
 • Zgodnie z art. 252 ust. 1 PR w zw. z art. 297 PR, od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego do dnia jego zakończenia albo uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania sanacyjnego, spełnianie przez dłużnika albo zarządcę świadczeń wynikających z wierzytelności, które z mocy prawa są objęte układem, jest niedopuszczalne.
 • Otwarcie postępowania sanacyjnego nie wyłącza możliwości wszczęcia przez wierzyciela postępowań sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych i przed sądami polubownymi w celu dochodzenia wierzytelności podlegających umieszczeniu w spisie wierzytelności [w myśl art. 310 PR].
 • W myśl regulacji ujętych w art. 312 PR, postępowania egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej wszczęte przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego [tj. przed dniem 27.09.2018 r.], ulegają zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania sanacyjnego. Nadto, wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia skierowane do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej jest niedopuszczalne po dniu otwarcia postępowania sanacyjnego.
 • Wszystkie postępowania sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne i przed sądami polubownymi dotyczące masy sanacyjnej mogą być wszczęte i prowadzone wyłącznie przez zarządcę albo przeciwko niemu.
 • Postępowanie sanacyjne będzie się toczyło przed Sądem restrukturyzacyjnym w Gliwicach pod sygnaturą XII GRs 3/18.

Informuję jednocześnie, iż Dłużnik zobowiązany jest na bieżąco regulować swoje zobowiązania powstałe po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, tj. od dnia 27.09.2018 r. Szerszą regulację związaną z przebiegiem i warunkami postępowania sanacyjnego zawiera ustawa z dnia 15.05.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, w szczególności zaś model przedmiotowego postępowania uregulowano w art. 283-322 PR. W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt za pomocą poczty elektronicznej pod adresem info@kubiczekm.com, lub pod numerem telefonu: +48 32 308 00 00. Dalsze informacje dotyczące przebiegu postępowania będą na bieżąco zamieszczane na niniejszej stronie.

 

[A- OTWARCIE POSTĘPOWANIA SANACYJNEGO]

Uprzejmie informujemy, że Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy postanowieniem z dnia 05.11.2018 r. w sprawie prowadzonej pod sygn. akt: XII GU 46/18, XII GR 10/18  otworzył postępowanie sanacyjne względem dłużnika:

Jolanta Będkowska [PESEL: 71061507427] – wspólnika Przedsiębiorstwa Handlowo –Usługowo – Produkcyjnego „GER - POL” Andrzej Będkowski, Jolanta Będkowska spółka jawna z siedzibą w Gliwicach [KRS: 0000040069, NIP: 6540007517, REGON: 271973586 /obecnie w restrukturyzacji/.

Postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania, tj. 05.11.2018 r.

[B- USTANOWIENIE ZARZĄDCY]

Na mocy przywołanego powyżej postanowienia Sądu restrukturyzacyjnego ustanowiono zarządcę w osobie Marcina Mirosława Kubiczka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 244. Sąd odebrał zarząd własny Dłużnikowi nad całością przedsiębiorstwa.

[C- WYBRANE ELEMENTY MODELU/PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA]

 • Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości przez umożliwienie dłużnikowi restrukturyzacji w drodze zawarcia układu wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego- również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych [restrukturyzacyjnych], przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli, zatem zarządca informuje, że propozycje układowe zostaną przygotowane tak, by wierzytelności objęte układem zostały zaspokojone w możliwe najwyższym stopniu.
 • W terminie do trzech miesięcy od momentu otwarcia postępowania sanacyjnego zostanie przygotowany przez zarządcę plan restrukturyzacyjny, uwzględniający propozycje restrukturyzacji, oraz spis wierzytelności. Spis wierzytelności obejmować będzie wierzytelności powstałe przed dniem 05.11.2018 r., a przygotowany zostanie przez zarządcę w oparciu o dokumentację i księgi rachunkowe dłużnika oraz wykaz wierzycieli przedłożony przez dłużnika wraz z wnioskiem o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Spis wierzytelności obwieszcza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o złożeniu spisu wierzytelności każdy uczestnik postępowania może złożyć sprzeciw, który rozpoznaje Sędzia-komisarz.
 • Po złożeniu przez zarządcę planu restrukturyzacyjnego zatwierdzonego przez Sędziego-komisarza, zatwierdzeniu spisu wierzytelności oraz realizacji całości albo części planu restrukturyzacyjnego, Sędzia-komisarz wyznacza termin zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem. O terminie zgromadzenia wierzycieli, zwołanego w celu przyjęcia układu, Sędzia-komisarz zawiadamia wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności, jednocześnie doręczając im propozycje układowe, informację o podziale wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności ze względu na kategorie interesów, informację o sposobie głosowania na zgromadzeniu wierzycieli oraz pouczenie o treści określonych przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne [dalej: „PR”].
 • W postępowaniu sanacyjnym wierzyciele nie dokonują zgłoszeń swoich wierzytelności, lecz, jak już wspomniano, w myśl art. 91 ust. 1 PR wierzycielom przysługuje sprzeciw co do umieszczenia lub pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności.
 • Zgodnie z art. 252 ust. 1 PR w zw. z art. 297 PR, od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego do dnia jego zakończenia albo uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania sanacyjnego, spełnianie przez dłużnika albo zarządcę świadczeń wynikających z wierzytelności, które z mocy prawa są objęte układem, jest niedopuszczalne.
 • Otwarcie postępowania sanacyjnego nie wyłącza możliwości wszczęcia przez wierzyciela postępowań sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych i przed sądami polubownymi w celu dochodzenia wierzytelności podlegających umieszczeniu w spisie wierzytelności [w myśl art. 310 PR].
 • W myśl regulacji ujętych w art. 312 PR, postępowania egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej wszczęte przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego [tj. przed dniem 05.11.2018 r.], ulegają zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania sanacyjnego. Nadto, wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia skierowane do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej jest niedopuszczalne po dniu otwarcia postępowania sanacyjnego.
 • Wszystkie postępowania sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne i przed sądami polubownymi dotyczące masy sanacyjnej mogą być wszczęte i prowadzone wyłącznie przez zarządcę albo przeciwko niemu.
 • Postępowanie sanacyjne będzie się toczyło przed Sądem restrukturyzacyjnym w Gliwicach pod sygnaturą XII GRs 7/18.

Informuję jednocześnie, iż Dłużnik zobowiązany jest na bieżąco regulować swoje zobowiązania powstałe po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, tj. od dnia 05.11.2018 r. Szerszą regulację związaną z przebiegiem i warunkami postępowania sanacyjnego zawiera ustawa z dnia 15.05.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, w szczególności zaś model przedmiotowego postępowania uregulowano w art. 283-322 PR. W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt za pomocą poczty elektronicznej pod adresem info@kubiczekm.com, lub pod numerem telefonu: +48 32 308 00 00. Dalsze informacje dotyczące przebiegu postępowania będą na bieżąco zamieszczane na niniejszej stronie.

[A- OTWARCIE POSTĘPOWANIA SANACYJNEGO]

Uprzejmie informujemy, że Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy postanowieniem z dnia 07.11.2018 r. w sprawie prowadzonej pod sygn. akt: XII GU 45/18, XII GR 16/18 otworzył postępowanie sanacyjne względem dłużnika:

Andrzeja Będkowskiego [PESEL: 72060812370] – wspólnika Przedsiębiorstwa Handlowo –Usługowo – Produkcyjnego „GER - POL” Andrzej Będkowski, Jolanta Będkowska spółka jawna z siedzibą w Gliwicach [KRS: 0000040069, NIP: 6540007517, REGON: 271973586 /obecnie w restrukturyzacji/.

Postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania, tj. 07.11.2018 r.

[B- USTANOWIENIE ZARZĄDCY]

Na mocy przywołanego powyżej postanowienia Sądu restrukturyzacyjnego ustanowiono zarządcę w osobie Marcina Mirosława Kubiczka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 244. Sąd odebrał zarząd własny Dłużnikowi nad całością przedsiębiorstwa.

[C- WYBRANE ELEMENTY MODELU/PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA]

 • Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości przez umożliwienie dłużnikowi restrukturyzacji w drodze zawarcia układu wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego- również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych [restrukturyzacyjnych], przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli, zatem zarządca informuje, że propozycje układowe zostaną przygotowane tak, by wierzytelności objęte układem zostały zaspokojone w możliwe najwyższym stopniu.
 • W terminie do trzech miesięcy od momentu otwarcia postępowania sanacyjnego zostanie przygotowany przez zarządcę plan restrukturyzacyjny, uwzględniający propozycje restrukturyzacji, oraz spis wierzytelności. Spis wierzytelności obejmować będzie wierzytelności powstałe przed dniem 07.11.2018 r., a przygotowany zostanie przez zarządcę w oparciu o dokumentację i księgi rachunkowe dłużnika oraz wykaz wierzycieli przedłożony przez dłużnika wraz z wnioskiem o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Spis wierzytelności obwieszcza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o złożeniu spisu wierzytelności każdy uczestnik postępowania może złożyć sprzeciw, który rozpoznaje Sędzia-komisarz.
 • Po złożeniu przez zarządcę planu restrukturyzacyjnego zatwierdzonego przez Sędziego-komisarza, zatwierdzeniu spisu wierzytelności oraz realizacji całości albo części planu restrukturyzacyjnego, Sędzia-komisarz wyznacza termin zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem. O terminie zgromadzenia wierzycieli, zwołanego w celu przyjęcia układu, Sędzia-komisarz zawiadamia wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności, jednocześnie doręczając im propozycje układowe, informację o podziale wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności ze względu na kategorie interesów, informację o sposobie głosowania na zgromadzeniu wierzycieli oraz pouczenie o treści określonych przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne [dalej: „PR”].
 • W postępowaniu sanacyjnym wierzyciele nie dokonują zgłoszeń swoich wierzytelności, lecz, jak już wspomniano, w myśl art. 91 ust. 1 PR wierzycielom przysługuje sprzeciw co do umieszczenia lub pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności.
 • Zgodnie z art. 252 ust. 1 PR w zw. z art. 297 PR, od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego do dnia jego zakończenia albo uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania sanacyjnego, spełnianie przez dłużnika albo zarządcę świadczeń wynikających z wierzytelności, które z mocy prawa są objęte układem, jest niedopuszczalne.
 • Otwarcie postępowania sanacyjnego nie wyłącza możliwości wszczęcia przez wierzyciela postępowań sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych i przed sądami polubownymi w celu dochodzenia wierzytelności podlegających umieszczeniu w spisie wierzytelności [w myśl art. 310 PR].
 • W myśl regulacji ujętych w art. 312 PR, postępowania egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej wszczęte przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego [tj. przed dniem 07.11.2018 r.], ulegają zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania sanacyjnego. Nadto, wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia skierowane do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej jest niedopuszczalne po dniu otwarcia postępowania sanacyjnego.
 • Wszystkie postępowania sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne i przed sądami polubownymi dotyczące masy sanacyjnej mogą być wszczęte i prowadzone wyłącznie przez zarządcę albo przeciwko niemu.
 • Postępowanie sanacyjne będzie się toczyło przed Sądem restrukturyzacyjnym w Gliwicach pod sygnaturą XII GRs 8/18.

Informuję jednocześnie, iż Dłużnik zobowiązany jest na bieżąco regulować swoje zobowiązania powstałe po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, tj. od dnia 07.11.2018 r. Szerszą regulację związaną z przebiegiem i warunkami postępowania sanacyjnego zawiera ustawa z dnia 15.05.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, w szczególności zaś model przedmiotowego postępowania uregulowano w art. 283-322 PR. W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt za pomocą poczty elektronicznej pod adresem info@kubiczekm.com, lub pod numerem telefonu: +48 32 308 00 00. Dalsze informacje dotyczące przebiegu postępowania będą na bieżąco zamieszczane na niniejszej stronie.

 

 

[A- OTWARCIE POSTĘPOWANIA SANACYJNEGO]

Uprzejmie informujemy, że Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy postanowieniem z dnia 27.09.2018 r. w sprawie prowadzonej pod sygn. akt: XII GR 9/18 otworzył postępowanie sanacyjne względem dłużnika:  

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjnego „GER-POL” Andrzej Będkowski, Jolanta Będkowska spółka jawna z siedzibą w Gliwicach (adres: ul. Toszecka 101, 44-100 Gliwice, KRS: 000004006) /obecnie w restrukturyzacji/.

Postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania, tj. 27.09.2018 r.

 

[B- USTANOWIENIE ZARZĄDCY]

Na mocy przywołanego powyżej postanowienia Sądu restrukturyzacyjnego ustanowiono zarządcę w osobie Marcina Mirosława Kubiczka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 244. Sąd odebrał zarząd własny Dłużnikowi nad całością przedsiębiorstwa.  
 

[C- WYBRANE ELEMENTY MODELU/PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA]

 • Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości przez umożliwienie dłużnikowi restrukturyzacji w drodze zawarcia układu wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego- również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych [restrukturyzacyjnych], przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli, zatem zarządca informuje, że propozycje układowe zostaną przygotowane tak, by wierzytelności objęte układem zostały zaspokojone w możliwe najwyższym stopniu.
 • W terminie do trzech miesięcy od momentu otwarcia postępowania sanacyjnego zostanie przygotowany przez zarządcę plan restrukturyzacyjny, uwzględniający propozycje restrukturyzacji, oraz spis wierzytelności. Spis wierzytelności obejmować będzie wierzytelności powstałe przed dniem 27.09.2018 r., a przygotowany zostanie przez zarządcę w oparciu o dokumentację i księgi rachunkowe dłużnika oraz wykaz wierzycieli przedłożony przez dłużnika wraz z wnioskiem o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Spis wierzytelności obwieszcza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o złożeniu spisu wierzytelności każdy uczestnik postępowania może złożyć sprzeciw, który rozpoznaje Sędzia-komisarz.
 • Po złożeniu przez zarządcę planu restrukturyzacyjnego zatwierdzonego przez Sędziego-komisarza, zatwierdzeniu spisu wierzytelności oraz realizacji całości albo części planu restrukturyzacyjnego, Sędzia-komisarz wyznacza termin zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem. O terminie zgromadzenia wierzycieli, zwołanego w celu przyjęcia układu, Sędzia-komisarz zawiadamia wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności, jednocześnie doręczając im propozycje układowe, informację o podziale wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności ze względu na kategorie interesów, informację o sposobie głosowania na zgromadzeniu wierzycieli oraz pouczenie o treści określonych przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne [dalej: „PR”].
 • W postępowaniu sanacyjnym wierzyciele nie dokonują zgłoszeń swoich wierzytelności, lecz, jak już wspomniano, w myśl art. 91 ust. 1 PR wierzycielom przysługuje sprzeciw co do umieszczenia lub pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności.
 • Zgodnie z art. 252 ust. 1 PR w zw. z art. 297 PR, od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego do dnia jego zakończenia albo uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania sanacyjnego, spełnianie przez dłużnika albo zarządcę świadczeń wynikających z wierzytelności, które z mocy prawa są objęte układem, jest niedopuszczalne.
 • Otwarcie postępowania sanacyjnego nie wyłącza możliwości wszczęcia przez wierzyciela postępowań sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych i przed sądami polubownymi w celu dochodzenia wierzytelności podlegających umieszczeniu w spisie wierzytelności [w myśl art. 310 PR].
 • W myśl regulacji ujętych w art. 312 PR, postępowania egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej wszczęte przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego [tj. przed dniem 27.09.2018 r.], ulegają zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania sanacyjnego. Nadto, wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia skierowane do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej jest niedopuszczalne po dniu otwarcia postępowania sanacyjnego.
 • Wszystkie postępowania sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne i przed sądami polubownymi dotyczące masy sanacyjnej mogą być wszczęte i prowadzone wyłącznie przez zarządcę albo przeciwko niemu.
 • Postępowanie sanacyjne będzie się toczyło przed Sądem restrukturyzacyjnym w Gliwicach pod sygnaturą XII GRs 3/18.
Informuję jednocześnie, iż Dłużnik zobowiązany jest na bieżąco regulować swoje zobowiązania powstałe po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, tj. od dnia 27.09.2018 r. Szerszą regulację związaną z przebiegiem i warunkami postępowania sanacyjnego zawiera ustawa z dnia 15.05.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, w szczególności zaś model przedmiotowego postępowania uregulowano w art. 283-322 PR. W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt za pomocą poczty elektronicznej pod adresem info@kubiczekm.com, lub pod numerem telefonu: +48 32 308 00 00. Dalsze informacje dotyczące przebiegu postępowania będą na bieżąco zamieszczane na niniejszej stronie.

Leave a Comment